Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam

Ngày 10/8/2018 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký ban hành Quyết định số 996/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

Ngày 01/7/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 09/2018/TT-BKHCN về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Thông báo tập huấn HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho UBND cấp xã

Nhằm giúp các UBND cấp xã bước đầu tiếp cận, nâng cao nhận thức về HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015, chuẩn bị tốt cho việc chuyển đổi cũng như xây dựng mới HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức 02 lớp tập huấn cụ thể như sau:


Kết quả triển khai áp dụng Mô hình khung HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 của Tỉnh Bình Thuận

Triển khai Quyết định số 2968/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố MHK HTQLCL cho các loại hình cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương, UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn triển khai áp dụng MHK HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 cho các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh (không thuê tư vấn), qua 08 năm triển khai đã đem lại kết quả như sau:

Tập huấn hướng dẫn đánh giá nội bộ và họp xem xét lãnh đạo theo MHK năm 2015


Những điểm thay đổi của ISO 9001:2015 so với phiên bản ISO 9001:2008

Phiên bản mới ISO 9001:2015 chính thức được ban hành và áp dụng từ ngày 15/09/2015 (thay thế cho phiên bản ISO 9001:2008) với những thay đổi đột phá, giúp doanh nghiệp đi vào quản lý thực chất trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu đang ngày càng phát triển. Phiên bản mới ISO 9001:2015 được tổ chức ISO kỳ vọng có thể duy trì đến 25 năm.

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

Triển khai Quyết định số 2968/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố MHK HTQLCL cho các loại hình cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương, UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn triển khai áp dụng MHK HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 cho các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh (không thuê tư vấn), qua 08 năm triển khai đã đem lại kết quả như sau:

Tập huấn hướng dẫn đánh giá nội bộ và họp xem xét lãnh đạo theo MHK năm 2015


HOẠT ĐỘNG TBT

Hàng rào kỹ thuật trong thương mại là các biện pháp áp dụng đối với hàng hóa khi lưu thông trong nước và qua biên giới (nhập khẩu hoặc xuất khẩu), như: quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn; yêu cầu về an toàn, chất lượng; yêu cầu về ghi nhãn, thông tin tiêu dùng; các thủ tục đăng ký nhập khẩu; các thủ tục kiểm tra, chứng nhận phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn;… Bài viết đề cập đến một số công việc được cho là cấp bách để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của hàng rào kỹ thuật trong thương mại thời gian tới