Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong 9 tháng đầu năm 2022

Qua 9 tháng đầu năm 2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận cơ bản đã triển khai kịp thời các nhiệm vụ được giao; triển khai công tác kiểm tra, khảo sát về đo lường, chất lượng theo kế hoạch; công tác triển khai áp dụng HTQLCL ISO 9001 cho các cơ quan hành chính nhà nước, hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa đảm bảo theo kế hoạch;công tác tổ chức cán bộ được triển khai kịp thời và theo quy định; việc cung cấp các thông tin về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) trên website Chi cục được thực hiện có kết quả; công tác kiểm định, thử nghiệm được thực hiện đúng theo quy trình, không để xảy ra sai sót. Hoạt động phối hợp với các ngành liên quan đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Kết quả cụ thể như sau:Về công tác tham mưu: Chi cục đã tham mưu Sở KH&CN trình và được UBND tỉnh: Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2022 (Kế hoạch số 755/KH-UBND ngày 16/3/2022); ban hành Văn bản về việc mở rộng triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND cấp xã trong năm 2023 (Văn bản số 1962/UBND-KGVXNV ngày 22/6/2022); ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 06/9/2012 về quy định xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương của tỉnh Bình Thuận (Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND ngày 26/6/2022).

Về tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực: Cử 03 lượt công chức, viên chức tham gia lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính; 01 lượt công chức tham gia khóa đào tạo về nghiệp vụ kiểm tra HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan hành chính nhà nước; 16 lượt viên chức tham gia các khóa đào tạo về kiểm định, thử nghiệm, an toàn bức xạ, lấy mẫu, đấu thầu; lĩnh vực kiểm định, quan trắc môi trường lao động; 02 lượt công chức, viên chức tham dự tập huấn các quy định pháp luật mới về lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính, tập huấn chuyển đổi số trong hoạt động trung gian của thị trường khoa học công nghệ; 02 lượt viên chức tham gia cập nhật kiến thức trong lĩnh vực quan trắc môi trường lao động và hội nghị pháp quy về hạt nhân.

Về công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng: Tiếp nhận và giải quyết 03 hồ sơ công bố hợp chuẩn đối với sản phẩm gạch bê tông tự chèn và gạch terazo. Tiếp tục phối hợp Sở Y tế thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo để xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Triển khai kế hoạch khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh năm 2022: đã thực hiện khảo sát 20 mẫu hàng hóa (gồm: 10 mẫu dầu nhờn động cơ đốt trong và 10 mẫu đồ chơi trẻ em), gửi 20 mẫu thử nghiệm chất lượng các chỉ tiêu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Kết quả khảo sát: phát hiện 01 mẫu ghi nhãn không đầy đủ theo quy định (không có: địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa), các mẫu dầu nhờn thử nghiệm đều đạt yêu cầu về chất lượng; riêng 10 mẫu đồ chơi trẻ em đang chờ kết quả thử nghiệm. Đồng thời Chi cục cũng đã gửi văn bản thông báo đến cửa hàng kinh doanh mặt hàng dầu nhờn có nhãn ghi không đầy đủ theo quy định để biết thực hiện kinh doanh đúng quy định pháp luật về nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Về công tác quản lý đo lường: Triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam (20/01); chủ trì phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bắc Bình tổ chức thực hiện kiểm định 87 cân thông dụng và 01 cân đối chứng tại chợ Hải Ninh.Triển khai công tác kiểm định đối chứng công tơ điện trong năm 2022; báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2021. Xây dựng Kế hoạch phối hợp giữa Phòng Cảnh sát Kinh tế và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống vi phạm, tội phạm về hoạt động sản xuất, kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; công văn đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác phối hợp quan lý đo lường năm 2022.

          Triển khai khảo sát về đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu: tiến hành khảo sát 57 mẫu xăng (41 mẫu xăng RON95-III, 13 mẫu xăng E5 RON92-II, 03 mẫu dầu DO 0,05S). Kết quả các mẫu khảo sát không có dấu hiệu vi phạm về đo lường, chất lượng. Phối hợp với Cục Thuế tỉnh thực hiện dán tem niêm phong công tơ tổng cột đo xăng dầu tại 59 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Về công tác thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT): Báo cáo tình hình triển khai công tác TBT tại tỉnh trong năm 2021 gửi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Biên tập và đăng bản tin TBT điện tử số 01 và 02/2022. Biên tập, cập nhật 100 tin, bài về hoạt động của Chi cục và các thông tin có liên quan lên website Chi cục; gửi 41 tin hoạt động Chi cục để đăng tải trên website Sở.

