Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

a) Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng:

Thông qua các buổi sinh hoạt toàn cơ quan hàng tháng, lãnh đạo Chi cục kết hợp tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng (có sổ ghi chép biên bản sinh hoạt định kỳ 01 lần/tháng), qua đó đã nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động về công tác phòng chống tham nhũng, các văn bản cụ thể:
Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lậpCác Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 08/01/2013 về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, công tác; Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 15/8/2013 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01/10/2012 về nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của CBCCVC;
Quán triệt Kế hoạch 06-KH/TU ngày 17/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng để thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.b) Việc ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác phòng, chống tham nhũng:

Căn cứ kế hoạch Kế hoạch số 141/KH-SKHCN ngày 16/2/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo Chi cục chỉ đạo phòng Hành chính Tổng hợp tham mưu Chi cục ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng 2017(Kế hoạch số  29/KH-CCTĐC ngày 23/2/2017);  rà soát ban hành lại Quy chế chi tiêu nội bộ (Quyết định số 04/QĐ-CCTĐC ngày 28/02/2017 ) và kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức và luân chuyển công chức, viên chức lãnh đạo quản lý (Kế hoạch số 27/KH-CCTĐC ngày 21/2/2017) được công khai tại buổi sinh hoạt cơ quan  để  toàn thể CCVC-NLĐ biết thực hiện.

c) Tình hình tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện trong công tác phòng, chống tham nhũng:

Lãnh đạo chi cục đã phân công Phòng Hành chính Tổng hợp tham mưu, theo dõi, triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến và thường xuyên nhắc nhở các phòng, đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác này (Kế hoạch số 29/KH-CCTĐC ngày 23/2/2017).

d) Các kết quả khác đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Ngoài công tác tổ chức phổ biến các văn bản quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại buổi sinh hoạt toàn cơ quan quan hàng tháng, việc thực hiện Chỉ thị 27-CT/TU và Chỉ thị 30-CT/TU, Chỉ thị 40-CT/TU ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được Chi cục duy trì thường xuyên (thông qua báo cáo hoạt động  hoạt động hàng tháng của Chi cục), kết quả trong 06 tháng đầu năm không có trường hợp vi phạm.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

a) Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị:

- Công khai, minh bạch trong mua sắm công, tài chính và ngân sách nhà nước:  

+ Công khai mua sắm tài sản công:

Việc quản lý mua sắm tài sản công, Chi cục thực hiện theo Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/20152 của Bộ tài chính; Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 09/8/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy quy định về triển khai thực hiện phân cấp thẩm quyền Quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị không thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bình Thuận, kết quả:

 Sau khi được cấp có thẩm quyền giao dự toán mua sắm tài sản công  theo Quyết định số 3664/QĐ-UBND ngày 9/12/2016 của UBND tỉnh, Chi cục ban hành Quyết định số 01/QĐ-CCTĐC ngày 06/2/2017 về việc phê duyệt chỉ định  đơn vị thực hiện mua sắm 03 máy tính xách tay; 01 máy chụp ảnh (theo hợp đồng số 170206/HĐMB ngày 16/02/2017); 01 mua máy chiếu (hợp đồng số 1967/PMC-CCTĐC ngày 02/02/2017). Sau khi hoàn tất việc mua sắm tài sản, Chi cục tiến hành công khai kết quả mua sắm tài sản (theo biểu 02 kèm theo Thông tư 89/2010/TT-BTC ngày 13/03/2017)  tại bảng Thông báo chi cục và trong buổi sinh hoạt toàn cơ quan.

+ Công khai tài chính và ngân sách nhà nước:  Chi cục đã ban hành quyết định số 02A/QĐ-CCTĐC ngày 07/01/2017 về việc công khai dự toán nhân sách nhà nước năm 2017, được niêm yết công khai tại bảng thông báo Chi cục, thời gian là 90 ngày kể từ ngày niêm yết; đồng thời công khai tại buổi sinh hoạt toàn cơ quan.

