Chi cục TC-ĐL-CL tập huấn hướng dẫn duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

Trong 02 ngày, 23&24/11/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã tổ chức tập huấn hướng dẫn hoạt động duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 cho Đại diện lãnh đạo chất lượng, Thư ký ISO và các công chức, chuyên viên theo dõi ISO tại các phòng, ban của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.


Ông Nguyễn Văn Nhơn – Phó Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại lớp tập huấn

Chi tiết
Thông báo tập huấn duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong tháng 11/2017

Thực hiện Kế hoạch số 873/KH-UBND về triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017-2020,

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn các hoạt động duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 cho các cơ quan, đơn vị nhà nước trong tỉnh, cụ thể như sau:

Chi tiết
Kiểm tra, đôn đốc UBND cấp xã khẩn trương xây dựng HTQLCL

Để đôn đốc các UBND cấp xã khẩn trương triển khai xây dựng HTQLCL trong năm 2017 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tại Văn bản số 3584/UBND-KGVX ngày 15/9/2017. Sở khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch và tiến hành kiểm tra, đôn đốc các UBND cấp xã triển khai xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong Qúy IV năm 2017.

Chi tiết
Triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại Ban Tôn giáo từ năm 2018

Ngày 25/9/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Văn bản số 3742/UBND-KGVX về việc triển khai xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại Ban Tôn giáo.

Chi tiết
Kết quả kiểm tra hoạt động duy trì, áp dụng HTQLCL tại UBND huyện Hàm Thuận Bắc trong năm 2017

Thực hiện Kế hoạch 1412/KH-UBND ngày 19/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2017. Sáng ngày 22/9/2017, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL trực tiếp tại UBND huyện Hàm Thuận Bắc.

Chi tiết
Trình UBND tỉnh bổ sung Ban Tôn giáo triển khai xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong năm 2018.

Ngày 15/9/2017, Sở Khoa học và Công nghệ đã có Tờ trình số 977/TTr-SKHCN  về việc triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại Ban Tôn giáo tỉnh Bình Thuận.

Chi tiết
Đôn đốc các đơn vị khẩn trương xây dựng mới HTQLCL năm 2017

Qua ba tháng triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL cho Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và 24 UBND xã, phường thuộc UBND thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi và UBND huyện Phú Quý theo Kế hoạch số 873/KH-UBND ngày 13/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Chi tiết
Bình Thuận: Phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020

Theo Kế hoạch số 2898/KH-UBND ngày 31/7/2017 về việc triển khai ISO điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018 – 2020 sẽ triển khai áp dụng ISO điện tử tại 29 các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh, gồm các sở, ngành, UBND cấp huyện đang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Với  lộ trình thực hiện như sau:

Chi tiết
Kết quả kiểm tra hoạt động duy trì áp dụng HTQLCL trong quý II/2017

Triển khai Kế hoạch 1412/KH-UBND ngày 19/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2017. Trong quý II/2017, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL trực tiếp tại 09 đơn vị gồm: Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Chi cục Bảo vệ Môi trường, Chi cục Biển và Hải đảo, Chi cục Quản lý đất đai, Chi cục Quản lý thị trường, Ban Dân tộc.


Kiểm tra ISO hành chính công tại Chi cục QLTT Bình Thuận


Chi tiết
Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh theo Kế hoạch số 4861/KH-UBND ngày 30/12/2015 về việc thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Bình Thuận, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai ISO điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018 – 2020, với mục tiêu:

Chi tiết
Tổng số : 23 bài viết
Trang
123