Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch Nâng cao năng lực cạnh tranh, sự hài lòng của người dân doanh nghiệp và cải thiện các chỉ số PAR, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh Bình Thuận trong năm 2024

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 07/9/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao các chỉ số PAR, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/12/2023 của Tỉnh ủy về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong quý I năm 2024 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Trong quý I năm 2024, công tác cải cách hành chính tại Chi cục được thực hiện nghiêm túc, niêm yết công khai thủ tục hành chính, mẫu đơn từ, lệ phí, phiếu giao hẹn hồ sơ, thời hạn giải quyết từng loại công việc. Chi cục thực hiện duy trì tốt việc áp dụng hệ thống thư điện tử công vụ và phần mềm quản lý văn bản để giải quyết công việc giữa các phòng, đơn vị trực thuộc; trong công tác quản lý nhà nước được Chi cục quan tâm; duy trì và vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, kết quả cụ thể như sau:

Giải quyết vướng mắc trong xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở

(VietQ.vn) - Nội dung sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật đề cập tới những vướng mắc phát sinh trong quá trình xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở.

Sửa đổi, bổ sung quy định đo lường với phương tiện đo nhóm 2: Những yêu cầu đặt ra

(VietQ.vn) - Việc xây dựng các quy trình kiểm định, quy trình thử nghiệm thiết bị đo điện năng sạc pin xe điện nhằm thống nhất hoạt động kiểm định, thử nghiệm phương tiện đo, đảm bảo độ tin cậy và tính chính xác của phép đo, kết quả đo đối với phương tiện đo này khi dùng cho mục đích định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường...

Ban hành Thông tư quy định kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

Ngày 18/01/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 01/2024/TT-BKHCN về việc quy định kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 03/3/2024, thay thế Thông tư 26/2012/TT-BKHCN và Thông tư 12/2017/TT-BKHCN.

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

Hoạt động đo lường đã và đang diễn ra hàng ngày trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, khoa học và công nghệ, an ninh và quốc phòng,… ở mỗi quốc gia, trên phạm vi khu vực và toàn thế giới; do đó đo lường có vai trò quan trọng trong đời sống, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, bảo vệ an ninh, quốc phòng…Trong năm 2023, với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Lãnh đạo và toàn thể CCVC, NLĐ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận hoạt động quản lý đo lường đã hoàn thành kế hoạch đề ra góp phần vào việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo công bằng xã hội, văn minh thương mại, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Hoạt động quản lý đo lường của Chi cục đã có những điểm nhấn tích cực như sau:

HOẠT ĐỘNG TBT - NSCL - TXNG

Triển khai Kế hoạch số 1009/KH-UBND ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh về thực hiện “Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong năm 2023, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã đạt được một số kết quả sau:

TRUNG TÂM KT TĐC

Đó là nội dung tại Công văn 54/BKHCN-TĐC ngày 08/01/2024 của Bộ KH&CN. Theo đó, để chủ động phối hợp triển khai công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các Sở Khoa học và Công nghệ/ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các cơ sở sản xuất/ nhập khẩu cột đo xăng dầu thực hiện một số nội dung phù hợp theo chức năng, nhiệm vụ.

KẾT QUẢ CÔNG TÁC

Hoạt động đo lường đã và đang diễn ra hàng ngày trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, khoa học và công nghệ, an ninh và quốc phòng,… ở mỗi quốc gia, trên phạm vi khu vực và toàn thế giới; do đó đo lường có vai trò quan trọng trong đời sống, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, bảo vệ an ninh, quốc phòng…Trong năm 2023, với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Lãnh đạo và toàn thể CCVC, NLĐ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận hoạt động quản lý đo lường đã hoàn thành kế hoạch đề ra góp phần vào việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo công bằng xã hội, văn minh thương mại, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Hoạt động quản lý đo lường của Chi cục đã có những điểm nhấn tích cực như sau: