Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

1. Kết quả chung

- Được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận đơn vị cung cấp dịch vụ và chỉ định hiệu chuẩn đối với lĩnh vực Lò nung, bình chuẩn kim loại (500L); Quả cân chuẩn M1 (đến 20kg);

- Gửi báo cáo Kết quả hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường năm 2016 theo quy định của Nghị định 105/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và báo cáo Kết quả hoạt động kiểm đ