Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia

Ngày 26/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 27/2019/TT-BKHCN quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số  132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về Giải thưởng chất lượng quốc gia (GTCLQG).Theo Thông tư, tổ chức, doanh nghiệp tham dự GTCLQG phải có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam trong thời gian ít nhất 36 tháng tính đến thời điểm đăng ký tham dự GTCLQG; không hạn chế số lần và thời gian tham dự của tổ chức, doanh nghiệp đã đạt GTCLQG; tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải Vàng chất lượng quốc gia thì sau hai năm kể từ năm được Thủ tướng Chính phủ tặng Giải Vàng chất lượng quốc gia được tiếp tục tham dự lại GTCLQG.

Việc xét tặng GTCLQG cho tổ chức dựa trên kết quả đánh giá, tính điểm của 07 tiêu chí với tổng số điểm là 1000 điểm, gồm: Vai trò lãnh đạo; Chiến lược hoạt động; Chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường; Đo lường, phân tích quản lý tri thức; Quản lý nguồn nhân lực; Quản lý quá trình hoạt động; Kết quả hoạt động.

Tổ chức, doanh nghiệp tham gia và đạt giải GTCLQG sẽ nhận được các quyền lợi như: được phép thông báo, tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về đơn vị mình, được sử dụng biểu tượng của GTCLQGtrên sản phẩm, ấn phẩm của tổ chức, doanh nghiệp; được ưu tiên vay vốn từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ ở các bộ, ngành, địa phương và các quỹ khác theo quy định của pháp luật; ưu tiên tham gia các chương trình, dự án cấp quốc gia về phát triển, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng. Ngoài ra, các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải được các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khen thưởng theo quy định từ nguồn quỹ khen thưởng hằng năm.

Cũng theo Thông tư, Bộ Khoa học Công nghệ là cơ quan giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về GTCLQG. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan thường trực GTCLQG. Cơ quan tham mưu, giúp việc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý khoa học và công nghệ trên địa bàn là cơ quan thường trực GTCLQG tại địa phương.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2020 và thay thế Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về GTCLQG và Thông tư số 07/2012/TT-BKHCN ngày 02/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi khoản 2 Điều 7 Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN.

                                                                                                                    Tú Oanh


Các tin tiếp
Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia   (16/7/2020)
THÔNG BÁO: MỜI ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA NĂM 2020   (24/2/2020)
Khen tặng thành tích đạt Giải thưởng Chất lượng quốc gia cho Công ty Cổ phần Bến Thành Mũi Né   (29/6/2018)
2 loại hình Giải thưởng chất lượng quốc gia từ năm 2018   (25/6/2018)
Một doanh nghiệp của tỉnh Bình Thuận được Thủ tướng Chính phủ tặng Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2017   (18/4/2018)
Bình Thuận: Đề xuất trao Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2017 cho Công ty cổ phần Bến Thành Mũi Né   (5/9/2017)
Thông báo đăng ký tham gia GTCLQG năm 2017   (21/2/2017)
Bình Thuận: Đánh giá tại các doanh nghiệp tham dự GTCLQG 2016   (29/9/2016)
Họp Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2016 tỉnh Bình Thuận   (29/9/2016)