Tình hình thực hiện Quy chế dân chủ tại Chi cục trong Quý I năm 2022

Tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong Quý I/2022 được Chi cục triển khai nghiêm túc, Lãnh đạo Chi cục quan tâm chỉ đạo các phòng thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ, Thông tư số 01/2016/TTBNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ và các văn bản liên quan đến thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan; phát huy dân chủ trong nội bộ cơ quan và trong giải quyết công việc liên quan đến công dân. Đội ngũ CC-NLĐ làm việc có ý thức kỷ luật, thể hiện được nếp sống văn hóa nơi công sở. Kết quả cụ thể như sau:Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện dân chủ: Nhận thức tầm quan trọng trong việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan là chủ trương lớn của Nhà nước nhằm phát huy quyền làm chủ của mỗi công chức và người lao động (CC-NLĐ), qua đó phát huy những sáng kiến, kiến nghị góp phần xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh, Chi cục đã tổ chức hội nghị CC-NLĐ năm 2021 đúng thời gian quy định, duy trì hoạt động Tổ công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban thanh tra nhân dân. Ban hành Kế hoạch số 17/KH-CCTĐC ngày 14/01/2022 về việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động cơ quan năm 2022, theo đó chỉ đạo các phòng bám sát các nội dung tại kế hoạch để thực hiện. Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nên định kỳ hàng tháng Chi cục đã phổ biến các văn bản pháp luật và thông tin cần thiết đến CCVC-NLĐ thông qua hệ thống quản lý văn bản điều hành và thư điện tử công vụ của cơ quan. Đồng thời, cũng đã tổ chức họp giao ban (mỗi tháng một lần) giữa tập thể lãnh đạo với các trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc nhằm đánh giá kết quả hoạt động tháng trước, những công việc làm được, chưa làm được để có giải pháp triển khai trong tháng kế tiếp (với hình thức họp trực tuyến).

Công tác tuyên truyền, phổ biến quy định liên quan: Thông qua buổi sinh hoạt toàn cơ quan, Chi cục đã lồng ghép tổ chức quán triệt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; Chỉ thị số 27/CT-TU, Chỉ thị số 30/CT-TU và Chỉ thị số 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các văn bản chỉ đạo khác của cấp trên đến toàn thể CC-NLĐ.

Công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, hướng dẫn của cơ quan: Thông qua các ý kiến tại hội nghị CC-NLĐ năm 2021, Chi cục đã rà soát và ban hành lại các Quy chế, hướng dẫn của cơ quan phù hợp các quy định hiện hành: Quy chế chi tiêu nội bộ (Quyết định số 03/QĐ-CCTĐC ngày 12/01/2022); Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Chi cục TCĐLCL (Quyết định số 04/QĐ-CCTĐC ngày 14/01/2022); Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Chi cục TCĐLCL Bình Thuận (Quyết định số 05/QĐ-CCTĐC ngày 14/01/2022); Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, người lao động hàng tháng (Hướng dẫn số 18/HD-CCTĐC ngày 14/01/2022).

Công tác cải cách hành chính: Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 (Kế hoạch số 27/KH-CCTĐC ngày 27/01/2022). Đồng thời đã triển khai đến các phòng, đơn vị thuộc Chi cục để thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch đề ra. Về tiếp nhận và giải quyết hồ sơ liên quan thủ tục hành chính: Trong quý I/2022 đã tiếp nhận 03 hồ sơ của tổ chức, cá nhân và đã giải quyết 03/03 hồ sơ sớm hẹn. Văn bản đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính 01 thủ tục hành chính; không đề xuất đơn giản hóa các bộ phận tạo thành thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2022. Tham mưu Sở trình UBND tỉnh bãi bỏ 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản: Chi cục đã ban hành các Quyết định số 08/QĐ-CCTĐC ngày 05/3/2021 về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; Quyết định số 02/QĐ-CCTĐC ngày 12/01/2022 về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; tất cả được công khai qua hệ thống thư điện tử công vụ và website Chi cục. Thực hiện nghiêm việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng chống tham nhũng bằng việc quản lý, sử dụng tiền, tài sản nhà nước đúng mục đích, định mức, tiêu chuẩn theo quy định và quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, qua đó tiết kiệm được khoản kinh phí để chi lương tăng thêm, cải thiện đời sống cho CC-NLĐ.

Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí: Chi cục đã xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 (Kế hoạch số 35/KH-CCTĐC ngày 15/02/2022) và đã phổ biến qua hệ thống thư điện tử công vụ và website Chi cục, đồng thời cử CC–NLĐ tham dự buổi phổ biến văn bản do Sở KH&CN tổ chức, qua đó đã nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động về công tác phòng chống tham nhũng.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong Quý I/2022, không tiếp nhận trường hợp nào đến khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động và CC-NLĐ của Chi cục.

Vai trò của Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban thanh tra nhân dân trong thực hiện quy chế dân chủ: Hoạt động Công đoàn, Đoàn Thanh niên được thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và điều lệ quy định, tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia đầy đủ các hoạt động do Công đoàn, Chi đoàn Sở KHCN tổ chức. Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân: Ban thanh tra nhân dân Chi cục đã ban hành kế hoạch (Kế hoạch số 01/KH-BTTND ngày 03/01/2022) và duy trì thực hiện giám sát các hoạt động theo quy định.

Thực hiện trách nhiệm công vụ của CC-NLĐ: Chi cục đã tổ chức phát động đăng ký thi đua năm 2022 trong toàn cơ quan, qua đó các phòng, đơn vị trực thuộc và từng cá nhân CCVC-NLĐ thực hiện ký kết vào bản đăng ký thi đua. Trong Quý I/2022, đã trình Sở KH&CN nâng bậc lương thường xuyên đối với 01 công chức; nâng bậc lương trước thời hạn cho 02 công chức theo quy định. Tham mưu đăng ký và được Giám đốc Sở KHCN phê duyệt 10 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện năm 2022. Theo đó, Lãnh đạo Chi cục đã chỉ đạo, đôn đốc CC-NLĐ tập trung, cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Phát huy kết quả đạt được trong Quý I năm 2022, Chi cục cũng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong Quý II năm 2022, như sau:

1. Duy trì tổ chức sinh hoạt, học tập, phổ biến nâng cao nhận thức cho đội ngũ công chức về quy chế dân chủ và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; Chỉ thị số 27/CT-TU, Chỉ thị số 30/CT-TU và Chỉ thị số 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp của Thủ tướng Chính phủ

2. Thực hiện rà soát để sửa đổi bổ sung hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung các thủ tục hành chính; rà soát, ban hành các quy chế bám sát nội dung các văn bản cấp trên và phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan.

3. Tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; cải cách hành chính; đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí tại đơn vị.

4. Phục vụ Tổ kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 đối với Chi cục TCĐLCL do Sở KH&CN chủ trì theo Quyết định số 46/QĐ-SKHCN ngày 11/3/2022 của Giám đốc Sở KH&CN.

Thiên Hòa


Các tin tiếp
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới về sữa dạng lỏng có hiệu lực từ đầu tháng 3/2018   (21/8/2017)
Kiểm soát chặt chất lượng muối nhập khẩu   (14/8/2017)
Phòng ngừa và xử trí ngộ độc nấm   (14/8/2017)
Mời tham dự Lớp tập huấn về đo lường đối với lượng hàng đóng gói sẵn   (14/8/2017)
Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định của pháp luật   (11/8/2017)
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng   (11/8/2017)
EU thông báo về hàng rào kỹ thuật đối với Bi ô xít và mỹ phẩm   (11/8/2017)
Quy định mới về tiêu chí đánh giá, phân loại công chức, viên chức   (4/8/2017)
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (3/8/2017)
Hướng dẫn mới về công khai ngân sách   (3/8/2017)
Bố trí phương tiện kiểm tra nhanh thực phẩm tại chợ   (27/7/2017)
Nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng cuối năm 2017   (26/7/2017)
MINISO ghi nhãn phụ “đối phó”, không có tem hợp quy: Xử phạt thế nào?   (21/7/2017)
Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học, công nghệ   (21/7/2017)
Chấn chỉnh việc thực hiện chưa đúng quy định về minh bạch, tài sản thu nhập   (21/7/2017)
Quy định mới về chế độ công tác phí, chế độ Hội nghị   (21/7/2017)
Bình Thuận thực hiện tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân hàng năm   (13/7/2017)
PTT Vũ Đức Đam: Đổi mới hoạt động TCĐLCL để tăng trưởng bền vững, nâng cao năng suất chất lượng   (10/7/2017)
Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng cuối năm 2017   (10/7/2017)
Đường hóa học: Hiểu đúng để dùng   (6/7/2017)
Quy định chuẩn mực đạo đức của công chức, người lao động Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (6/7/2017)
Quy tắc ứng xử của công chức, người lao động Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (5/7/2017)
Các nước thành viên WTO đưa ra tiêu chuẩn mới dành cho xe đẩy và xe nâng trẻ em   (5/7/2017)
Bể bơi mini có thể gây ngộ độc chì, mẩn ngứa cho trẻ   (30/6/2017)
Chấn chỉnh công tác phòng chống tham nhũng   (30/6/2017)
Chi cục TC-ĐL-CL: đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết 07 thủ tục hành chính   (27/6/2017)
Chấn chỉnh đạo đức, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.   (26/6/2017)
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh năm 2017   (14/6/2017)
Từ 1/1/2018, chỉ sản xuất xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95   (14/6/2017)
Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khoá XII) “về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”   (9/6/2017)
Đưa chất khác vào xăng dầu để trục lợi bị phạt tới 100 triệu đồng   (6/6/2017)
Hiểu thêm về gạch bê tông nhẹ   (24/5/2017)
Tổng cục ban hành Quy trình kiểm định Cột đo xăng dầu mới   (24/5/2017)
Hồi chuông cảnh báo Cà phê giả   (16/5/2017)
Văn bản hợp nhất Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ   (11/5/2017)
Tiêu chí chọn nước mắm – gia vị không thể thiếu cho bữa cơm Việt   (11/5/2017)
Lựa chọn nước uống đóng chai phù hợp   (11/5/2017)
Chấn chỉnh đạo đức, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên   (9/5/2017)
Công khai cá nhân, tổ chức buôn lậu, sản xuất vật tư nông nghiệp giả   (28/4/2017)
Tăng cường kiểm tra giám sát tại các điểm nóng về môi trường   (28/4/2017)
Tác hại của chất vàng ô trong thực phẩm   (27/4/2017)
Cách lựa chọn nước mắm ngon   (27/4/2017)
Nghị định 87/2016/NĐ-CP: Loại bỏ mũ bảo hiểm kém chất lượng trước khi ra thị trường   (24/4/2017)
Cập nhật tiêu chuẩn mới trong quản lý chất lượng đồ chơi trẻ em   (24/4/2017)
Mở cửa các phòng thử nghiệm, kiểm định đón khách tham quan nhân dịp Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.   (17/4/2017)
Cải cách hành chính và ứng dụng CNTT là 02 tiêu chí quan trọng trong đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm   (14/4/2017)
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.   (14/4/2017)
Xuất khẩu năm 2017: Tập trung vào ngành hàng thế mạnh   (12/4/2017)
Các sở, ban, ngành và địa phương cần chủ động đề xuất giải pháp cụ thể, phù hợp trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính   (12/4/2017)
Một số kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (12/4/2017)
Cơ sở để xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng   (12/4/2017)
Giải bóng đá mini 5 người tranh Cúp Tứ hùng TĐC năm 2017   (12/4/2017)
Thuốc bảo vệ thực vật và vấn đề bảo vệ môi trường   (5/4/2017)
Từ năm 2020, bắt buộc dán nhãn năng lượng đối với mô tô, xe máy   (5/4/2017)
Hiểu đúng về màu thực phẩm để bảo vệ sức khỏe bản thân   (4/4/2017)
Sẽ có 77 doanh nghiệp được trao Giải thưởng Chất lượng quốc gia   (28/3/2017)
Tiêu chuẩn mới về Hệ thống quản lý quan hệ hợp tác kinh doanh   (21/3/2017)
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có thêm nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành   (21/3/2017)
Sản xuất phân bón vô cơ “vào tầm ngắm” từ 15/3   (7/3/2017)
Bổ sung máy móc, thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động   (7/3/2017)
Thông tư yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thủy sản   (28/2/2017)
Thông tư số 36/2015/TT-BCT (Thông tư 36) về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh có hiệu kể từ ngày 01/01/2017   (28/2/2017)
Lý do nên sử dụng gạch block để xây nhà   (28/2/2017)
40 loại hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh động vật   (23/2/2017)
Hiểm họa khôn lường từ súng đồ chơi   (22/2/2017)
Chính thức loại bỏ thuốc có hoạt chất 2,4 D và Paraquat ra khỏi Danh mục thuốc BVTV   (20/2/2017)
Soát xét tiêu chuẩn về đánh giá hệ thống quản lý   (14/2/2017)
Viên bột giặt và hiểm họa gây mù mắt ở trẻ em   (13/2/2017)
Quy định ghi nhãn xuất xứ thực phẩm mới của Australia   (9/2/2017)
Công bố 7 phần bộ tiêu chuẩn nước mắm truyền thống Việt Nam   (6/2/2017)
Bổ sung chất Cysteamine vào Danh mục hoá chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam   (6/2/2017)
Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001:2015, TCVN ISO 14001:2015 và tiêu chuẩn liên quan   (16/1/2017)
Bình Thuận không tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán năm 2017, nghiêm cấm tặng quà tết cho cấp trên dưới mọi hình thức   (11/1/2017)
Năm 2016, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục giữ vững ổn định   (11/1/2017)
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017   (11/1/2017)
25 hàng hóa bắt buộc phải công bố hợp quy   (29/12/2016)
Kinh doanh gỗ toàn cầu dễ dàng hơn khi áp dụng tiêu chuẩn ISO   (29/12/2016)
Rà soát toàn diện tiêu chuẩn nước mắm   (23/12/2016)
Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016 của Sở KH&CN Bình Thuận   (20/12/2016)
Phạt 4,2 tỷ đồng đối với 629 cơ sở vi phạm trong kinh doanh vàng   (7/12/2016)
Gạch bê tông nhẹ   (2/12/2016)
Thay đổi nhãn giá trị dinh dưỡng   (2/12/2016)
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp   (30/11/2016)
Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy   (30/11/2016)
Cam kết trách nhiệm của người đứng đầu về thực hiện công tác cải cách hành chính   (30/11/2016)
Cảnh báo nguy hiểm với đồ chơi hạt nhựa nở Trung Quốc   (30/11/2016)
Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan   (21/11/2016)
Đề xuất đưa Cysteamine vào danh mục chất cấm   (18/11/2016)
Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục theo tiêu chuẩn ISO 22301:2012   (14/11/2016)
Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển thị trường khoa học và công nghệ trong năm 2016   (2/11/2016)
Bán xăng kém chất lượng, doanh nghiệp bị xử phạt hơn 100 triệu đồng   (27/10/2016)
Thông tin báo chí kết quả kiểm tra nước mắm   (25/10/2016)
Xử lý sản phẩm phân bón vô cơ sai quy định   (7/10/2016)
Ngày tiêu chuẩn thế giới năm 2016: Tiêu chuẩn – Tạo dựng lòng tin   (3/10/2016)
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết   (29/9/2016)
Chấn chỉnh việc tổ chức các hoạt động phong trào trong giờ hành chính   (29/9/2016)
Hội nghị “Nâng cao kỹ năng truyền thông KH&CN của tỉnh Bình Thuận năm 2016”   (28/9/2016)
Kiểm tra chất lượng và ghi nhãn đổ chơi trẻ em Tết trung thu năm 2016   (22/9/2016)
Thức ăn chăn nuôi phải công bố hợp quy theo QCVN 01-183:2016/BNNPTNT   (22/9/2016)
Chi cục Hưng Yên tham gia học tập kinh nghiệm tại Chi cục Bình Thuận   (22/9/2016)