Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Nội vụ

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 755/KH-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh về kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2022. Ngày 09/9/2022, Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ đã kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Nội vụ.

Chi tiết
Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 755/KH-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh về kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2022, ngày 08/9/2022, Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ đã kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015 tại Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

Chi tiết
Tập huấn hướng dẫn đánh giá nội bộ và họp xem xét của lãnh đạo trong HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015

Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận hiện có 10 UBND cấp huyện và 102 UBND cấp xã đang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.  Tuy nhiên, qua quá trình theo dõi, giám sát thì việc vận hành, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng này tại nhiều cơ quan, đơn vị còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng, đặc biệt trong hoạt động đánh giá nội và họp xem xét của lãnh đạo.

Chi tiết
Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 755/KH-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh về kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2022, ngày 05/7/2022, Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ đã kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết.

Chi tiết
Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 755/KH-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh về kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2022, ngày 29/6/2022, Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ đã kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015 tại UBND thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam.

Chi tiết
Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam

Thực hiện Kế hoạch số 755/KH-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh về kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2022, ngày 28/6/2022, Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ đã kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam.

Chi tiết
Thông báo tập huấn về Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong tháng 7/2022

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 2145/KH-UBND ngày 15/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025.

Chi tiết
Triển khai mở rộng xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND cấp xã năm 2023

Ngày 22/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Văn bản số 1962/UBND-KGVXNV về việc mở rộng triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND cấp xã năm 2023.

Chi tiết
Tập huấn hướng dẫn đánh giá nội bộ và họp xem xét của lãnh đạo trong HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015

Ngày 14 và 15/6/2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã phối hợp với Công ty TNHH Chuyển giao Tri thức Trí Tân tổ chức 02 lớp tập huấn Hướng dẫn đánh giá nội bộ và họp xem xét của lãnh đạo theo yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 cho hơn 135 cán bộ, công chức, viên chức của 33 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết
Thông báo tập huấn đánh giá nội bộ và họp xem xét lãnh đạo trong HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015

Thực hiện Kế hoạch số 2145/KH-UBND ngày 15/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025.

Chi tiết
Tổng số : 117 bài viết
Trang
12345678910Tiếp