Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10/2021 và phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2021
Trong tháng 10/2021, Chi cục đã triển khai các hoạt động cơ bản bám sát kế hoạch đề ra, tổ chức thực hiện kịp thời các nhiệm vụ cấp trên giao; chủ động rà soát điều chỉnh kế hoạch thanh, kiểm tra lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng và rà soát thực hiện cắt giảm, giãn, tiết kiệm thêm, thu hồi các khoản chi thường xuyên chậm triển khai trong năm 2021 phù hợp trong điều kiện thực hiện phòng chống dịch Covid-19, kết quả hoạt động đạt được một số nội dung sau:

Công tác tham mưu Sở KH&CN ban hành các văn bản: Báo cáo hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2021; đánh giá tình hình thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tổng kết thực hiện chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo tình hình hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 10/2021. Các văn bản góp ý: Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ xây dựng các văn bản kỹ thuật đo lường và duy trì, bảo quản, sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; dự thảo Thông báo về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Về xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ: Trình Giám đốc Sở KH&CN phê duyệt “Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận” (Giám đốc Sở KH&CN ban hành Quyết định số 133/QĐ-SKHCN ngày 16/9/2021).

Công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng: Góp ý dự thảo Thông tư quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 và dự thảo văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 24/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ.- Cấp 01 Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn cho công ty TNHH đầu tư Tân Hà cho sản phẩm cống hộp bê tông cốt thép.

Công tác quản lý đo lường: Tờ trình Giám đốc Sở KH&CN điều chỉnh kế hoạch thanh, kiểm tra lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2021 (Giám đốc Sở đã ban hành Quyết định số 145/SKHCN ngày 01/10/2021); Tham gia 01 bài dự thi Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” do Thanh tra tỉnh tổ chức.

Công tác thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT): Biên tập, cập nhật 08 tin, bài về hoạt động của Chi cục và các thông tin có liên quan lên website Chi cục; thực hiện đăng tải bản tin TBT điện tử số 3/2021 lên website Chi cục và gửi đến các doanh nghiệp của tỉnh.

Công tác thanh tra, kiểm tra: Tham gia phối hợp Cục Quản lý thị trường tỉnh thực hiện kiểm tra 01 cơ sở kinh doanh xăng dầu, kết quả không có vi phạm về đo lường.

 Công tác nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa: Triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021: Đã hoàn tất hồ sơ gửi Hội đồng quốc gia xem xét, đề xuất trao Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2021 cho Công ty Cổ phần Bến Thành Mũi Né.

Về hoạt động quản lý ISO hành chính công: Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2021 tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh.

Về hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL: Trình Sở Khoa học và Công nghệ chủ trương bổ nhiệm chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc Trung tâm. Gửi hồ sơ đăng ký đăng ký bổ sung hoạt động thử nghiệm theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP. Gửi hồ sơ đăng ký đánh giá lại chứng nhận quan trắc môi trường theo Nghị định 127/2014/NĐ-CP (sửa đổi, cập nhật theo quy định mới tại Thông tư 10/2021/TT-BTNMT về Quy định kỹ thuật QTMT thay thế Thông tư 24/2017/TT-BTNMT). Thực hiện thanh lý thiết bị. Hoạt động sự nghiệp: Thử nghiệm 557 mẫu (lĩnh vực an toàn thực phẩm, đất, nước, phân bón, môi trường và vật liệu xây dựng); kiểm định, hiệu chuẩn 3.854 lượt phương tiện đo và đo 15 điểm điện trở tiếp đất.

Công tác tổng hợp: Thực hiện các báo cáo kết quả thực hiện biên chế gắn với vị trí việc làm giai đoạn 2016-2021 và xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 và hàng năm; Tổng kết 08 năm (2012-2020) thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tình hình sử dụng biên lai phí, lệ phí Quý III/2021 và đối chiếu dự toán ngân sách nhà nước Quý III/2021. Ban hảnh Công văn gửi Sở KH&CN về việc đề xuất phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị; công văn về việc tăng cường đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan trong 3 tháng cuối năm 2021. Tổng hợp góp ý của các Sở, ban, ngành về dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục TCĐLCL. Thực hiện nghiệm thu, bàn giao và thanh lý hợp đồng mua xe ô tô Chi cục. Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo và hướng dẫn của UBND tỉnh, UBND TP.Phan Thiết. Thực hiện nâng bậc lương thường xuyên đối với 01 công chức.  

