Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 9 tháng đầu năm 2021

Qua 9 tháng đầu năm 2021, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã triển khai các hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng cơ bản bám sát kế hoạch đề ra, tổ chức thực hiện kịp thời các chương trình và nhiệm vụ cấp trên giao, với một số kết quả như sau:Về công tác tham mưu: Chi cục Đã tham mưu Sở KH&CN trình UBND ban hành các văn bản: Báo cáo kết quả triển khai áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017-2020 gửi Bộ KH&CN (Báo cáo số 71/BC-UBND ngày 20/4/2021); Kế hoạch triển khai áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025 (Kế hoạch số 2145/KH-UBND ngày 15/6/2021).

Tham mưu Sở KH&CN ban hành các văn bản: Báo cáo đánh giá kết quả triển khai xây dựng, duy trì hoạt động trạm cân đối chứng trên địa tỉnh năm 2020; tình hình hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh  năm 2020; tình hình, kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù hợp năm 2020; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp theo Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 của UBND tỉnh; kết quả tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP, Chỉ thị số 26/CT-TTg và Chỉ thị số 07/CT-TTg trong 9 tháng đầu năm 2021; công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lĩnh vực khoa học công nghệ định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và 9 tháng. Văn bản trình UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lĩnh vực khoa học công nghệ năm 2021 và năm 2022.

Thực hiện góp ý: Dự thảo Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; dự thảo Quy chế sửa đổi, bổ sung hoạt động của Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh; dự thảo Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam; dự thảo Báo cáo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 thuộc chức năng quản lý của Bộ KHCN; dự thảo Quyết định của Bộ Y tế về việc ban hành 03 Quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật đối với trang thiết bị y tế; dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP; góp ý dự thảo Báo báo kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và Kế hoạch công tác năm 2021 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh; góp ý dự thảo Quyết định và Quy định phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng: Tiếp nhận 06 hồ sơ công bố hợp chuẩn vật liệu xây dựng; cấp 03 giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ; mua mới 35 TCVN ban hành trong năm 2020 và năm 2021. Tham gia thẩm định cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý nước mắm Phan Thiết cho 07 cơ sở. Thông báo đến Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam về kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường; khảo sát 10 mẫu dầu nhờn động cơ đốt trong. Kết quả như sau: 10/10 mẫu dầu nhờn động cơ đốt trong đạt chất lượng theo QCVN 14:2018/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về về dầu nhờn động cơ đốt trong. Văn bản góp ý các dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với chất lượng nước, chất lượng không khí xung quanh và chất lượng đất; dự thảo Thông tư liên quan đến quản lý hoạt động vận chuyển hàng hóa nguy hiểm thuộc trách nhiệm quản lý của BKHCN; góp ý dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ; văn bản về việc cấp phép vận chuyển hàng nguy hiểm theo Nghị định số 42/2020/NĐ-CP; góp ý dự thảo sửa đổi QCVN 02:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng; góp ý dự thảo Thông báo về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận để trình UBND tỉnh.

Công tác quản lý đo lường: Triển khai Kế hoạch kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam (20/01): Treo 07 băng rôn tuyên truyền tại Chi cục, Sở KH&CN và các trục đường chính trên địa bàn thành phố Phan Thiết; hướng dẫn Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác phối hợp quản lý nhà nước về đo lường trong thương mại bán lẻ; đề nghị Công ty Điện lực Bình Thuận triển khai công tác kiểm định đối chứng công tơ điện năm 2021; phối hợp Cục Thuế tỉnh thực hiện dán tem niêm phong công tơ tổng cột đo xăng dầu tại 20 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn công tác quản lý chất lượng đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn thực hiện công tác quản lý đo lường đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh có sử dụng cân ô tô trên địa bàn tỉnh; công văn phổ biến các văn bản của Bộ KH&CN đã ban hành (Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019 và Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ngày 17/3/2021). Tham mưu Quyết định ban hành quy định về quy tắc ứng xử của công chức Chi cục trong hoạt động thanh tra chuyên ngành (Quyết định số 11/QĐ-CCTĐC ngày 04/5/2021). Thực hiện 06 đợt khảo sát về đo lường, chất lượng đối với 38 mẫu hàng hóa (25 mẫu xăng RON95-III, 06 mẫu xăng E5 RON92-II; 07 mẫu dầu DO0,05S), gửi 04 mẫu dầu DO 0,05S đến Trung tâm KH&CN Đồng Nai để thử nghiệm đánh giá chất lượng. Kết quả các mẫu khảo sát không có nghi vấn về đo lường, chất lượng, các mẫu gửi thử nghiệm đều phù hợp yêu cầu theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

