Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

a) Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng:

Thực hiện Kế hoạch số 143/KH-SKHCN ngày 20/2/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục đã ban hành kế hoạch số 37/KH-CCTĐC ngày 20/2/2019 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019, đồng thời tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại buổi sinh hoạt định kỳ toàn cơ quan hàng tháng và cử công chức, người lao động (CC-NLĐ) tham gia đầy đủ các buổi  phổ biến văn bản quy phạm pháp luật do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức, qua đó đã nâng cao nhận thức của CC-NLĐ về công tác phòng chống tham nhũng.
b) Việc ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác phòng, chống tham nhũng:

- Về thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xây dựng lại dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị phù hợp các quy định hiện hành và đã được thông qua tại Hội nghị công chức, người lao động năm 2018.  Hiện nay,  Chi cục  sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Chi cục sau hội nghị CC-NLĐ năm 2018 (Quyết định số 04/QĐ-CCTĐC ngày 18/02/2019).

- Về công tác định kỳ chuyển đổi vị trí:  Năm 2018,  thực hiện theo hướng dẫn số 2184/UBND-SNV ngày 07/5/2015 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chuyển đổi vị trí công tác công chức và luân chuyển công chức, viên chức lãnh đạo hàng năm, Chi cục đã ban hành Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác (Kế  hoạch số 20/KH-CCTĐC ngày 23/01/2018) và đã thực hiện chuyển đổi 01 vị trí (Chuyển đổi từ vị trí thực hiện thẩm định cấp giấy phép vận chuyển hàng nghi hiểm sang vị trí thực hiện công tác quản lý nhà nước về đo lường). Năm 2019, qua rà soát hiện nay Chi cục chưa có công chức thuộc đối tượng để chuyển đổi vị trí công tác theo quy định (Báo cáo số 67/CCTĐC-HCTH ngày 28/3/2019).

c) Tình hình tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện trong công tác phòng, chống tham nhũng:

Chi cục trình Sở KH&CN phê duyệt lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Quyết định số 15/QĐ-SKHCN ngày 24/01/2019).

Lãnh đạo chi cục đã phân công Phòng Hành chính Tổng hợp tham mưu, theo dõi, triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến và thường xuyên nhắc nhở các phòng, đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị.

d) Các kết quả khác đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Ngoài phổ biến các văn bản quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại buổi sinh hoạt toàn cơ quan quan hàng tháng,  việc thực hiện Chỉ thị 27-CT/TU và Chỉ thị 30-CT/TU, Chỉ thị 40-CT/TU ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được Chi cục duy trì thường xuyên (thông qua báo cáo hoạt động  hoạt động hàng tháng của Chi cục), kết quả trong 06 tháng đầu năm 2019 không có trường hợp vi phạm.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

a) Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị:

- Công khai, minh bạch trong mua sắm công, tài chính và ngân sách nhà nước:  

+  Công khai, minh bạch trong mua sắm công: Chưa có nội dung thực hiện.

 + Công khai tài chính và ngân sách nhà nước: Chi cục đã ban hành quyết định số 03/QĐ-CCTĐC ngày 31/01/2019  về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, niêm yết công khai tại bảng thông báo Chi cục thời gian là 90 ngày kể từ ngày niêm yết và qua hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Bình Thuận và phần mềm Quản lý văn bản, điều hành của Sở KH&CN.

 - Công khai, minh bạch việc quản lý, sử dụng các khoản  hỗ trợ, viện trợ: Không thực hiện.

- Công khai, minh bạch trong lĩnh vực khoa học - công nghệ: Không thực hiện.

- Công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáocáo, kiểm toán nhà nước:

Thực hiện Kết luận Thanh tra số 443/KL-SKHCN ngày 22/4/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về trách nhiệm của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Chi cục đã ban hành kế hoạch số 95/KH-CCTĐC ngày 20/5/2019 khắc phục các kiến nghị của Kết luận Thanh tra và được công khai qua mạng nội bộ, tại buổi sinh hoạt toàn cơ quan.

- Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức - cán bộ:

+ Công tác tuyển dụng bổ nhiệm, chuyển ngạch, luân chuyển, điều động cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, hưu trí, cho thôi việc:

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Chi cục thực hiện thực hiện chấm dứt 01 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan hành chính theo Công văn số 2716/SNV-TCCC ngày 14/11/2018 của Sở Nội vụ (Quyết định số 01/QĐ-CCTĐC ngày 02/01/2019) và tuyển dụng 01 công chức vị trí quản lý tiêu chuẩn chất lượng, việc tuyển dụng được thực hiện theo đúng quy định pháp luật (Quyết định số 5109/QĐ-SNV ngày 27/12/2018 của Sở nội vụ về việc tuyển dụng công chức) và  được công khai phổ biến qua mạng nội bộ và tại buổi sinh hoạt cơ quan.

+ Công tác quy hoạch: Đang tiến hành rà soát các văn bản hướng dẫn để thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2019.

 + Công tác đào tạo: Đã xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019 (Kế hoạch số 280/KH-CCTĐC ngày 28/12/2018) và Kế hoạch đào tạo 05 năm 2020-2025 (Kế hoạch số 281/KH-CCTĐC ngày 28/12/2019), được phổ biến qua mạng nội bộ và tại buổi sinh hoạt cơ quan.

