THÔNG BÁO về việc công khai thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của công dân về giải quyết thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ

Căn cứ Kế hoạch số 2992/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PaPi), Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện thủ tục hành chính (Sipas) trên địa bàn tỉnh năm 2021 và giai đoạn 2021- 2025. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của công dân về giải quyết thủ tục hành chính như sau: 

1050_TB CONG KHAI TIEP NHAN XU LY PAKN CUA CONG DAN.signed.signed.pdf