Tình hình và kết quả thực hiện quy chế dân chủ năm 2017

Thực hiện văn bản số 2044/UBND-SNV ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện kế hoạch số 160/KH-BNV ngày 12/4/2016 của Bộ Nội vụ triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ, năm 2017 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã triển khai và đạt một số kết quả như sau:Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện dân chủ:

Nhận thức tầm quan trọng trong việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan là chủ trương lớn của Nhà nước nhằm phát huy quyền làm chủ của mỗi công chức, viên chức và người lao động (CCVV-NLĐ), qua đó phát huy những sáng kiến, kiến nghị góp phần xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh. Chi cục đã chỉ đạo tổ chức hội nghị CCVC-NLĐ năm 2016 tại Chi cục và đơn vị trực thuộc đúng thời gian quy định, duy trì hoạt động Tổ công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban thanh tra nhân dân. Hàng tháng, Chi cục tổ chức họp giao ban một lần giữa tập thể lãnh đạo với các trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc nhằm đánh giá kết quả hoạt động tháng trước, những công việc làm được, chưa làm được để có giải pháp triển khai trong tháng kế tiếp.

Về kết quả thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan:

a) Công tác tuyên truyền, phổ biến quy định liên quan:

Thông qua các buổi sinh hoạt toàn cơ quan hàng tháng, lãnh đạo Chi cục kết hợp tổ chức, tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể CCVC-NLĐ các quy định liên quan đến dân chủ cơ sở, an ninh trật tự, bao gồm: Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của chính phủ; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp;Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 15/8/2013 về
tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham
nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01/10/2012 về nâng cao trách nhiệm
và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của CBCCVC; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 08/01/2013 về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí trong sinh hoạt, công tác và Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 22/8/2012 của UBND tỉnh về thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

b) Công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế:

Tổ chức thành công Hội nghị CCVC-NLĐ năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 vào ngày 28/01/2017. Tại Hội nghị đã thảo luận, bổ sung các giải pháp, tính công khai minh bạch, dân chủ trong hoạt động của cơ quan; thực hiện công khai quản lý tài sản của cơ quan tạo điều kiện để CCVC-NLĐ kiểm tra, giám sát chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Ban lãnh đạo Chi cục công khai tài chính, các hoạt động của cơ quan. CCVC-NLĐ đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến những vấn đề liên quan quy định tại Điều 7 của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ, những ý kiến đóng góp được Ban lãnh đạo tiếp thu, tùy từng ý kiến, kiến nghị từ đó có giải pháp triển khai cụ thể, nhằm tạo khối thống nhất trong nội bộ, ý thức tự giác, nghiêm túc thực hiện. Thông qua các ý kiến tại hội nghị, trong năm 2017 Chi cục đã rà soát và ban hành lại các quy chế, cụ thể:

Quy chế chi tiêu nội bộ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Quyết định số 04/QĐ-CCTĐC ngày 28/02/2017 và Quyết định số 67A/QĐ-CCTĐC ngày 15/8/2017); Quy tắc ứng xử của công chức, người lao động Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Quyết định số 32/QĐ-CCTĐC ngày 04/7/2017); Quy định về chuẩn mực đạo đức của công chức, người lao động Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Quyết định số 33/QĐ-CCTĐC ngày 04/7/2017); Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Quyết định số 127/QĐ-CCTĐC ngày 25/9/2017) và Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Quyết định số 126/QĐ-CCTĐC ngày 25/9/ 2017).

c) Công tác cải cách hành chính: Đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 10/KH-CCTĐC ngày 18/01/2017, kết quả  trong năm 2017 đã tiếp nhận 05 hồ sơ của cá nhân, tổ chức giải quyết đúng và sớm hẹn đạt 100%. Hoạt động dịch vụ công của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục: Tiếp nhận và kiểm định 31.331 phương tiện đo các loại; thử nghiệm 4.392 mẫu/28.378 chỉ tiêu phân tích, kết quả giải quyết và trả kết quả đúng hẹn, đạt 100%.

          d) Công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản: Tiến hành rà soát và ban hành lại Quy chế Quản lý tài sản Nhà nước thuộc Chi cục quản lý (theo Quyết định số 128/QĐ-CCTĐC ngày 26/9/2017), công khai hóa các quy định quản lý tài sản, sử dụng tài chính từ nguồn ngân sách nhà nước, đảm bảo tài sản công khai việc mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại. Thực hiện nghiêm việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng chống tham nhũng bằng việc quản lý, sử dụng tiền, tài sản nhà nước đúng mục đích, định mức, tiêu chuẩn theo quy định và quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, qua đó tiết kiệm được khoản kinh phí để chi lương tăng thêm, cải thiện đời sống cho CCVC-NLĐ.

e) Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí: Tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại buổi sinh hoạt toàn cơ quan hàng tháng của Chi cục, qua đó đã nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động về công tác phòng chống tham nhũng. Chi cục xây dựng kế hoạch công khai tài sản thu nhập theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP và Thông tư 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ (Kế hoạch số 309/KH-CCTĐC ngày 20/12/2016), thực hiện việc niêm yết các bảng kê khai tài sản thu nhập tại bảng thông báo của Chi cục thời gian từ ngày 26/12/2016 đến 26/01/2017, có lập biên bản tổ chức công khai việc kê khai tài sản, thu nhập rõ ràng. Từ lúc công khai đến nay, chưa nhận ý kiến nào cần xác minh, giải trình đối với các đối tượng phải kê khai.

d) Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong năm 2017, không tiếp nhận trường hợp nào đến khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động và CCVC-NLĐ của đơn vị.

Về Vai trò của Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban thanh tra nhân dân trong thực hiện quy chế dân chủ: Hoạt động Công đoàn, Đoàn Thanh niên được thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và điều lệ quy định, tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia đầy đủ các hoạt động do Công đoàn, Chi đoàn Sở KHCN tổ chức. Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân: Được Công đoàn cơ sở Sở KHCN công nhận Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 – 2018 (Ban thanh tra nhân dân Chi cục và ban thanh tra nhân dân của Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL được công nhận theo Quyết định số 02/QĐ-CĐCS ngày 18/01/2017 của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ); Ban thanh tra nhân dân của Chi cục đã ban hành kế hoạch số 01/KH-BTTND ngày 15/02/2017 thực hiện giám sát các hoạt động tại Chi cục và Ban thanh tra nhân dân của Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL đã xây dựng kế hoạch số 01/KH-BTTNH ngày 15/02/2017 thực hiện giám sát các hoạt động tại Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL theo quy định.

Về thực hiện trách nhiệm công vụ của CCVC – NLĐ: Đã tổ chức phát động đăng ký thi đua năm 2017 trong toàn cơ quan, qua đó các phòng, đơn vị trực thuộc và từng cá nhân CCVC-NLĐ thực hiện ký kết vào bản đăng ký thi đua. Tham mưu đăng ký và được UBND tỉnh phê duyệt 09 nhiệm vụ và Giám đốc Sở KHCN phê duyệt 11 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện năm 2017, đến nay 100% các nhiệm vụ cơ bản được thực hiện kịp thời, đúng thời gian quy định, không có nhiệm vụ nào trễ tiến độ.

Đánh giá chung: Nhìn chung, tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong năm 2017 gắn kết với thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TU, Chỉ thị số 30/CT-TU và Chỉ thị số 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Đội ngũ CCVC-NLĐ làm việc có ý thức kỷ luật, thể hiện được nếp sống văn hóa nơi công sở. Phát huy dân chủ trong nội bộ cơ quan và trong giải quyết công việc liên quan đến công dân. Dân chủ, tạo điều kiện cho CCVC–NLĐ trực tiếp tham gia đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm. Thực hiện triển khai nghiêm túc việc tự kiểm tra nội bộ cơ quan, đơn vị nhằm tạo điều kiện phát huy dân chủ.

Trên cở sở kết quả đạt được năm 2017, Chi cục đã đề ra các phương hướng, nhiệm vụ  trọng tâm trong năm 2018 như sau:

- Tiếp tục duy trì tổ chức sinh hoạt, học tập, phổ biến nâng cao nhận thức cho đội ngũ CCVC-NLĐ về quy chế dân chủ và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt Chỉ thị 27-CT/TU và Chỉ thị 30-CT/TU và Chỉ thị số 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động Chi cục và đơn vị trực thuộc năm 2017.

- Tiếp tục rà soát để sửa đổi bổ sung hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung các thủ tục hành chính; rà soát, ban hành các quy chế bám sát nội dung các văn bản cấp trên và phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan.

- Tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí tại đơn vị./.

Ngọc Ngô


Các tin tiếp
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới về sữa dạng lỏng có hiệu lực từ đầu tháng 3/2018   (21/8/2017)
Kiểm soát chặt chất lượng muối nhập khẩu   (14/8/2017)
Phòng ngừa và xử trí ngộ độc nấm   (14/8/2017)
Mời tham dự Lớp tập huấn về đo lường đối với lượng hàng đóng gói sẵn   (14/8/2017)
Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định của pháp luật   (11/8/2017)
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng   (11/8/2017)
EU thông báo về hàng rào kỹ thuật đối với Bi ô xít và mỹ phẩm   (11/8/2017)
Quy định mới về tiêu chí đánh giá, phân loại công chức, viên chức   (4/8/2017)
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (3/8/2017)
Hướng dẫn mới về công khai ngân sách   (3/8/2017)
Bố trí phương tiện kiểm tra nhanh thực phẩm tại chợ   (27/7/2017)
Nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng cuối năm 2017   (26/7/2017)
MINISO ghi nhãn phụ “đối phó”, không có tem hợp quy: Xử phạt thế nào?   (21/7/2017)
Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học, công nghệ   (21/7/2017)
Chấn chỉnh việc thực hiện chưa đúng quy định về minh bạch, tài sản thu nhập   (21/7/2017)
Quy định mới về chế độ công tác phí, chế độ Hội nghị   (21/7/2017)
Bình Thuận thực hiện tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân hàng năm   (13/7/2017)
PTT Vũ Đức Đam: Đổi mới hoạt động TCĐLCL để tăng trưởng bền vững, nâng cao năng suất chất lượng   (10/7/2017)
Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng cuối năm 2017   (10/7/2017)
Đường hóa học: Hiểu đúng để dùng   (6/7/2017)
Quy định chuẩn mực đạo đức của công chức, người lao động Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (6/7/2017)
Quy tắc ứng xử của công chức, người lao động Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (5/7/2017)
Các nước thành viên WTO đưa ra tiêu chuẩn mới dành cho xe đẩy và xe nâng trẻ em   (5/7/2017)
Bể bơi mini có thể gây ngộ độc chì, mẩn ngứa cho trẻ   (30/6/2017)
Chấn chỉnh công tác phòng chống tham nhũng   (30/6/2017)
Chi cục TC-ĐL-CL: đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết 07 thủ tục hành chính   (27/6/2017)
Chấn chỉnh đạo đức, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.   (26/6/2017)
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh năm 2017   (14/6/2017)
Từ 1/1/2018, chỉ sản xuất xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95   (14/6/2017)
Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khoá XII) “về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”   (9/6/2017)
Đưa chất khác vào xăng dầu để trục lợi bị phạt tới 100 triệu đồng   (6/6/2017)
Hiểu thêm về gạch bê tông nhẹ   (24/5/2017)
Tổng cục ban hành Quy trình kiểm định Cột đo xăng dầu mới   (24/5/2017)
Hồi chuông cảnh báo Cà phê giả   (16/5/2017)
Văn bản hợp nhất Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ   (11/5/2017)
Tiêu chí chọn nước mắm – gia vị không thể thiếu cho bữa cơm Việt   (11/5/2017)
Lựa chọn nước uống đóng chai phù hợp   (11/5/2017)
Chấn chỉnh đạo đức, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên   (9/5/2017)
Công khai cá nhân, tổ chức buôn lậu, sản xuất vật tư nông nghiệp giả   (28/4/2017)
Tăng cường kiểm tra giám sát tại các điểm nóng về môi trường   (28/4/2017)
Tác hại của chất vàng ô trong thực phẩm   (27/4/2017)
Cách lựa chọn nước mắm ngon   (27/4/2017)
Nghị định 87/2016/NĐ-CP: Loại bỏ mũ bảo hiểm kém chất lượng trước khi ra thị trường   (24/4/2017)
Cập nhật tiêu chuẩn mới trong quản lý chất lượng đồ chơi trẻ em   (24/4/2017)
Mở cửa các phòng thử nghiệm, kiểm định đón khách tham quan nhân dịp Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.   (17/4/2017)
Cải cách hành chính và ứng dụng CNTT là 02 tiêu chí quan trọng trong đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm   (14/4/2017)
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.   (14/4/2017)
Xuất khẩu năm 2017: Tập trung vào ngành hàng thế mạnh   (12/4/2017)
Các sở, ban, ngành và địa phương cần chủ động đề xuất giải pháp cụ thể, phù hợp trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính   (12/4/2017)
