ISO/IEC 17025 phiên bản mới sắp được ban hành

Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm và giám định mẫu là sự thực hành hàng ngày của hơn 60.000 phòng thí nghiệm được công nhận trên toàn thế giới, nhưng làm thế nào để họ có thể làm yên lòng khách hàng về độ tin cậy của kết quả?Trong những năm qua, Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 "Các yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn" đã trở thành tài liệu kỹ thuật quốc tế quan trọng cho các phòng thí nghiệm thử nghiệm và hiệu chuẩn muốn thể hiện năng lực mang lại kết quả đáng tin cậy cho khách hàng. Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025, do hai Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế lớn nhất thế giới ISO và IEC cùng phối hợp ban hành, có một bộ yêu cầu cho phép các phòng thí nghiệm nâng cao khả năng của mình để tạo ra các kết quả có giá trị và nhất quán.

Tuy nhiên, môi trường hoạt động của các phòng thí nghiệm đã thay đổi đáng kể kể từ khi Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 được xuất bản lần cuối, dẫn đến việc Tổ chức ISO và IEC quyết định sửa đổi tiêu chuẩn này và tích hợp những thay đổi đáng kể. Steve Sidney, một trong những Uỷ viên điều hành của Nhóm công tác sửa đổi tiêu chuẩn, giải thích: "Phiên bản mới nhất của Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 đã được xuất bản vào năm 2005. Kể từ đó, điều kiện thị trường đã thay đổi và chúng tôi cảm thấy có thể mang lại một số cải tiến cho tiêu chuẩn này".

Heribert Schorn, Ủy viên điều hành của Nhóm Công tác, người tham gia vào IECEE (Hệ thống về các Chương trình Đánh giá Sự phù hợp đối với các Thiết bị và Linh kiện kỹ thuật điện (System of Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components)), bổ sung: "Việc sửa đổi là cần thiết để bổ sung tất cả những thay đổi về mặt kỹ thuật, sự phát triển kỹ thuật và sự phát triển của kỹ thuật CNTT của ngành công nghiệp kể từ phiên bản cuối cùng. Ngoài ra, Tiêu chuẩn quốc tế này còn phải xem xét và tích hợp với phiên bản mới của ISO 9001".

Tiêu chuẩn này có ý nghĩa rất quan trọng đối với Cộng đồng Đánh giá Sự phù hợp của IEC vì nó phác thảo các yêu cầu cơ bản cho việc thử nghiệm trong tất cả các Chương trình Đánh giá Sự phù hợp và các Chương trình hoạt động của các Hệ thống Đánh giá Sự phù hợp IECEE, IECEx, IECQ và IECRE.

Việc soát xét được bắt đầu vào tháng 2/2015 từ kết quả của một đề xuất chung của Tổ chức Hợp tác Công nhận Phòng thí nghiệm Quốc tế (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC) và Cơ quan Tiêu chuẩn Nam Phi (SABS), một thành viên của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO và là thành viên của Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế IEC. Quá trình sửa đổi tiêu chuẩn hiện đã đạt đến giai đoạn Dự thảo cuối của Tiêu chuẩn Quốc tế (Final Draft International Standard - FDIS), bước xây dựng cuối cùng trước khi xuất bản.

* Những thay đổi chính của Phiên bản mới Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:

• Phương pháp tiếp cận hiện nay phù hợp với các tiêu chuẩn mới nhất, như ISO 9001 (quản lý chất lượng), ISO 15189 (chất lượng phòng thí nghiệm y tế) và ISO/IEC 17021-1 (yêu cầu đối với các cơ quan đánh giá và chứng nhận). Tiêu chuẩn sửa đổi ISO/IEC 17025 nhấn mạnh vào kết quả của một quá trình thay vì mô tả chi tiết các nhiệm vụ và các bước của nó.

• Với việc chú trọng nhiều hơn vào công nghệ thông tin, tiêu chuẩn này hiện nay thừa nhận ra và kết hợp việc sử dụng hệ thống máy tính, hồ sơ điện tử và đưa ra các kết quả và báo cáo điện tử. Các phòng thí nghiệm hiện đại ngày càng sử dụng các công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động của mình. Và do vậy Nhóm Công tác thấy cần phải xây dựng một chương về vấn đề này.

• Phiên bản mới của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 bao gồm một chương về "quản lý rủi ro" và mô tả những điểm tương đồng với phiên bản mới của ISO 9001:2015 "Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu".

• Thuật ngữ đã được cập nhật để phù hợp với thực tiễn hiện nay và thực tế là các hướng dẫn, hồ sơ và báo cáo bằng bản cứng đang dần dần được loại bỏ và thay bằng bản điện tử. Ví dụ: thay đổi về Từ vựng Đo lường Quốc tế (VIM) và sự liên kết với thuật ngữ ISO/IEC, có một tập các thuật ngữ và định nghĩa chung cho tất cả các tiêu chuẩn đánh giá sự phù hợp.

• Một cấu trúc mới đã được chấp thuận để hài hòa Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 này với các tiêu chuẩn đánh giá sự phù hợp khác của ISO/IEC, như tiêu chuẩn ISO/IEC 17000 về đánh giá sự phù hợp.

• Phạm vi đã được sửa đổi để bao gồm tất cả các hoạt động phòng thí nghiệm, cụ thể là: thử nghiệm, hiệu chuẩn và lấy mẫu kết hợp với việc hiệu chuẩn và kiểm định tiếp theo.

Sử dụng Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 tạo thuận lợi cho sự hợp tác giữa các phòng thí nghiệm và các cơ quan khác. Tiêu chuẩn này giúp hỗ trợ việc trao đổi thông tin và kinh nghiệm và giúp hài hòa các tiêu chuẩn và thủ tục, như Warren Merkel, một Ủy viên điều hành của Nhóm Công tác, giải thích. "Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 ảnh hưởng đến kết quả của các phòng thí nghiệm bằng nhiều cách. Tiêu chuẩn này yêu cầu các phòng thí nghiệm phải đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lực của nhân viên, hiệu chuẩn và bảo trì thiết bị của mình và các quá trình tổng thể được sử dụng để tạo ra dữ liệu. Điều này đòi hỏi các phòng thí nghiệm suy nghĩ và vận hành theo cách để đảm bảo các quá trình của mình được kiểm soát và dữ liệu của phòng thí nghiệm thực sự đáng tin cậy". Các kết quả cũng được chấp nhận rộng rãi giữa các quốc gia khi các phòng thí nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn này.

Phiên bản mới của Tiêu chuẩn Quốc tế ISO/IEC 17025 do Ban Đánh giá Sự phù hợp (CASCO) của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO và Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế IEC xây dựng./.

Nguồn ISO


Các tin tiếp
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới về sữa dạng lỏng có hiệu lực từ đầu tháng 3/2018   (21/8/2017)
Kiểm soát chặt chất lượng muối nhập khẩu   (14/8/2017)
Phòng ngừa và xử trí ngộ độc nấm   (14/8/2017)
Mời tham dự Lớp tập huấn về đo lường đối với lượng hàng đóng gói sẵn   (14/8/2017)
Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định của pháp luật   (11/8/2017)
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng   (11/8/2017)
EU thông báo về hàng rào kỹ thuật đối với Bi ô xít và mỹ phẩm   (11/8/2017)
Quy định mới về tiêu chí đánh giá, phân loại công chức, viên chức   (4/8/2017)
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (3/8/2017)
Hướng dẫn mới về công khai ngân sách   (3/8/2017)
Bố trí phương tiện kiểm tra nhanh thực phẩm tại chợ   (27/7/2017)
Nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng cuối năm 2017   (26/7/2017)
MINISO ghi nhãn phụ “đối phó”, không có tem hợp quy: Xử phạt thế nào?   (21/7/2017)
Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học, công nghệ   (21/7/2017)
Chấn chỉnh việc thực hiện chưa đúng quy định về minh bạch, tài sản thu nhập   (21/7/2017)
Quy định mới về chế độ công tác phí, chế độ Hội nghị   (21/7/2017)
Bình Thuận thực hiện tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân hàng năm   (13/7/2017)
PTT Vũ Đức Đam: Đổi mới hoạt động TCĐLCL để tăng trưởng bền vững, nâng cao năng suất chất lượng   (10/7/2017)
Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng cuối năm 2017   (10/7/2017)
Đường hóa học: Hiểu đúng để dùng   (6/7/2017)
Quy định chuẩn mực đạo đức của công chức, người lao động Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (6/7/2017)
Quy tắc ứng xử của công chức, người lao động Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (5/7/2017)
Các nước thành viên WTO đưa ra tiêu chuẩn mới dành cho xe đẩy và xe nâng trẻ em   (5/7/2017)
Bể bơi mini có thể gây ngộ độc chì, mẩn ngứa cho trẻ   (30/6/2017)
Chấn chỉnh công tác phòng chống tham nhũng   (30/6/2017)
Chi cục TC-ĐL-CL: đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết 07 thủ tục hành chính   (27/6/2017)
Chấn chỉnh đạo đức, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.   (26/6/2017)
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh năm 2017   (14/6/2017)
Từ 1/1/2018, chỉ sản xuất xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95   (14/6/2017)
Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khoá XII) “về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”   (9/6/2017)
Đưa chất khác vào xăng dầu để trục lợi bị phạt tới 100 triệu đồng   (6/6/2017)
Hiểu thêm về gạch bê tông nhẹ   (24/5/2017)
Tổng cục ban hành Quy trình kiểm định Cột đo xăng dầu mới   (24/5/2017)
Hồi chuông cảnh báo Cà phê giả   (16/5/2017)
Văn bản hợp nhất Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ   (11/5/2017)
Tiêu chí chọn nước mắm – gia vị không thể thiếu cho bữa cơm Việt   (11/5/2017)
Lựa chọn nước uống đóng chai phù hợp   (11/5/2017)
Chấn chỉnh đạo đức, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên   (9/5/2017)
Công khai cá nhân, tổ chức buôn lậu, sản xuất vật tư nông nghiệp giả   (28/4/2017)
Tăng cường kiểm tra giám sát tại các điểm nóng về môi trường   (28/4/2017)
Tác hại của chất vàng ô trong thực phẩm   (27/4/2017)
Cách lựa chọn nước mắm ngon   (27/4/2017)
Nghị định 87/2016/NĐ-CP: Loại bỏ mũ bảo hiểm kém chất lượng trước khi ra thị trường   (24/4/2017)
Cập nhật tiêu chuẩn mới trong quản lý chất lượng đồ chơi trẻ em   (24/4/2017)
Mở cửa các phòng thử nghiệm, kiểm định đón khách tham quan nhân dịp Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.   (17/4/2017)
Cải cách hành chính và ứng dụng CNTT là 02 tiêu chí quan trọng trong đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm   (14/4/2017)
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.   (14/4/2017)
Xuất khẩu năm 2017: Tập trung vào ngành hàng thế mạnh   (12/4/2017)
Các sở, ban, ngành và địa phương cần chủ động đề xuất giải pháp cụ thể, phù hợp trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính   (12/4/2017)
