Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong năm 2023

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, người lao động (CC-NLĐ) nhất là người đứng đầu các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Chi cục trong chỉ đạo, điều hành có hiệu quả các nội dung, biện pháp công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC). Đồng thời tăng cường công tác phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong thực hiện công tác PCTNTC, gắn với tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước về PCTNTC; phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi, vụ việc tham nhũng theo quy định của pháp luật; kiên quyết thu hồi tài sản tham nhũng; tăng cường công tác tự kiểm tra tại cơ quan để ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng. Trong năm 2023, Chi cục triển khai công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực với những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:



Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTNTC: Cử công chức, người lao động (CC-NLĐ) tham gia đầy đủ các buổi phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về PCTNTC do Sở KH&CN tổ chức. Ngoài ra, thông qua các buổi sinh hoạt toàn cơ quan hàng tháng hoặc chuyển tài liệu qua thư điện tử công vụ để phổ biến cho công chức, viên chức, người lao động những văn bản của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng như: Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; Kế hoạch số 5017/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh và các văn bản có liên quan khác.

Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ
chức, đơn vị
: Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định các nội dung công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình quản lý, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: công tác cán bộ; quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước; đầu tư và mua sắm tài sản công; tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức,… theo quy định của pháp luật. Theo chức năng nhiệm vụ, các phòng, đơn vị thuộc Chi cục chủ động rà soát, đối chiếu với các quy định pháp luật thực hiện nghiêm việc công khai theo quy định đối với lĩnh vực do các phòng, đơn vị có trách nhiệm tham mưu, quản lý.

Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn: Triển khai nghiêm túc các quy định hiện hành về chế độ, định mức, tiêu
chuẩn; tiếp tục sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy
chế quản lý sử dụng tài sản công… phù hợp với quy định hiện hành, đảm bảo
nguyên tắc công khai, dân chủ, theo quy định của pháp luật để áp dụng tại đơn vị; đồng thời, thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các biểu hiện, hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, gây thất thoát tiền, tài sản nhà nước.

Thực hiện quy tắt ứng xử, quy tắt đạo đức nghề nghiệp: Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và quy định của Trung ương, địa phương về Quy tắc ứng xử của CBCCVC. Tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, những việc công chức, viên chức không được làm, việc thực thi công vụ… của công chức, viên chức thuộc quyền quản lý, đơn vị thuộc Sở nhằm phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp theo quy định của Chỉ thị số 10/CT-TTg.

Chuyển đổi vị trí công tác: Nghiêm túc thực hiện công tác chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức theo đúng quy định của Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, theo yêu cầu, hướng dẫn của Sở KH&CN.

Công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập (TSTN): Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kê khai TSTN theo quy định của Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thực hiện việc kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập trong năm.

Về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi
để xảy ra tham nhũng
: Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng theo quy định tại Chương IV của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Mục 1, Chương 10, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Về cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương
thức thanh toán
: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 3612/KH-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh về cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bình Thuận. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách bộ máy của Chi cục đảm bảo yêu cầu tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc hành chính, nâng cao hiệu quả việc ứng dụng một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hồ sơ hành chính, xây dựng và áp dụng các chương trình phục vụ công tác chuyên môn của đơn vị; ứng dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; sử dụng Chương trình quản lý văn bản và điều hành... góp phần tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

Công tác tự kiểm tra nội bộ: Tổ chức tự kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật của các phòng, đơn vị trực thuộc và các cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Chi cục nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật (ít nhất 01 cuộc).

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hành vi tham nhũng: Thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết tố cáo hành vi tham nhũng theo đúng quy định tại Mục 3 Chương III Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; thực hiện bảo vệ người tố cáo đúng quy định của Luật Tố cáo năm 2018, Nghị định số 31/2019/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo và Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chú trọng kiểm tra, giám sát công chức, viên chức, người lao động có biểu hiện tham nhũng hoặc có đơn thư phản ánh, tố cáo tham nhũng… nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý.

