Bình Thuận: Đã xây dựng mới 06 trạm và nâng cấp 08 trạm cân đối chứng trong năm 2016

Để tập trung đẩy mạnh công tác phối hợp xây dựng mới, duy trì hoạt động các trạm cân đối chứng tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đầu năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn các Phòng Kinh tế&Hạ tầng, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố đăng ký xây dựng mới và nâng cấp các trạm cân đối chứng trong chương trình phối hợp công tác, đồng thời thường xuyên liên hệ để hỗ trợ nghiệp vụ, kỹ thuật cùng các địa phương nâng cấp, xây dựng trạm cân đối chứng theo mẫu quy định. Vì vậy, công tác xây dựng và tổ chức hoạt động trạm cân đối chứng trong năm đạt kết quả tương đối tốt.

Chi tiết
Tổng số : 1 bài viết
Trang
1