Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022

Cong khai tai chinh 6 thang dau nam 2022.pdf