+ Công tác khen thưởng CC- NLĐ: công khai minh bạch kết quả khen thưởng cho CC-NLĐ năm 2018 qua mạng nội bộ và trong buổi sinh hoạt toàn cơ quan.

b) Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn:

Hiện nay,  Chi cục  sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Chi cục sau hội nghị CC-NLĐ năm 2018 (Quyết định số 04/QĐ-CCTĐC ngày 18/02/2019), được công khai qua mạng nội bộ.

c) Việc công chức, viên chức nộp lại quà tặng: Không có

d) Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức: Không có CC-NLĐ vi phạm

đ) Việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng:  Năm 2019, qua rà soát hiện nay Chi cục chưa có công chức thuộc đối tượng để chuyển đổi vị trí công tác theo quy định (Báo cáo số 67/CCTĐC-HCTH ngày 28/3/2019) và được công khai tại buổi sinh hoạt cơ quan.

e) Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập:

 Chi cục xây dựng kế hoạch công khai tài sản thu nhập theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP và Thông tư 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ (Kế hoạch số 01/KH-CCTĐC ngày 02/01/2019), thực hiện việc niêm yết các bảng kê khai tài sản thu nhập tại bảng thông báo của Chi cục thời gian từ ngày 02/01/2019 đến ngày 02/02/2019, có lập biên bản tổ chức công khai và kết thúc việc kê khai tài sản. Từ lúc công khai đến nay, chưa nhận ý kiến nào cần xác minh, giải trình đối với các đối tượng phải kê khai.

f) Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách: Không có trường hợp vi phạm

g) Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị:

Đã ban hành Kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại Chi cục trong năm 2019 (Kế hoạch số 12/KH-CCTĐC ngày 15/01/2019).

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị được duy trì và phát huy hiệu quả trong việc phục vụ cải cách hành chính. Thực hiện ký số và gửi văn bản điện tử qua hệ thống thông tin điện tử của tỉnh Bình Thuận; 100% CC-NLĐ sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc.

h) Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản: Thực hiện kịp thời việc trả lương cho CCVC, NLĐ qua tài khoản theo quy định tại Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng: Không có trường hợp vi phạm

4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng:

Thực hiện Kết luận Thanh tra số 443/KL-SKHCN ngày 22/4/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về trách nhiệm của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Chi cục đã ban hành kế hoạch số 95/KH-CCTĐC ngày 20/5/2019 khắc phục các kiến nghị của Kết luận Thanh tra. Kết quả, không có trường hợp nào vi phạm đề nghị xử lý trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Nhìn chung, công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019, Chi cục triển khai kịp thời, đầy đủ các nội dung theo Kế hoạch số 143/KH-SKHCN ngày 20/2/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ; định kỳ tổ chức sinh hoạt toàn cơ quan kết hợp với công tác phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và ban hành kịp thời các văn bản để áp dụng tại nội bộ.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI  NĂM 2019

1. Tiếp tục duy trì tổ chức sinh hoạt, phổ biến quán triệt cho đội ngũ CCVC-NLĐ thực hiện tốt các Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị 27-CT/TU và Chỉ thị 30-CT/TU và Chỉ thị số 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng về phòng, chống tham nhũng trong nội bộ; đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị, không để xảy ra các trường hợp vi phạm.

3. Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 143/KH-SKHCN ngày 20/2/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về công tác phòng, chống tham nhũng  năm 2019 và  công tác báo cáo định kỳ theo quy định./.

Ngọc NgôCác tin tiếp
Kết quả kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2018   (18/2/2019)
Kết quả thực hiện chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của Công chức, người lao động Chi cục   (18/2/2019)
Kết quả hoạt động tháng 01/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (18/1/2019)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2019   (15/1/2019)
Kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 12/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2018   (13/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2018   (13/12/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận năm 2018   (3/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 11/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (23/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2018   (14/11/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 10 năm 2018   (19/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 10/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (10/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 9/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 9 năm 2018   (20/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 9 tháng đầu năm 2018   (20/9/2018)
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (31/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (27/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 8 năm 2018   (22/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 7 năm 2018   (20/7/2018)
Kết quả hoạt động tháng 07/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/7/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 6 năm 2018   (19/6/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2018   (13/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 06/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/6/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 05/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (1/6/2018)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/5/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 5 năm 2018   (29/5/2018)
Kết quả hoạt động tháng 04/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 4 năm 2018   (16/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 3 năm 2018   (16/3/2018)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tháng đầu năm 2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2018   (14/3/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (28/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 02 năm 2018   (26/2/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2018   (26/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2018   (18/1/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2017   (25/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017   (21/12/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2017   (21/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2017   (8/12/2017)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (17/11/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2017   (17/11/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10/2017   (18/10/2017)
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018 của Chi cục TĐC Bình Thuận   (18/10/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2017   (6/10/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (23/8/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018-2020   (21/8/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (11/8/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (13/7/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (10/7/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (5/7/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (19/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (12/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (7/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (6/6/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (2/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (17/5/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (12/5/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (17/4/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (12/4/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (12/4/2017)
Kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (21/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (21/3/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (14/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (13/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (7/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (14/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (13/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2017   (11/1/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11/2016   (9/12/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2016   (7/12/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 11/2016   (18/11/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2016   (18/11/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (3/11/2016)
Công tác quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng được thực hiện tốt trong năm 2016   (21/10/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (20/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (17/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2016   (5/10/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 9/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 9 tháng đầu năm 2016   (28/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC quý III/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 6/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 5/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2016   (6/9/2016)