Thông báo đăng ký tham gia Chương trình NSCL năm 2017 (đợt 2)

Thực hiện Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” (viết tắt là Chương trình NSCL),  Trong 6 tháng đầu năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã thông báo và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề nghị hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của 06 tổ chức, doanh nghiệp. Các hồ sơ này đã được Chi cục tổ chức thẩm định, xét chọn, trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ theo quy định.

Chi tiết
Xét chọn hỗ trợ 06 tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Ngày 18/7/2017, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp thẩm định, xét chọn hồ sơ đề nghị hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của 06 tổ chức, doanh nghiệp theo Chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh.

Chi tiết
Kết quả thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2017

Trong 6 tháng đầu năm 2017, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động 2390/CTr-UBND ngày 7/7/2016 của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận đã triển khai thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp của tỉnh. Các chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã được Sở phổ biến, hướng dẫn đến doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

Chi tiết
Những khó khăn doanh nghiệp Việt thường gặp phải khi áp dụng TQM

Áp dụng công cụ quản lý TQM thành công sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng. Song trên thực tế áp dụng việc áp dụng TQM gặp không ít khó khăn.

Chi tiết
12 bước giúp doanh nghiệp áp dụng thành công HACCP
Việc áp dụng thành công HACCP sẽ giúp doanh nghiệp cải tiến và nâng cao năng suất chất lượng. Dưới đây là các bước cần thực hiện khi áp dụng HACCP
Chi tiết
Soát xét tiêu chuẩn ISO 31000: hướng tới sự súc tích và rõ ràng

ISO 31000:2009 về quản lý rủi ro hướng tới các đối tượng sử dụng là những người tạo dựng và bảo vệ các giá trị trong một tổ chức thông qua quản lý rủi ro, đưa ra các quyết định, đề ra và đạt lấy các mục tiêu và cải thiện hiệu quả làm việc. Việc soát xét mới đây của tiêu chuẩn hướng tới đơn giản hóa hoạt động quản lý rủi ro.

Công tác soát xét tiêu chuẩn ISO 31000:2009 về Quản lý rủi ro - Nguyên tắc và chỉ dẫn đã tiến thêm một bước xa hơn tới khâu dự thảo Tiêu chuẩn Quốc tế. Bản dự thảo Tiêu chuẩn hiện đã sẵn sàng để góp ý công khai. Điều này có nghĩa là gì? Kể từ khâu Dự thảo của Ủy ban (tháng 03/2015), quy trình soát xét tiêu chuẩn đã có nét gì mới?

Chi tiết
Mức chi hỗ trợ thực hiện nâng cao năng suất – chất lượng cho tổ chức, doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận

Ngày 13/3/2017, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 646/QĐ-UBND ban hành Quy định mức chi hỗ trợ cho tổ chức, doanh nghiệp tham gia Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020”,

Theo đó, Quy định về các mức chi hỗ trợ cụ thể như sau:

Chi tiết
Những hạn chế cần khắc phục khi áp dụng KPI tại doanh nghiệp

Áp dụng công cụ quản lý KPI giúp doanh nghiệp cải tiến, nâng cao năng suất chất lượng; tạo tiền đề để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Chi tiết
Thông báo đăng ký tham gia GTCLQG năm 2017

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là giải thưởng được Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hàng năm theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. GTCLQG là hình thức tôn vinh, khen thưởng cao nhất về chất lượng ở cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho tổ chức, doanh nghiệp hoạt động hợp pháp trên toàn quốc, có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả hoạt động tạo ra sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và thế giới.

Chi tiết
Thông báo đăng ký tham gia Chương trình NSCL năm 2017

Thực hiện Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” (viết tắt là Chương trình NSCL), Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận thông báo đến Quý tổ chức, doanh nghiệp việc đăng ký tham gia Chương trình NSCL trong năm 2017 để nhận các hỗ trợ từ Chương trình như sau:

Chi tiết
Tổng số : 16 bài viết
Trang
12