Phát huy những kết quả đạt được trong tháng 10/2021, Chi cục đề ra một số nhiệm vụ thực hiện trong tháng 11/2021, như sau:

1. Tổ chức thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa năm 2021 theo kế hoạch được Giám đốc Sở phê duyệt; thực hiện khảo sát về đo lường, chất lượng xăng dầu bằng hình thức mua mẫu.

2. Tiếp tục triển khai kế hoạch quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2021.

3. Triển khai kế hoạch kiểm tra tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021.

4. Tổng hợp báo cáo việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2021 tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh.

5. Tiếp tục nghiên cứu văn bản, cách thức xây dựng dự thảo quy định mức chi triển khai Kế hoạch “Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong 5 năm (2021-2025) theo Thông tư số 35/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 của Bộ Tài chính.

6. Văn bản gửi Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục TCĐLCL.

7. Theo dõi tình hình ban hành Nghị quyết “Quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”.

8. Xây dựng kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2022.

9. Thực hiện công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo các phòng chuyên môn trực thuộc Chi cục.

10. Thực hiện di dời sang trụ sở mới.

11. Triển khai thực hiện các nội dung theo Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trung tâm đã được Sở KH&CN phê duyệt. Bổ sung hồ sơ đăng ký chứng nhận hoạt động thử nghiệm theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP. Tiếp tục nghiên cứu, triển khai thử nghiệm dư lượng thuốc BVTV theo nhu cầu của khách hàng.

CHI CỤC TC-ĐL-CL BÌNH THUẬN


Các tin tiếp
Kết quả kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2018   (18/2/2019)
Kết quả thực hiện chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của Công chức, người lao động Chi cục   (18/2/2019)
Kết quả hoạt động tháng 01/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (18/1/2019)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2019   (15/1/2019)
Kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 12/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2018   (13/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2018   (13/12/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận năm 2018   (3/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 11/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (23/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2018   (14/11/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 10 năm 2018   (19/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 10/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (10/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 9/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 9 năm 2018   (20/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 9 tháng đầu năm 2018   (20/9/2018)
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (31/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (27/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 8 năm 2018   (22/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 7 năm 2018   (20/7/2018)
Kết quả hoạt động tháng 07/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/7/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 6 năm 2018   (19/6/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2018   (13/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 06/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/6/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 05/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (1/6/2018)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/5/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 5 năm 2018   (29/5/2018)
Kết quả hoạt động tháng 04/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 4 năm 2018   (16/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 3 năm 2018   (16/3/2018)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tháng đầu năm 2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2018   (14/3/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (28/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 02 năm 2018   (26/2/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2018   (26/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2018   (18/1/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2017   (25/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017   (21/12/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2017   (21/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2017   (8/12/2017)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (17/11/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2017   (17/11/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10/2017   (18/10/2017)
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018 của Chi cục TĐC Bình Thuận   (18/10/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2017   (6/10/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (23/8/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018-2020   (21/8/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (11/8/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (13/7/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (10/7/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (5/7/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (19/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (12/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (7/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (6/6/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (2/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (17/5/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (12/5/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (17/4/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (12/4/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (12/4/2017)
Kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (21/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (21/3/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (14/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (13/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (7/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (14/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (13/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2017   (11/1/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11/2016   (9/12/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2016   (7/12/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 11/2016   (18/11/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2016   (18/11/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (3/11/2016)
Công tác quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng được thực hiện tốt trong năm 2016   (21/10/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (20/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (17/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2016   (5/10/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 9/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 9 tháng đầu năm 2016   (28/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC quý III/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 6/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 5/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2016   (6/9/2016)