                                                         Thiên Hòa


Các tin tiếp
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới về sữa dạng lỏng có hiệu lực từ đầu tháng 3/2018   (21/8/2017)
Kiểm soát chặt chất lượng muối nhập khẩu   (14/8/2017)
Phòng ngừa và xử trí ngộ độc nấm   (14/8/2017)
Mời tham dự Lớp tập huấn về đo lường đối với lượng hàng đóng gói sẵn   (14/8/2017)
Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định của pháp luật   (11/8/2017)
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng   (11/8/2017)
EU thông báo về hàng rào kỹ thuật đối với Bi ô xít và mỹ phẩm   (11/8/2017)
Quy định mới về tiêu chí đánh giá, phân loại công chức, viên chức   (4/8/2017)
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (3/8/2017)
Hướng dẫn mới về công khai ngân sách   (3/8/2017)
Bố trí phương tiện kiểm tra nhanh thực phẩm tại chợ   (27/7/2017)
Nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng cuối năm 2017   (26/7/2017)
MINISO ghi nhãn phụ “đối phó”, không có tem hợp quy: Xử phạt thế nào?   (21/7/2017)
Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học, công nghệ   (21/7/2017)
Chấn chỉnh việc thực hiện chưa đúng quy định về minh bạch, tài sản thu nhập   (21/7/2017)
Quy định mới về chế độ công tác phí, chế độ Hội nghị   (21/7/2017)
Bình Thuận thực hiện tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân hàng năm   (13/7/2017)
PTT Vũ Đức Đam: Đổi mới hoạt động TCĐLCL để tăng trưởng bền vững, nâng cao năng suất chất lượng   (10/7/2017)
Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng cuối năm 2017   (10/7/2017)
Đường hóa học: Hiểu đúng để dùng   (6/7/2017)
Quy định chuẩn mực đạo đức của công chức, người lao động Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (6/7/2017)
Quy tắc ứng xử của công chức, người lao động Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (5/7/2017)
Các nước thành viên WTO đưa ra tiêu chuẩn mới dành cho xe đẩy và xe nâng trẻ em   (5/7/2017)
Bể bơi mini có thể gây ngộ độc chì, mẩn ngứa cho trẻ   (30/6/2017)
Chấn chỉnh công tác phòng chống tham nhũng   (30/6/2017)
Chi cục TC-ĐL-CL: đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết 07 thủ tục hành chính   (27/6/2017)
Chấn chỉnh đạo đức, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.   (26/6/2017)
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh năm 2017   (14/6/2017)
Từ 1/1/2018, chỉ sản xuất xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95   (14/6/2017)
Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khoá XII) “về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”   (9/6/2017)
Đưa chất khác vào xăng dầu để trục lợi bị phạt tới 100 triệu đồng   (6/6/2017)
Hiểu thêm về gạch bê tông nhẹ   (24/5/2017)
Tổng cục ban hành Quy trình kiểm định Cột đo xăng dầu mới   (24/5/2017)
Hồi chuông cảnh báo Cà phê giả   (16/5/2017)
Văn bản hợp nhất Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ   (11/5/2017)
Tiêu chí chọn nước mắm – gia vị không thể thiếu cho bữa cơm Việt   (11/5/2017)
Lựa chọn nước uống đóng chai phù hợp   (11/5/2017)
Chấn chỉnh đạo đức, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên   (9/5/2017)
Công khai cá nhân, tổ chức buôn lậu, sản xuất vật tư nông nghiệp giả   (28/4/2017)
Tăng cường kiểm tra giám sát tại các điểm nóng về môi trường   (28/4/2017)
Tác hại của chất vàng ô trong thực phẩm   (27/4/2017)
Cách lựa chọn nước mắm ngon   (27/4/2017)
Nghị định 87/2016/NĐ-CP: Loại bỏ mũ bảo hiểm kém chất lượng trước khi ra thị trường   (24/4/2017)
Cập nhật tiêu chuẩn mới trong quản lý chất lượng đồ chơi trẻ em   (24/4/2017)
Mở cửa các phòng thử nghiệm, kiểm định đón khách tham quan nhân dịp Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.   (17/4/2017)
Cải cách hành chính và ứng dụng CNTT là 02 tiêu chí quan trọng trong đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm   (14/4/2017)
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.   (14/4/2017)
Xuất khẩu năm 2017: Tập trung vào ngành hàng thế mạnh   (12/4/2017)
Các sở, ban, ngành và địa phương cần chủ động đề xuất giải pháp cụ thể, phù hợp trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính   (12/4/2017)
