Công khai quyết toán Nguồn NSNN và Nguồn khác năm 2021

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Thuận công bố công khai quyết toán Nguồn NSNN và Nguồn khác năm 2021.

Quyết định công khai