Về hoạt động kiểm tra: Tổ chức 05 cuộc kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với 24 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, gồm: 03 cá nhân và 01 tổ chức kinh doanh thiết bị điện- điện tử, 02 cá nhân kinh doanh mũ bảo hiểm, 02 cá nhân và 01 tổ chức kinh doanh đồ chơi trẻ em, 04 tổ chức kinh doanh vàng và vàng trang sức mỹ nghệ, 03 cá nhân kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, 04 tổ chức kinh doanh xăng dầu và 04 tổ chức kinh doanh dịch vụ taxi sử dụng taximet (trong đó có 01 tổ chức ngừng hoạt động). Kết quả kiểm tra không có tổ chức, cá nhân vi phạm về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa.

Về hoạt động phối hợp thanh, kiểm tra: Tham gia phối hợp các Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành của BCĐ 389 tỉnh, UBND thành phố Phan Thiết, Thanh tra Sở Công Thương, Thanh tra Sở KH&CN, Ngân hàng Nhà nước- Chi nhánh tỉnh Bình thuận tổ chức kiểm tra tại 38 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (14 tổ chức kinh doanh xăng dầu; 05 cá nhân buôn bán hải sản; 02 tổ chức kinh doanh lĩnh vực điện lực; 03 doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng và 05 doanh nghiệp sản xuất, mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ; 09 đơn vị y tế), thực hiện lấy 04 mẫu xăng dầu (03 mẫu xăng RON95-III và 01 mẫu dầu DO 0,05S) để thử nghiệm đánh giá chất lượng. Kết quả kiểm tra không có tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về đo lường, chất lượng, các mẫu thử nghiệm đều đạt yêu cầu.

          Công tác nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa và triển khai Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc: Xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình năng suất chất lượng và Đề án truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh trong năm 2022. Dự thảo Nghị quyết mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh gửi các sở, ngành có liên quan góp ý và gửi sở Tư pháp thẩm định. Hiện đang hoàn tất hồ sơ trình UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết. Hỗ trợ tổ chức 03 khóa đào tạo nâng cao năng suất chất lượng cho Công ty Cổ phần Dược và Vật tư y tế Bình Thuận, Công ty CP Chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn và Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận. Báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập năm 2021; tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP, Chỉ thị số 26/CT-TTg và Chỉ thị số 07/CT-TTg trong 6 tháng đầu năm 2022 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Hoạt động quản lý ISO hành chính công: Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai việc duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2022. Phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021. Triển khai các hoạt động kiểm tra tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan trong năm 2022. Đến nay, đã kiểm tra trực tiếp tại 25 cơ quan, đơn vị về hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015. Tổ chức 04 lớp tập huấn duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn với 595 lượt người tham dự. Triển khai các hoạt động mở rộng xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các UBND xã.

Hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật TC-ĐL-CL:

Được Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (Quyết định số 587/QĐ-BTNMT ngày 28/3/2022); được Cục ATBXHN cấp phép tiến hành công việc bức xạ (Văn bản số 636/GP-ATBXHN ngày 19/8/2022, cấp lại do thay đổi trụ sở làm việc); hoàn thành khắc phục đánh giá chỉ định lại Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước; hoàn thành khắc phục kiểm tra công tác hoạt động quan trắc môi trường lao động của Cục quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế. Gửi hồ sơ đề nghị Tổng cục TCĐLCL chỉ định kiểm định phương tiện đo Tiêu cự kính mắt; hồ sơ điều chỉnh bổ sung đăng ký theo Nghị định 105/2016/NĐ-CP trong lĩnh vực điện và nhiệt. Gửi hồ sơ đăng ký đánh giá lại và đánh giá mở rộng HTQLCL phù hợp theo TCVN ISO/IEC 17025:2017. Hoạt động sự nghiệp: Thử nghiệm 3.755 mẫu (lĩnh vực an toàn thực phẩm, đất, nước, phân bón, môi trường và vật liệu xây dựng); kiểm định, hiệu chuẩn 17.265  lượt phương tiện đo và đo 480 điểm điện trở tiếp đất.