Một số kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (12/4/2017)
Cơ sở để xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng   (12/4/2017)
Giải bóng đá mini 5 người tranh Cúp Tứ hùng TĐC năm 2017   (12/4/2017)
Thuốc bảo vệ thực vật và vấn đề bảo vệ môi trường   (5/4/2017)
Từ năm 2020, bắt buộc dán nhãn năng lượng đối với mô tô, xe máy   (5/4/2017)
Hiểu đúng về màu thực phẩm để bảo vệ sức khỏe bản thân   (4/4/2017)
Sẽ có 77 doanh nghiệp được trao Giải thưởng Chất lượng quốc gia   (28/3/2017)
Tiêu chuẩn mới về Hệ thống quản lý quan hệ hợp tác kinh doanh   (21/3/2017)
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có thêm nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành   (21/3/2017)
Sản xuất phân bón vô cơ “vào tầm ngắm” từ 15/3   (7/3/2017)
Bổ sung máy móc, thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động   (7/3/2017)
Thông tư yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thủy sản   (28/2/2017)
Thông tư số 36/2015/TT-BCT (Thông tư 36) về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh có hiệu kể từ ngày 01/01/2017   (28/2/2017)
Lý do nên sử dụng gạch block để xây nhà   (28/2/2017)
40 loại hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh động vật   (23/2/2017)
Hiểm họa khôn lường từ súng đồ chơi   (22/2/2017)
Chính thức loại bỏ thuốc có hoạt chất 2,4 D và Paraquat ra khỏi Danh mục thuốc BVTV   (20/2/2017)
Soát xét tiêu chuẩn về đánh giá hệ thống quản lý   (14/2/2017)
Viên bột giặt và hiểm họa gây mù mắt ở trẻ em   (13/2/2017)
Quy định ghi nhãn xuất xứ thực phẩm mới của Australia   (9/2/2017)
Công bố 7 phần bộ tiêu chuẩn nước mắm truyền thống Việt Nam   (6/2/2017)
Bổ sung chất Cysteamine vào Danh mục hoá chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam   (6/2/2017)
Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001:2015, TCVN ISO 14001:2015 và tiêu chuẩn liên quan   (16/1/2017)
Bình Thuận không tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán năm 2017, nghiêm cấm tặng quà tết cho cấp trên dưới mọi hình thức   (11/1/2017)
Năm 2016, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục giữ vững ổn định   (11/1/2017)
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017   (11/1/2017)
25 hàng hóa bắt buộc phải công bố hợp quy   (29/12/2016)
Kinh doanh gỗ toàn cầu dễ dàng hơn khi áp dụng tiêu chuẩn ISO   (29/12/2016)
Rà soát toàn diện tiêu chuẩn nước mắm   (23/12/2016)
Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016 của Sở KH&CN Bình Thuận   (20/12/2016)
Phạt 4,2 tỷ đồng đối với 629 cơ sở vi phạm trong kinh doanh vàng   (7/12/2016)
Gạch bê tông nhẹ   (2/12/2016)
Thay đổi nhãn giá trị dinh dưỡng   (2/12/2016)
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp   (30/11/2016)
Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy   (30/11/2016)
Cam kết trách nhiệm của người đứng đầu về thực hiện công tác cải cách hành chính   (30/11/2016)
Cảnh báo nguy hiểm với đồ chơi hạt nhựa nở Trung Quốc   (30/11/2016)
Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan   (21/11/2016)
Đề xuất đưa Cysteamine vào danh mục chất cấm   (18/11/2016)
Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục theo tiêu chuẩn ISO 22301:2012   (14/11/2016)
Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển thị trường khoa học và công nghệ trong năm 2016   (2/11/2016)
Bán xăng kém chất lượng, doanh nghiệp bị xử phạt hơn 100 triệu đồng   (27/10/2016)
Thông tin báo chí kết quả kiểm tra nước mắm   (25/10/2016)
Xử lý sản phẩm phân bón vô cơ sai quy định   (7/10/2016)
Ngày tiêu chuẩn thế giới năm 2016: Tiêu chuẩn – Tạo dựng lòng tin   (3/10/2016)
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết   (29/9/2016)
Chấn chỉnh việc tổ chức các hoạt động phong trào trong giờ hành chính   (29/9/2016)
Hội nghị “Nâng cao kỹ năng truyền thông KH&CN của tỉnh Bình Thuận năm 2016”   (28/9/2016)
Kiểm tra chất lượng và ghi nhãn đổ chơi trẻ em Tết trung thu năm 2016   (22/9/2016)
Thức ăn chăn nuôi phải công bố hợp quy theo QCVN 01-183:2016/BNNPTNT   (22/9/2016)
Chi cục Hưng Yên tham gia học tập kinh nghiệm tại Chi cục Bình Thuận   (22/9/2016)