Một số kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (12/4/2017)
Cơ sở để xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng   (12/4/2017)
Giải bóng đá mini 5 người tranh Cúp Tứ hùng TĐC năm 2017   (12/4/2017)
Thuốc bảo vệ thực vật và vấn đề bảo vệ môi trường   (5/4/2017)
Từ năm 2020, bắt buộc dán nhãn năng lượng đối với mô tô, xe máy   (5/4/2017)
Hiểu đúng về màu thực phẩm để bảo vệ sức khỏe bản thân   (4/4/2017)
Sẽ có 77 doanh nghiệp được trao Giải thưởng Chất lượng quốc gia   (28/3/2017)
Tiêu chuẩn mới về Hệ thống quản lý quan hệ hợp tác kinh doanh   (21/3/2017)
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có thêm nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành   (21/3/2017)
Sản xuất phân bón vô cơ “vào tầm ngắm” từ 15/3   (7/3/2017)
Bổ sung máy móc, thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động   (7/3/2017)
Thông tư yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thủy sản   (28/2/2017)
Thông tư số 36/2015/TT-BCT (Thông tư 36) về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh có hiệu kể từ ngày 01/01/2017   (28/2/2017)
Lý do nên sử dụng gạch block để xây nhà   (28/2/2017)
40 loại hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh động vật   (23/2/2017)
Hiểm họa khôn lường từ súng đồ chơi   (22/2/2017)
Chính thức loại bỏ thuốc có hoạt chất 2,4 D và Paraquat ra khỏi Danh mục thuốc BVTV   (20/2/2017)
Soát xét tiêu chuẩn về đánh giá hệ thống quản lý   (14/2/2017)
Viên bột giặt và hiểm họa gây mù mắt ở trẻ em   (13/2/2017)
Quy định ghi nhãn xuất xứ thực phẩm mới của Australia   (9/2/2017)
Công bố 7 phần bộ tiêu chuẩn nước mắm truyền thống Việt Nam   (6/2/2017)
Bổ sung chất Cysteamine vào Danh mục hoá chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam   (6/2/2017)
Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001:2015, TCVN ISO 14001:2015 và tiêu chuẩn liên quan   (16/1/2017)
Bình Thuận không tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán năm 2017, nghiêm cấm tặng quà tết cho cấp trên dưới mọi hình thức   (11/1/2017)
Năm 2016, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục giữ vững ổn định   (11/1/2017)
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017   (11/1/2017)
25 hàng hóa bắt buộc phải công bố hợp quy   (29/12/2016)
Kinh doanh gỗ toàn cầu dễ dàng hơn khi áp dụng tiêu chuẩn ISO   (29/12/2016)
Rà soát toàn diện tiêu chuẩn nước mắm   (23/12/2016)
Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016 của Sở KH&CN Bình Thuận   (20/12/2016)
Phạt 4,2 tỷ đồng đối với 629 cơ sở vi phạm trong kinh doanh vàng   (7/12/2016)
Gạch bê tông nhẹ   (2/12/2016)
Thay đổi nhãn giá trị dinh dưỡng   (2/12/2016)
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp   (30/11/2016)
Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy   (30/11/2016)
Cam kết trách nhiệm của người đứng đầu về thực hiện công tác cải cách hành chính   (30/11/2016)
Cảnh báo nguy hiểm với đồ chơi hạt nhựa nở Trung Quốc   (30/11/2016)
Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan   (21/11/2016)
Đề xuất đưa Cysteamine vào danh mục chất cấm   (18/11/2016)
Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục theo tiêu chuẩn ISO 22301:2012   (14/11/2016)
Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển thị trường khoa học và công nghệ trong năm 2016   (2/11/2016)
Bán xăng kém chất lượng, doanh nghiệp bị xử phạt hơn 100 triệu đồng   (27/10/2016)
Thông tin báo chí kết quả kiểm tra nước mắm   (25/10/2016)
Xử lý sản phẩm phân bón vô cơ sai quy định   (7/10/2016)
Ngày tiêu chuẩn thế giới năm 2016: Tiêu chuẩn – Tạo dựng lòng tin   (3/10/2016)
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết   (29/9/2016)
Chấn chỉnh việc tổ chức các hoạt động phong trào trong giờ hành chính   (29/9/2016)
Hội nghị “Nâng cao kỹ năng truyền thông KH&CN của tỉnh Bình Thuận năm 2016”   (28/9/2016)
Kiểm tra chất lượng và ghi nhãn đổ chơi trẻ em Tết trung thu năm 2016   (22/9/2016)
Thức ăn chăn nuôi phải công bố hợp quy theo QCVN 01-183:2016/BNNPTNT   (22/9/2016)
Chi cục Hưng Yên tham gia học tập kinh nghiệm tại Chi cục Bình Thuận   (22/9/2016)