Về công tác tổng hợp: Tổ chức Hội nghị và báo cáo kết quả hội nghị công chức, người lao động năm 2021; xây dựng các kế hoạch cải cách hành chính năm 2022, thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, tổ chức xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hoá; chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022. Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026 và quy hoạch nhiệm kỳ 2026-2031 các chức danh lãnh đạo, quản lý.  Thực hiện công tác tự kiểm tra, rà soát văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại cơ quan, đơn vị. Sửa đổi, bổ sung các quy chế hoạt động tại Chi cục: Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan, Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Chi cục, Hướng dẫn việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, người lao động hàng tháng. Tổ chức trực SSCĐ, bảo vệ cơ quan nhân dịp các ngày Lễ, Tết đảm bảo an ninh an toàn; cử lực lượng Tự vệ cơ quan tham gia huấn luyện năm 2022. Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo và hướng dẫn của UBND tỉnh, UBND TP.Phan Thiết.

Phát huy những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2022, Chi cục xây dựng phương hướng nhiệm vụ thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2022:

Giải quyết 100% hồ sơ các thủ tục hành chính đúng pháp luật, đúng thời gian quy định.

Hoàn thành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa được Giám đốc Sở KH&CN phê duyệt trong năm 2022; hoàn thành Kế hoạch khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2022.

Tiếp tục triển khai các bước tiếp theo trong việc than mưu Dự thảo Nghị quyết mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Tổ chức 01 lớp tập huấn về hoạt động triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan năm 2022. Báo cáo tình hình triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Biên tập và đăng bản tin TBT số 03, 04/2022 lên website Chi cục và gửi đến các doanh nghiệp trong tỉnh.

Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL được Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản – Bộ NNPTNT chỉ định lại Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước theo Thông tư liên tịch 20/2012/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT. Được Văn phòng Công nhận Chất lượng công nhận lại Hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn của Trung tâm phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định kiểm định Tiêu cự kính mắt.

Thiên Hòa


Các tin tiếp
Kết quả kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2018   (18/2/2019)
Kết quả thực hiện chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của Công chức, người lao động Chi cục   (18/2/2019)
Kết quả hoạt động tháng 01/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (18/1/2019)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2019   (15/1/2019)
Kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 12/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2018   (13/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2018   (13/12/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận năm 2018   (3/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 11/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (23/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2018   (14/11/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 10 năm 2018   (19/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 10/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (10/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 9/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 9 năm 2018   (20/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 9 tháng đầu năm 2018   (20/9/2018)
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (31/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (27/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 8 năm 2018   (22/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 7 năm 2018   (20/7/2018)
Kết quả hoạt động tháng 07/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/7/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 6 năm 2018   (19/6/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2018   (13/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 06/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/6/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 05/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (1/6/2018)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/5/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 5 năm 2018   (29/5/2018)
Kết quả hoạt động tháng 04/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 4 năm 2018   (16/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 3 năm 2018   (16/3/2018)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tháng đầu năm 2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2018   (14/3/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (28/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 02 năm 2018   (26/2/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2018   (26/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2018   (18/1/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2017   (25/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017   (21/12/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2017   (21/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2017   (8/12/2017)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (17/11/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2017   (17/11/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10/2017   (18/10/2017)
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018 của Chi cục TĐC Bình Thuận   (18/10/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2017   (6/10/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (23/8/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018-2020   (21/8/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (11/8/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (13/7/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (10/7/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (5/7/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (19/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (12/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (7/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (6/6/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (2/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (17/5/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (12/5/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (17/4/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (12/4/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (12/4/2017)
Kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (21/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (21/3/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (14/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (13/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (7/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (14/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (13/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2017   (11/1/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11/2016   (9/12/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2016   (7/12/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 11/2016   (18/11/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2016   (18/11/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (3/11/2016)
Công tác quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng được thực hiện tốt trong năm 2016   (21/10/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (20/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (17/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2016   (5/10/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 9/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 9 tháng đầu năm 2016   (28/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC quý III/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 6/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 5/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2016   (6/9/2016)