Kết quả kiểm tra hoạt động duy trì áp dụng HTQLCL tại Thị trấn Ma Lâm

Triển khai Kế hoạch số 385/KH-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh về kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2018. Ngày 14/6/2018, Đoàn Kiểm tra Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL trực tiếp tại Thị trấn Ma Lâm.


Đoàn Kiểm tra Sở KH&CN kiểm tra tại UBND thị trấn Ma Lâm

Chi tiết
Ban hành Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại tỉnh Bình Thuận

Nhằm đảm bảo 100% cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh hoàn thành việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 và 100% cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh lần đầu xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng, kể từ năm 2018: Thực hiện áp dụng và công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.


Chi tiết
Chi cục TC-ĐL-CL làm việc với 29 UBND cấp xã về triển khai xây dựng ISO

Triển khai chủ trương của UBND tỉnh tại Công văn số 1209/UBND-KGVX ngày 29/3/2018, sáng ngày 17/4/, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã làm việc với 29 UBND cấp xã để trao đổi, hướng dẫn cách thức triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

Chi tiết
Thông báo lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015

Ngày 21/02/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Văn bản số 419/BKHCN-TĐC về lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.


Chi tiết
Triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại UBND cấp xã năm 2018

Ngày 29/3/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Văn bản số 1209/UBND-KGVX về việc triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND cấp xã năm 2018.


Chi tiết
Chi cục TC-ĐL-CL tập huấn hướng dẫn duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

Trong 02 ngày, 23&24/11/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã tổ chức tập huấn hướng dẫn hoạt động duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 cho Đại diện lãnh đạo chất lượng, Thư ký ISO và các công chức, chuyên viên theo dõi ISO tại các phòng, ban của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.


Ông Nguyễn Văn Nhơn – Phó Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại lớp tập huấn

Chi tiết
Thông báo tập huấn duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong tháng 11/2017

Thực hiện Kế hoạch số 873/KH-UBND về triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017-2020,

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn các hoạt động duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 cho các cơ quan, đơn vị nhà nước trong tỉnh, cụ thể như sau:

Chi tiết
Kiểm tra, đôn đốc UBND cấp xã khẩn trương xây dựng HTQLCL

Để đôn đốc các UBND cấp xã khẩn trương triển khai xây dựng HTQLCL trong năm 2017 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tại Văn bản số 3584/UBND-KGVX ngày 15/9/2017. Sở khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch và tiến hành kiểm tra, đôn đốc các UBND cấp xã triển khai xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong Qúy IV năm 2017.

Chi tiết
Triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại Ban Tôn giáo từ năm 2018

Ngày 25/9/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Văn bản số 3742/UBND-KGVX về việc triển khai xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại Ban Tôn giáo.

Chi tiết
Kết quả kiểm tra hoạt động duy trì, áp dụng HTQLCL tại UBND huyện Hàm Thuận Bắc trong năm 2017

Thực hiện Kế hoạch 1412/KH-UBND ngày 19/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2017. Sáng ngày 22/9/2017, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL trực tiếp tại UBND huyện Hàm Thuận Bắc.

Chi tiết
Tổng số : 28 bài viết
Trang
123