Hướng dẫn kê khai TTHC - Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (mã số TTHC: 2.001207)

Hướng dẫn mẫu phiếu Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (mã số TTHC: 2.001207)

.....o0o.....Mẫu 2. CBHC/HQ
28/2012/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢN CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

Số: 01/2021/KSA

 

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG A

Địa chỉ: khu phố Lạc Hà, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3888579 Fax: …………………………

E-mail: ……………………………………………………..……

CÔNG BỐ:

Sản phẩm: GẠCH TERAZO

Kiểu, loại: kích thước: 400 x 400 x 30 mm, M200

Phù hợp với tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7744:2013 – Gạch Terazo.

Thông tin bổ sung (căn cứ công bố hợp chuẩn, phương thức đánh giá sự phù hợp):

- Sản phẩm được thử nghiệm chứng nhận Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng3: 13214/TH-QT3, ngày 20/5/2021.

- Phương thức đánh giá sự phù hợp: Phương thức 5, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Công ty TNHH xây dựng A cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm, hàng hóa do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác. 

 

Bình Thuận, ngày21tháng 6 năm2021

GIÁM ĐỐC
(đã ký)

Nguyễn Văn A

Mẫu 1. KHKSCL
28/2012/TT-BKHCN

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ/quá trình/môi trường: GẠCH TERAZO

Các quá trình sản xuất cụ thể

Kế hoạch kiểm soát chất lượng

Các chỉ tiêu giám sát/kiểm soát

Tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật

Tần suất lấy mẫu/cỡ mẫu

Thiết bị thử nghiệm/kiểm tra

Phương pháp thử/kiểm tra

Biểu ghi chép

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Tạo hình

Mặt trên

Lớp mặt

Mặt lát

Hình dạng và kích thước cơ bản

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7744:2013 – Gạch Terazo

8 viên/lô

Cân

Thước

Tủ sấy

Kiểm tra khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước

 

 

 

 

Bình Thuận, ngày21tháng 6 năm2021

GIÁM ĐỐC
(đã ký)

 

Nguyễn Văn A

 


 

Mẫu 5. BCĐG
28/2012/TT-BKHCN

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG A
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 123/CTA

Bình Thuận, ngày 01 tháng 6 năm 2021

 

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ HỢP CHUẨN

1. Ngày đánh giá: 20/5/2021

2. Địa điểm đánh giá: Công ty TNHH xây dựng A

3. Tên sản phẩm: GẠCH TERAZO

4. Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7744:2013 – Gạch Terazo.

5. Tên tổ chức thử nghiệm sản phẩm: Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3

6. Đánh giá về kết quả thử nghiệm theo tiêu chuẩn áp dụng và hiệu lực việc áp dụng, thực hiện quy trình sản xuất: Phương thức 5, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

7. Các nội dung khác (nếu có):..........................................................................................

8. Kết luận:

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật.

 

Người đánh giá
(ký và ghi rõ họ tên)

(đã ký)

Nguyễn Văn B

Xác nhận của lãnh đạo tổ chức, cá nhân
(ký tên, chức vụ, đóng dấu)

(đã ký)

Nguyễn Văn A

 


 


Các tin tiếp
Hướng dẫn kê khai TTHC - Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận (mã số TTHC: 2.001209)   (5/10/2021)
Hướng dẫn kê khai TTHC - Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (mã số TTHC: 2.001207)   (5/10/2021)
Hướng dẫn kê khai TTHC - Cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa (mã số TTHC: 1.006851)   (5/10/2021)