Tập huấn hướng dẫn các hoạt động duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND cấp xã năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 2145/KH-UBND ngày 15/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025.

Chi tiết
Thông báo tập huấn hướng dẫn công tác duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

Thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 2145/KH-UBND ngày 15/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025.

Chi tiết
Góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg

Thực hiện Công văn số 530/BKHCN-TĐC ngày 03/03/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Sở Khoa học và Công nghệ đã có văn bản gửi các Sở, ban ngành lấy ý kiến góp ý để tổng hợp gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chi tiết
Tập huấn triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND cấp xã năm 2023

Nhằm giúp các UBND cấp xã nắm rõ cách thức, phương pháp triển khai và hoàn thành việc xây dựng áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo theo nội dung và tiến độ của UBND tỉnh giao. Ngày 10/3/2023, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã chủ trì, tổ chức lớp tập huấn triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các UBND cấp xã năm 2023.

Chi tiết
Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 năm 2023

Tiếp tục Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước và triển khai Kế hoạch số 2145/KH-UBND ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh về triển khai áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 – 2025.

Chi tiết
Thông báo tập huấn triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các UBND cấp xã năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 2145/KH-UBND ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh về triển khai áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 – 2025 Công văn số 1962/UBND–KGVXNV ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh về việc mở rộng triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND cấp xã năm 2023.

Chi tiết
Một số nội dung triển khai duy trì áp dụng HTQLCL trong năm 2023

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 2145/KH-UBND ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh về triển khai áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 – 2025.

Chi tiết
Hướng dẫn triển khai xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND cấp xã trong năm 2023

Ngày 22/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Văn bản số 1962/UBND-KGVXNV về việc mở rộng triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND cấp xã năm 2023.

Chi tiết
Kết quả triển khai áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2022

Triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước và Kế hoạch số 2145/KH-UBND ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh về triển khai áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 - 2025.

Chi tiết
Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Y tế

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 755/KH-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh về kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2022. Ngày 04/10/2022, Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ đã kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Y tế.

Chi tiết
Tổng số : 130 bài viết
Trang
12345678910Tiếp