CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1/ Phòng Nghiệp vụ 1

- Trưởng phòng: ông Đặng Trịnh Thiên Hòa

Phó Trưởng phòng: bà Phạm Thj Cúc

- Điện thoại: 0252. 2754027 - 3754028

- Chức năng - nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Chi cục trưởng tổng hợp, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Chi cục; thực hiện công tác tổ chức cán bộ, hành chính, văn thư, lưu trữ, đảm bảo công tác tài chính và nhu cầu cơ sở vật chất cho mọi hoạt động của Chi cục; thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực đo lường; thanh, kiểm tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; triển khai Đề án 996 của Thủ tướng Chính phủ Đề án ‘Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế đến 2025, định hướng đến 2030’; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực đo lường trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2/ Phòng Nghiệp vụ 2

Phó Trưởng phòng phụ trách: bà Lê Thị Ngọc Xin

- Điện thoại:  0252. 3828513 - 3754042

- Chức năng - nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Chi cục trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, chất lượng, mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; thông báo và hỏi đáp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực tiêu chuẩn, chất lượng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

3/ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Giám đốc: Ông Lương Đình Quát - Điện thoại: 0252. 3699699

- Phó giám đốcÔng Nguyễn Hoàng Bảo Tâm - ĐT: 0252. 3822390

- Chức năng - nhiệm vụ:

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Trung tâm có chức năng thực hiện các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo quy định của pháp luật.

a) Phòng Hành chính (Nhận mẫu)

- Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Hạnh

- Điện thoại: 0925847924

b) Phòng Thử nghiệm

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thành Tín

- Điện thoại: 

c) Phòng Kiểm định

- Trưởng phòng: ông Nguyễn Hoàng Bảo Tâm

- Điện thoại: 

 
Chi tiết
BAN LÃNH ĐẠO

1. CHI CỤC TRƯỞNG: Bà Lê Thị Kim Ngân

Điện thoại: 0252. 3822766

Email:nganltk@skhcn.binhthuan.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách chung, điều hành các hoạt động của Chi cục theo chế độ thủ trưởng và theo chức năng, nhiệm vụ đã được UBND tỉnh quy định.

- Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về công tác quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại địa phương do Sở KH&CN và Tổng cục giao.

- Chủ tài khoản thứ nhất.

- Theo dõi hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng huyện Đức Linh, Tánh Linh, thị xã La Gi và thành phố Phan Thiết.

- Trực tiếp chỉ đạo:

+ Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng;

+ Hoạt động quản lý đo lường;

+ Công tác quản lý tài chính;

+ Công tác tổ chức, hành chính tổng hợp, quản trị;

+ Toàn bộ hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

+ Đại diện Chất lượng của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 của Chi cục;

+ Các công tác khác do Giám đốc Sở KH&CN giao.

- Tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp theo dõi: Phòng Nghiệp vụ 1.

2. PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG: ông Nguyễn Ngọc Ngô

Điện thoại: 0252. 3754029

Email: ngonn@skhcn.binhthuan.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

- Được ủy quyền xử lý công việc của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng khi Chi cục trưởng đi công tác, vắng mặt tại cơ quan dài ngày và báo cáo kết quả xử lý công việc cho Chi cục trưởng.

- Chủ tài khoản thứ hai.

- Giúp Chi cục trưởng trực tiếp chỉ đạo:

+ Hoạt động quản lý tiêu chuẩn, chất lượng, mã số mã vạch;

+ Hoạt động ISO trong các cơ quan hành chính công;

 + Hoạt động năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa;  giải thưởng chất lượng quốc gia; triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc.

+ Hoạt động thông báo và hỏi đáp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT).

+ Hoạt động Wesbsite Chi cục.

+ Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, Tuy Phong, Bắc Bình, Phú Quý.

+ Các công tác khác do Chi cục trưởng phân công.

- Trực tiếp theo dõi: Phòng Nghiệp vụ 2.

- Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và cấp trên về lĩnh vực công tác được phân công và uỷ quyền.

 

Chi tiết
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu Tổ chức của Chi cục TC-ĐL-CL

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÌNH THUẬN
(Theo Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Vị trí, chức năng

1. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau đây viết tắt là Chi cục) là tổ chức trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện quản lý Nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Nhiệm vụ, quyền hạn

Chi cục thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng quy định tại khoản 10 Điều 2 và Điều 6 Thông tư số 01/2021/TT- BKHCN ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cụ thể như sau:

1. Nghiên cứu, xây dựng trình Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ để trình cấp có thẩm quyền dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản triển khai thực hiện cơ chế, chính sách và pháp luật của Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương.

2. Trình Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về phát triển hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, thử nghiệm, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương.

3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, quản lý đo lường, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương.

4. Thực hiện việc khảo sát chất lượng trên địa bàn tỉnh và cảnh báo cho các cơ quan chuyên môn tại địa phương về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

5. Tổ chức triển khai các công việc theo hướng dẫn của Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành; kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; cử cán bộ phối hợp hoặc tham gia các đoàn thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ khi được đề nghị.

6. Tổ chức triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tại địa phương theo phân cấp hoặc ủy quyền của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ:

a) Xây dựng và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tại địa phương.

b) Xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo về việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng và nghiệp vụ kiểm tra cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị.

7. Tập huấn, đào tạo, hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tư vấn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tổ chức nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương.

8. Quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tổ chức việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí và các khoản thu khác liên quan đến hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật.

9. Tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn, bản công bố hợp quy, bản đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu, bản công bố sử dụng dấu định lượng và chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn theo quy định của pháp luật; cấp giấy chứng nhận, giấy xác nhận, giấy phép trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật, theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

10. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, quản lý việc áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc gắn với mã số, mã vạch trên địa bàn tỉnh.

11. Thực hiện nhiệm vụ thông báo vào hỏi đáp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại (gọi tắt là TBT) trên địa bàn; phối hợp với điểm TBT quốc gia trong xử lý thông tin hỏi đáp, rà soát các văn bản, dự thảo biện pháp TBT của địa phương và tuyên truyền phổ biến về TBT cho doanh nghiệp để hỗ trợ xuất khẩu tại địa phương.

12. Tổ chức thực hiện các hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; phối hợp trong việc thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, dự án trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng triển khai trên địa bàn.

13. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức, người lao động và tài chính, tài sản của Chi cục theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao.

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Chi cục:

a) Chi cục có Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng. Số lượng Phó Chi cục trưởng thực hiện theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về khung số lượng cấp phó người đứng đầu các chi cục, tổ chức tương đương chi cục thuộc sở.

b) Chi cục trưởng là người đứng đầu Chi cục, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục; thực hiện các chức trách, nhiệm vụ của Chi cục trưởng theo quy định pháp luật.

c) Phó Chi cục trưởng là người giúp Chi cục trưởng thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Chi cục trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Chi cục trưởng vắng mặt, một Phó Chi cục trưởng được Chi cục trưởng ủy nhiệm thay Chi cục trưởng điều hành các hoạt động của Chi cục.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Chi cục:

a) Phòng Nghiệp vụ 1.

b) Phòng Nghiệp vụ 2.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng giúp Chi cục trưởng thực hiện các nhiệm vụ của phòng. Số lượng Phó Trưởng phòng thuộc Chi cục thực hiện theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về khung số lượng cấp phó người đứng đầu phòng và tổ chức tương đương thuộc chi cục thuộc sở.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.Chi tiết
Tổng số : 3 bài viết
Trang
1