Tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Kế hoạch số 752/KH-UBND ngày 03/3/2020 về thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh, nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ tại Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019.Đồng thời, nâng cao nhận thức của xã hội, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp về truy xuất nguồn gốc thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, đào tạo cho các bên liên quan; Đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin truy xuất nguồn gốc của sản phẩm, hàng hóa trên thị trường, cung cấp thông tin, kiến thức thiết yếu về truy xuất nguồn gốc.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ cùng với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Hiệp hội, hội doanh nghiệp tổ chức thực hiện 04 nhóm công việc trọng tâm, cụ thể gồm: Tổ chức tuyên truyền, quảng bá về lợi ích và tầm quan trọng của Đề án; Triển khai áp dụng và phổ biến các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn quốc gia về hệ thống truy xuất nguồn gốc; tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm áp dụng các giải pháp, công nghệ truy xuất nguồn gốc; Triển khai thực hiện các quy định đối với sản phẩm, nhóm sản phẩm trọng điểm ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc và sản phẩm, nhóm sản phẩm bắt buộc truy xuất nguồn gốc; Hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động về truy xuất nguồn gốc.

Thời gian thực hiện Kế hoạch kéo dài cho đến hết năm 2030 chia làm 3 giai đoạn. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước, vốn tài trợ trong nước, vốn doanh nghiệp và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Trung ương.

Quang Luận – Phòng TBT


Các tin tiếp
Tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc   (6/3/2020)
Tiêu chuẩn quốc tế ISO 37001 về Hệ thống quản lý chống hối lộ   (20/12/2019)
Kết quả triển khai Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” trong năm 2019   (19/12/2019)
Vai trò của thẻ điểm cân bằng BSC trong quản trị doanh nghiệp   (14/2/2017)