Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục

Ngày 06/8/2018, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 11/2018/TT-BKHCN Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục.

Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại UBND cấp xã trong năm 2018

Triển khai Kế hoạch số 873/KH-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh về triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017-2020, trong đó, giao trách nhiệm xây dựng và áp dụng HTQLCL cho 25 đơn vị trong năm 2017, cụ thể gồm: Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và 24 UBND cấp xã (thành phố Phan Thiết: 16 đơn vị, thị xã La Gi: 07 đơn vị và huyện Phú Quý: UBND xã Long Hải) và Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ (triển khai trong năm 2018).


Nâng cao trách nhiệm, chất lượng tham mưu của Thủ trưởng các sở, ngành và địa phương

Để nâng cao trách nhiệm, chất lượng tham mưu của Thủ trưởng các sở, ngành và địa phương thời gian tới,  ngày 22/8 /2018 UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo số 3514 /UBND-TH, theo đó văn bản có nêu:


Nâng cao trách nhiệm cấp ủy, người đứng đầu trong kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng

Ngày 30/8, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết giữa nhiệm kỳ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, đề ra phương hướng, nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đảng bộ tỉnh.


Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận

Được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Khoa học & Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trong 9 tháng đầu năm 2018 Trung tâm KTTCĐLCL đã bám sát nhiệm vụ được giao để triển khai hoạt động và đạt được một số kết quả. Công tác kiểm định, thử nghiệm được thực hiện đúng quy trình, không để xảy ra sai sót trong quá trình kiểm định, thử nghiệm, tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ của tổ chức, công dân đúng và sớm hẹn theo quy định.


TIN TỨC

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018, Chi bộ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Kế hoạch số 24/KH-CBCCTĐC ngày 10/7/2018 với nội dung sinh hoạt “Phong cách lãnh đạo dân chủ, nhưng quyết đoán; sâu sát; khéo dùng người, trọng dụng người tài” theo tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

Thực hiện Kế hoạch số 873/KH-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn 2017-2020. Năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND tỉnh triển khai xây dựng HTQLCL cho 24 UBND cấp xã, cụ thể gồm: thành phố Phan Thiết: 16 đơn vị, thị xã La Gi: 07 đơn vị và huyện Phú Quý: UBND xã Long Hải.

Hướng dẫn các UBND cấp xã triển khai xây dựng HTQLCL

HOẠT ĐỘNG TBT

Hàng rào kỹ thuật trong thương mại là các biện pháp áp dụng đối với hàng hóa khi lưu thông trong nước và qua biên giới (nhập khẩu hoặc xuất khẩu), như: quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn; yêu cầu về an toàn, chất lượng; yêu cầu về ghi nhãn, thông tin tiêu dùng; các thủ tục đăng ký nhập khẩu; các thủ tục kiểm tra, chứng nhận phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn;… Bài viết đề cập đến một số công việc được cho là cấp bách để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của hàng rào kỹ thuật trong thương mại thời gian tới


KẾT QUẢ CÔNG TÁC

Được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Khoa học & Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trong 9 tháng đầu năm 2018 Trung tâm KTTCĐLCL đã bám sát nhiệm vụ được giao để triển khai hoạt động và đạt được một số kết quả. Công tác kiểm định, thử nghiệm được thực hiện đúng quy trình, không để xảy ra sai sót trong quá trình kiểm định, thử nghiệm, tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ của tổ chức, công dân đúng và sớm hẹn theo quy định.