Quy chế tiếp công dân của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận

Ngày 04/8/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 40/QĐ-CCTĐC về Quy chế tiếp công dân của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Theo đó, Quy chế này quy định về trách nhiệm tiếp công dân; việc tổ chức tiếp công dân; nhiệm vụ, quyền hạn của công chức, viên chức tiếp công dân; quyền và nghĩa vụ của công dân khi đến nơi tiếp công dân; hoạt động tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục).Cũng theo quy chế này, giao trách nhiệm cho Chi cục trưởng, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Trưởng phòng chuyên môn, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc và công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của Chi cục.

Mục đích của việc tiếp công dân:

- Tiếp nhận các thông tin, kiến nghị, phản ánh, ý kiến đóng góp về những vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của Chi cục.

- Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục để xem xét, giải quyết và trả lời cho công dân biết theo đúng thời hạn quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng quy định pháp luật, góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Thời gian, địa điểm tiếp công dân:

Việc tiếp công dân được tiến hành từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghĩ lễ, Tết theo quy định)

+ Buổi sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30

+ Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00

Địa điểm tiếp công dân: Trụ sở làm việc Chi cục TC-ĐL-CL, địa chỉ: số 04 -Nguyễn Hội- Thành phố Phan Thiết-tỉnh Bình Thuận.
Chi tiết Quy chế xem tại đây./.

Phạm Cúc


Các tin tiếp
Quy chế tiếp công dân của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (11/8/2017)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH - THUỘC LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG   (22/3/2017)
Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2008   (27/9/2016)