Tăng cường quản lý về đo lường trong mua bán tại các chợ, khu du lịch

Vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã ban hành công văn số 140/CCTĐC-NV1 ngày 22/6/2023 về việc tăng cường công tác phối hợp quản lý nhà nước về đo lường cấp huyện trong 6 tháng cuối năm 2023. Theo đó, Chi cục đã đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện một số nội dung nhằm tăng cường công tác quản lý về đo lường trong mua bán tại các chợ, khu du lịch như sau:

Chi tiết
Tình hình xây dựng và và hoạt động trạm cân đối chứng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong năm 2020

Trong năm 2020, công tác triển khai xây dựng, tổ chức hoạt động trạm cân tại các chợ thuộc địa bàn huyện, thị xã, thành phố được Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận phối hợp triển khai ngay từ đầu năm, cụ thể: Ban hành Chương trình phối hợp để làm cơ sở phối hợp, hỗ trợ nghiệp vụ, kỹ thuật trong việc nâng cấp, xây dựng trạm cân đối chứng theo mẫu quy định; thường xuyên phối hợp, đôn đốc các địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền về đo lường tại địa bàn chợ, trung tâm thương mại.

Chi tiết
Thực hiện phép đo đối chứng trong thương mại bán lẻ

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ, thì phép đo đối chứng được thực hiện như sau:

Chi tiết
Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ

Ngày 27/6/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ và các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chi tiết
Bình Thuận: Đã xây dựng mới 06 trạm và nâng cấp 08 trạm cân đối chứng trong năm 2016

Để tập trung đẩy mạnh công tác phối hợp xây dựng mới, duy trì hoạt động các trạm cân đối chứng tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đầu năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn các Phòng Kinh tế&Hạ tầng, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố đăng ký xây dựng mới và nâng cấp các trạm cân đối chứng trong chương trình phối hợp công tác, đồng thời thường xuyên liên hệ để hỗ trợ nghiệp vụ, kỹ thuật cùng các địa phương nâng cấp, xây dựng trạm cân đối chứng theo mẫu quy định. Vì vậy, công tác xây dựng và tổ chức hoạt động trạm cân đối chứng trong năm đạt kết quả tương đối tốt.

Chi tiết
Tổng số : 5 bài viết
Trang
1