Một số kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (12/4/2017)
Cơ sở để xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng   (12/4/2017)
Giải bóng đá mini 5 người tranh Cúp Tứ hùng TĐC năm 2017   (12/4/2017)
Thuốc bảo vệ thực vật và vấn đề bảo vệ môi trường   (5/4/2017)
Từ năm 2020, bắt buộc dán nhãn năng lượng đối với mô tô, xe máy   (5/4/2017)
Hiểu đúng về màu thực phẩm để bảo vệ sức khỏe bản thân   (4/4/2017)
Sẽ có 77 doanh nghiệp được trao Giải thưởng Chất lượng quốc gia   (28/3/2017)
Tiêu chuẩn mới về Hệ thống quản lý quan hệ hợp tác kinh doanh   (21/3/2017)
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có thêm nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành   (21/3/2017)
Sản xuất phân bón vô cơ “vào tầm ngắm” từ 15/3   (7/3/2017)
Bổ sung máy móc, thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động   (7/3/2017)
Thông tư yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thủy sản   (28/2/2017)
Thông tư số 36/2015/TT-BCT (Thông tư 36) về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh có hiệu kể từ ngày 01/01/2017   (28/2/2017)
Lý do nên sử dụng gạch block để xây nhà   (28/2/2017)
40 loại hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh động vật   (23/2/2017)
Hiểm họa khôn lường từ súng đồ chơi   (22/2/2017)
Chính thức loại bỏ thuốc có hoạt chất 2,4 D và Paraquat ra khỏi Danh mục thuốc BVTV   (20/2/2017)
Soát xét tiêu chuẩn về đánh giá hệ thống quản lý   (14/2/2017)
Viên bột giặt và hiểm họa gây mù mắt ở trẻ em   (13/2/2017)
Quy định ghi nhãn xuất xứ thực phẩm mới của Australia   (9/2/2017)
Công bố 7 phần bộ tiêu chuẩn nước mắm truyền thống Việt Nam   (6/2/2017)
Bổ sung chất Cysteamine vào Danh mục hoá chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam   (6/2/2017)
Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001:2015, TCVN ISO 14001:2015 và tiêu chuẩn liên quan   (16/1/2017)
Bình Thuận không tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán năm 2017, nghiêm cấm tặng quà tết cho cấp trên dưới mọi hình thức   (11/1/2017)
Năm 2016, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục giữ vững ổn định   (11/1/2017)
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017   (11/1/2017)
25 hàng hóa bắt buộc phải công bố hợp quy   (29/12/2016)
Kinh doanh gỗ toàn cầu dễ dàng hơn khi áp dụng tiêu chuẩn ISO   (29/12/2016)
Rà soát toàn diện tiêu chuẩn nước mắm   (23/12/2016)
Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016 của Sở KH&CN Bình Thuận   (20/12/2016)
Phạt 4,2 tỷ đồng đối với 629 cơ sở vi phạm trong kinh doanh vàng   (7/12/2016)
Gạch bê tông nhẹ   (2/12/2016)
Thay đổi nhãn giá trị dinh dưỡng   (2/12/2016)
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp   (30/11/2016)
Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy   (30/11/2016)
Cam kết trách nhiệm của người đứng đầu về thực hiện công tác cải cách hành chính   (30/11/2016)
Cảnh báo nguy hiểm với đồ chơi hạt nhựa nở Trung Quốc   (30/11/2016)
Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan   (21/11/2016)
Đề xuất đưa Cysteamine vào danh mục chất cấm   (18/11/2016)
Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục theo tiêu chuẩn ISO 22301:2012   (14/11/2016)
Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển thị trường khoa học và công nghệ trong năm 2016   (2/11/2016)
Bán xăng kém chất lượng, doanh nghiệp bị xử phạt hơn 100 triệu đồng   (27/10/2016)
Thông tin báo chí kết quả kiểm tra nước mắm   (25/10/2016)
Xử lý sản phẩm phân bón vô cơ sai quy định   (7/10/2016)
Ngày tiêu chuẩn thế giới năm 2016: Tiêu chuẩn – Tạo dựng lòng tin   (3/10/2016)
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết   (29/9/2016)
Chấn chỉnh việc tổ chức các hoạt động phong trào trong giờ hành chính   (29/9/2016)
Hội nghị “Nâng cao kỹ năng truyền thông KH&CN của tỉnh Bình Thuận năm 2016”   (28/9/2016)
Kiểm tra chất lượng và ghi nhãn đổ chơi trẻ em Tết trung thu năm 2016   (22/9/2016)
Thức ăn chăn nuôi phải công bố hợp quy theo QCVN 01-183:2016/BNNPTNT   (22/9/2016)
Chi cục Hưng Yên tham gia học tập kinh nghiệm tại Chi cục Bình Thuận   (22/9/2016)