Chi cục TC-ĐL-CL công khai thuyết minh tình hình thực hiên dự toán ngân sách nhà nước quý III năm 2021

Chi cục TC-ĐL-CL công khai thuyết minh tình hình thực hiên dự toán ngân sách nhà  nước quý III năm 2021.

Xem nội dung công khai tại đây: Tinh hinh thuc hien du toan ngan sach quy III - nam 2021.pdf