          Công tác thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT): Biên tập, cập nhật 147 tin, bài về hoạt động của Chi cục và các thông tin có liên quan lên website Chi cục; gửi 60 tin hoạt động Chi cục để đăng tải trên website Sở. Thực hiện 03 Bản tin TBT điện tử, đăng tải trên website Chi cục và gửi đến các doanh nghiệp. Tham mưu góp ý: dự thảo Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động thông báo và hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại và dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động thông tin, tuyên truyền lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

          Công tác thanh tra, kiểm tra: Thực hiện thanh tra 02 đơn vị kinh doanh điện sinh hoạt, kết quả không có vi phạm về đo lường. Chủ trì thực hiện kiểm tra 10 tổ chức, cá nhân (04 cá nhân kinh doanh thiết bị điện, điện tử; 04 tổ chức kinh doanh xăng dầu; 02 cá nhân kinh doanh mũ bảo hiểm), kết quả không có vi phạm đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa. Cử công chức tham gia phối hợp các Đoàn thanh tra, kiểm tra của các sở, ngành chủ trì thực hiện tại 12 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các lĩnh vực: xăng dầu; buôn bán hải sản; kinh doanh điện sinh hoạt. Lấy 01 mẫu (01 mẫu xăng RON 95-III, 01 mẫu dầu DO 0,05S) để thử nghiệm chất lượng, kết quả phát hiện 01 cửa hàng xăng dầu vi phạm về chất lượng với hành vi buôn bán xăng RON 95-III trên thị trường có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, bị phạt tiền 30.000.000 đồng.

          Công tác nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa và triển khai Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong 5 năm (2021-2025). Triển khai tổ chức hội nghị phổ biến các Chương trình, Đề án, Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2021-2030 đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong 5 năm (2021- 2025); Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh nên chưa tổ chức hội nghị. Hỗ trợ Công ty Cổ phần Bến Thành Mũi Né tham gia GTCLQG năm 2021: đã thực hiện đánh giá qua báo cáo và đánh giá tại chỗ doanh nghiệp. Hiện đang hoàn tất hồ sơ gửi Hội đồng chung tuyển Quốc gia.

Hoạt động quản lý ISO hành chính công: Tham mưu báo cáo kết quả triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Bình Thuận năm 2020; văn bản triển khai công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2021. Tham mưu Kế hoạch kiểm tra tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021. Góp ý dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Bộ Khoa học Công nghệ và góp ý dự thảo Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với hoạt động tư vấn xây dựng, áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015 trong cơ quan hành chính Nhà nước. Thực hiện theo dõi, đôn đốc việc triển khai chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại 34 UBND cấp xã.

Hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật TC-ĐL-CL: Báo cáo hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo năm 2020; báo cáo hoạt động kiểm định đối chứng công tơ điện năm 2020; báo cáo tình hình kiểm định cột đo xăng dầu trên địa bàn tỉnh định kỳ hàng tháng. Được Cục QLCLNLSTS – Bộ NNPTNT duy trì chỉ định Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm (văn bản số 132/QLCL-TTPC ngày 29/01/2021). Được Cục an toàn thực phẩm - Bộ Y tế chỉ định Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm (Quyết định số 145/QĐ-ATTP ngày 04/5/2021). Xây dựng hồ sơ đăng ký đánh giá lại và đánh giá mở rộng chứng nhận quan trắc môi trường theo Nghị định 127/2014/NĐ-CP; rà soát danh mục các chỉ tiêu/phép thử đăng ký bổ sung hoạt động thử nghiệm theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP. Xây dựng dự thảo Để án sắp xếp, tổ chức lại Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL. Hoạt động sự nghiệp: Thử nghiệm 3.164 mẫu (lĩnh vực an toàn thực phẩm, đất, nước, phân bón, môi trường và vật liệu xây dựng);  kiểm định, hiệu chuẩn 25.310 lượt phương tiện đo và đo 330 điểm điện trở tiếp đất.

