Chi cục TC-ĐL-CL công khai thuyết minh tình hình thực hiên dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021

 Chi cục TC-ĐL-CL công khai thuyết minh tình hình thực hiên dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021

Xem nội dung công khai tại đây: Tinh hinh thuc hien du toan ngan sach 6 thang dau nam 2021.pdf