Chi cục TC-ĐL-CL công khai thực hiên dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023

Chi cục TC-ĐL-CL công khai thực hiên dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023

Cong khai thuc hien du toan thu chi ngan sach 6 thang cuoi nam 2023 -B.pdf