Phát huy những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2021, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2021, Chi cục tích cực thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong 03 tháng cuối năm 2021 như sau:

1. Giải quyết 100% hồ sơ các thủ tục hành chính đúng pháp luật, đúng thời gian quy định.

2. Rà soát, điều chỉnh nhiệm vụ được UBND tỉnh và Giám đốc Sở giao để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm, đồng thời đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

3. Hoàn thành 100% Kế hoạch  thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa được phê duyệt trong năm 2021. Tăng cường công tác giám sát về đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường, trong sản xuất và sử dụng, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

4. Triển khai kế hoạch kiểm tra tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021; theo dõi, đôn đốc việc triển khai chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại 34 UBND cấp xã.

5. Nghiên cứu văn bản, cách thức xây dựng dự thảo quy định mức chi triển khai Kế hoạch “Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong 5 năm (2021-2025) theo Thông tư số 35/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 của Bộ Tài chính.

6. Tổ chức đánh giá tại chỗ, họp thẩm định hồ sơ tham gia GTCLQG năm 2021 của Công ty CP Bến Thành Mũi Né.

7. Thực hiện 01 bản tin TBT điện tử số 04/2021.

8. Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện di dời về trụ sở mới.

9. Thực hiện công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo các phòng chuyên môn trực thuộc Chi cục. Tham mưu dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục TCĐLCL để trình UBND tỉnh ban hành.

10. Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL phù hợp theo quy định tại Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

11. Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận mở rộng đăng ký hoạt động thử nghiệm lĩnh vực hóa học và sinh học theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP; được Văn phòng Công nhận Chất lượng duy trì công nhận Hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017; được Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận lại đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

12. Thu sự nghiệp đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra.

                                                                                                                                                          Thiên Hòa


Các tin tiếp
Kết quả kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2018   (18/2/2019)
Kết quả thực hiện chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của Công chức, người lao động Chi cục   (18/2/2019)
Kết quả hoạt động tháng 01/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (18/1/2019)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2019   (15/1/2019)
Kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 12/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2018   (13/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2018   (13/12/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận năm 2018   (3/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 11/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (23/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2018   (14/11/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 10 năm 2018   (19/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 10/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (10/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 9/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 9 năm 2018   (20/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 9 tháng đầu năm 2018   (20/9/2018)
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (31/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (27/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 8 năm 2018   (22/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 7 năm 2018   (20/7/2018)
Kết quả hoạt động tháng 07/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/7/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 6 năm 2018   (19/6/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2018   (13/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 06/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/6/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 05/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (1/6/2018)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/5/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 5 năm 2018   (29/5/2018)
Kết quả hoạt động tháng 04/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 4 năm 2018   (16/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 3 năm 2018   (16/3/2018)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tháng đầu năm 2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2018   (14/3/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (28/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 02 năm 2018   (26/2/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2018   (26/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2018   (18/1/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2017   (25/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017   (21/12/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2017   (21/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2017   (8/12/2017)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (17/11/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2017   (17/11/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10/2017   (18/10/2017)
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018 của Chi cục TĐC Bình Thuận   (18/10/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2017   (6/10/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (23/8/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018-2020   (21/8/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (11/8/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (13/7/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (10/7/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (5/7/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (19/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (12/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (7/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (6/6/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (2/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (17/5/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (12/5/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (17/4/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (12/4/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (12/4/2017)
Kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (21/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (21/3/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (14/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (13/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (7/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (14/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (13/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2017   (11/1/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11/2016   (9/12/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2016   (7/12/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 11/2016   (18/11/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2016   (18/11/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (3/11/2016)
Công tác quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng được thực hiện tốt trong năm 2016   (21/10/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (20/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (17/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2016   (5/10/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 9/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 9 tháng đầu năm 2016   (28/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC quý III/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 6/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 5/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2016   (6/9/2016)