- Công khai, minh bạch việc quản lý, sử dụng các khoản  hỗ trợ, viện trợ: Không thực hiện.

- Công khai, minh bạch trong lĩnh vực khoa học - công nghệ: Không thực hiện.

- Công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố
cáo, kiểm toán nhà nước:

Từ ngày 22/02/2017 đến ngày 07/4/2017 Đoàn thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành thanh tra tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong việc công khai, minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ giai đoạn 2015- 2016 và Sở Khoa học và Công nghệ đã có kết luận số 368/KL-SKHCN ngày 17/4/2017 và được công tại buổi sinh hoạt toàn cơ quan vào ngày 15/5/2017.

- Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức - cán bộ:

+ Công tác tuyển dụng bổ nhiệm, chuyển ngạch, luân chuyển, điều động cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, hưu trí, cho thôi việc: Không có trường hợp nào phải công khai.

+ Công tác quy hoạch:  Chi cục đã ban hành Kế hoạch số 116/KH-CCTĐC ngày 11/5/2017 về thực hiện rà soát, quy hoạch các chức danh phó chi cục trưởng; trưởng, phó các phòng thuộc Chi cục nhiệm kỳ 2020-2025 theo hướng dẫn số 16/HD-SKHCN ngày 04/5/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ, kế hoạch này được công khai trên mạng nội bộ và sinh hoạt cơ quan để các phòng triển khai thực hiện.

 + Công tác đào tạo: Đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động năm 2017 (kế hoạch số 05/KH-CCTĐC ngày 12/01/2017), được phổ biến tại sinh hoạt cơ quan vào ngày 15/2/2017.

+ Công tác khen thưởng CCVC, NLĐ: Tổ chức công khai minh bạch kết quả khen thưởng cho CCVC,NLĐ qua mạng nội bộ và trong buổi sinh hoạt toàn cơ quan  vào ngày 09/01/2017.

b) Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn:

Trong 06 tháng đầu năm 2017, Chi cục đã tiến hành rà soát, ban hành lại Quy chế chi tiêu nội bộ theo Quyết định số 04/QĐ-CCTĐC ngày 28/02/2017 và được công khai qua mạng nội bộ và sinh hoạt cơ quan để toàn thể CCVC-NLĐ thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo đúng quy chế đã ban hành.

c) Việc công chức, viên chức nộp lại quà tặng: Không có

d) Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức: Thực hiện quy tắc ứng xử đã ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-CCTĐC ngày 16/3/2012, 06 tháng đầu năm 2017 không có CCVC-NLĐ vi phạm.

đ) Việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng:

Đã  ban hành kế hoạch số 27/KH-CCTĐC ngày 21/2/2017 về việc chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức và luân chuyển  công chức, viên chức lãnh đạo quản lý; phổ biến công khai đến các phòng, đơn vị trực thuộc qua mạng nội bộ Chi cục. Kết quả 06 tháng 2017, đã thực hiện chuyển đổi 02 vị trí (Thực hiện thu, chi tài chínhKiểm định viên phương tiện đo xăng dầu) tại Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường chất lượng.

e) Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập:

  Đã xây dựng Kế hoạch công khai và thực hiện việc niêm yết các bảng kê khai tài sản thu nhập tại bảng thông báo của Chi cục thời gian từ ngày 26/12/2016 đến 26/01/2017 (kế hoạch số 309/KH-CCTĐC ngày 20/12/2016), có lập biên bản tổ chức công khai việc kê khai tài sản, thu nhập rõ ràng. Từ lúc công khai đến nay, chưa nhận ý kiến nào cần xác minh, giải trình đối với các đối tượng phải kê khai.

f) Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách: Không có trường hợp vi phạm

g) Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị:

- Đang triển khai tốt việc ứng dụng xử lý công việc qua hệ thống mail nội bộ và chữ ký số trong việc ký gửi văn bản.

- Sử dụng 02 phần mềm xử lý văn bản đến và đi: Áp dụng tốt hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Bình Thuận và phần mềm Quản lý văn bản, điều hành của Sở KH&CN.

h) Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản: Thực hiện kịp thời việc trả lương cho CCVC, NLĐ qua tài khoản theo quy định tại Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng: Không có trường hợp vi phạm

4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng:

Từ ngày 22/02/2017 đến ngày 07/4/2017 Đoàn thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành thanh tra tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong việc công khai, minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ giai đoạn 2015- 2016 và Sở Khoa học và Công nghệ đã có kết luận số 368/KL-SKHCN ngày 17/4/2017. Kết quả, không có trường hợp nào vi phạm  đề nghị xử lý trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Chi cục làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Định kỳ tổ chức sinh hoạt toàn cơ quan kết hợp với công tác phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; ban hành kịp thời các văn bản để áp dụng tại nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát nội bộ được quan tâm qua đó không để xảy ra các trường nợp vi phạm nào liên quan đến phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2017

- Lãnh đạo tiếp tục thường xuyên nhắc nhở các phòng, đơn vị trực thuộc và toàn bộ CCVC-NLĐ thực hiện tốt các quy định: Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 08/01/2013 về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, công tác; Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 15/8/2013 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01/10/2012 về nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của CBCCVC.

- Tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ gắn với việc kê khai, minh bạch tài sản thu nhập theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ, Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc kê khai và báo cáo kết quả kê khai minh bạch tài sản, thu nhập hằng năm.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng về phòng, chống tham nhũng trong nội bộ, không để xảy ra các trường hợp vị phạm.

- Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch số 141/KH-SKHCN ngày 16/2/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 và  công tác báo cáo định kỳ theo quy định./.

Phạm Cúc


Các tin tiếp
Kết quả kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2018   (18/2/2019)
Kết quả thực hiện chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của Công chức, người lao động Chi cục   (18/2/2019)
Kết quả hoạt động tháng 01/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (18/1/2019)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2019   (15/1/2019)
Kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 12/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2018   (13/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2018   (13/12/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận năm 2018   (3/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 11/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (23/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2018   (14/11/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 10 năm 2018   (19/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 10/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (10/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 9/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 9 năm 2018   (20/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 9 tháng đầu năm 2018   (20/9/2018)
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (31/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (27/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 8 năm 2018   (22/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 7 năm 2018   (20/7/2018)
Kết quả hoạt động tháng 07/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/7/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 6 năm 2018   (19/6/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2018   (13/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 06/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/6/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 05/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (1/6/2018)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/5/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 5 năm 2018   (29/5/2018)
Kết quả hoạt động tháng 04/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 4 năm 2018   (16/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 3 năm 2018   (16/3/2018)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tháng đầu năm 2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2018   (14/3/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (28/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 02 năm 2018   (26/2/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2018   (26/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2018   (18/1/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2017   (25/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017   (21/12/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2017   (21/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2017   (8/12/2017)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (17/11/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2017   (17/11/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10/2017   (18/10/2017)
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018 của Chi cục TĐC Bình Thuận   (18/10/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2017   (6/10/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (23/8/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018-2020   (21/8/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (11/8/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (13/7/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (10/7/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (5/7/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (19/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (12/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (7/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (6/6/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (2/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (17/5/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (12/5/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (17/4/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (12/4/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (12/4/2017)
Kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (21/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (21/3/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (14/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (13/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (7/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (14/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (13/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2017   (11/1/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11/2016   (9/12/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2016   (7/12/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 11/2016   (18/11/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2016   (18/11/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (3/11/2016)
Công tác quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng được thực hiện tốt trong năm 2016   (21/10/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (20/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (17/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2016   (5/10/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 9/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 9 tháng đầu năm 2016   (28/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC quý III/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 6/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 5/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2016   (6/9/2016)