2 loại hình Giải thưởng chất lượng quốc gia từ năm 2018
Kể từ năm 2018, Giải thưởng chất lượng quốc gia sẽ có 2 hình thức giải thưởng: Giải vàng chất lượng quốc gia và Giải thưởng chất lượng quốc gia. Trước đó, Giải thưởng chất lượng quốc gia có 2 hình thức là Giải vàng chất lượng quốc gia và Giải bạc chất lượng quốc gia.


Đây là quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Cũng theo quy định tại Nghị định này, tổ chức, doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia sẽ được đánh giá, chấm điểm theo 07 tiêu chí với tổng điểm tối đa là 1.000 Điểm, gồm: Vai trò của lãnh đạo; Chiến lược hoạt động; Chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường; Đo lường, phân tích và quản lý tri thức; Quản lý nguồn nhân lực; Quản lý quá trình hoạt động; Kết quả hoạt động. Giải thưởng chất lượng quốc gia được tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt từ 600 điểm trở lên. Giải vàng chất lượng quốc gia được tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt từ 800 điểm trở lên.

Quá trình tham gia Giải thưởng trong năm trải qua 6 bước: Đăng ký tham dự giải thưởng; Đánh giá, xem xét tại Hội đồng sơ tuyển địa phương hoặc bộ, ngành; Đánh giá, xem xét tại Hội đồng quốc gia; Trình đề nghị trao giải; Thông báo kết quả trao giải thưởng; Tổ chức lễ trao giải.

Các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải được phép thông báo, tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về đơn vị mình, được sử dụng biểu tượng của Giải thưởng chất lượng quốc gia trên sản phẩm, ấn phẩm của tổ chức, doanh nghiệp; được ưu tiên vay vốn từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ ở các bộ, ngành, địa phương và các quỹ khác theo quy định của pháp luật; ưu tiên tham gia các chương trình, dự án cấp quốc gia về phát triển, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng. Đối với tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải vàng chất lượng quốc gia còn được Bộ Khoa học và Công nghệ đề cử tham dự các giải thưởng chất lượng khu vực và quốc tế.

Giải thưởng chất lượng quốc gia là hình thức tôn vinh, khen thưởng ở cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo các tiêu chí của giải thưởng chất lượng quốc gia và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam ít nhất 3 năm.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan tham mưu, giúp Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh triển khai hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia hàng năm tại địa phương./.

Quang LuậnCác tin tiếp
Khen tặng thành tích đạt Giải thưởng Chất lượng quốc gia cho Công ty Cổ phần Bến Thành Mũi Né   (29/6/2018)
2 loại hình Giải thưởng chất lượng quốc gia từ năm 2018   (25/6/2018)
Một doanh nghiệp của tỉnh Bình Thuận được Thủ tướng Chính phủ tặng Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2017   (18/4/2018)
Bình Thuận: Đề xuất trao Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2017 cho Công ty cổ phần Bến Thành Mũi Né   (5/9/2017)
Thông báo đăng ký tham gia GTCLQG năm 2017   (21/2/2017)
Bình Thuận: Đánh giá tại các doanh nghiệp tham dự GTCLQG 2016   (29/9/2016)
Họp Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2016 tỉnh Bình Thuận   (29/9/2016)