Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng công khai dự toán ngân sách nhà  nước năm 2020.

Quyet dinh cong khai ngan sach 2020.pdfBieu cong khai du toan nam 2020.pdf

Cong khai quy I 2020.pdf

Cong khai quy II 2020.pdf

Cong khai 6 thang dau nam 2020.pdf

Cong khai quy III 2020.pdf

Cong khai_quy IV 2020.pdf