Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 năm 2024

Nhằm tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan của tỉnh thực hiện tốt hoạt động này để nâng cao chất lượng, hiệu quả áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động cải cách hành chính của tỉnh. Ngày 15/3/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 926/KH-UBND về việc kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2024.

Chi tiết
Một số nội dung triển khai duy trì áp dụng HTQLCL trong năm 2024

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 2145/KH-UBND ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh về triển khai áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 – 2025.

Chi tiết
Kết quả triển khai áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023

Tiếp tục triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước và Kế hoạch số 2145/KH-UBND ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh về triển khai áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 - 2025.

Chi tiết
Kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc

Căn cứ Kế hoạch số 2145/KH-UBND ngày 15/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021– 2025 và Công văn số 1962/UBND–KGVXNV ngày 22/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc mở rộng triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVNISO 9001:2015 tại 18 Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc các huyện Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc và Bắc Bình năm 2023. Ngày 02/11/2023, Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ đã kiểm tra việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc

Chi tiết
Kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc

Căn cứ Kế hoạch số 2145/KH-UBND ngày 15/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021– 2025 và Công văn số 1962/UBND–KGVXNV ngày 22/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc mở rộng triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVNISO 9001:2015 tại 18 Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc các huyện Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc và Bắc Bình năm 2023. Ngày 01/11/2023, Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ đã kiểm tra việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc.

Chi tiết
Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND thị xã La Gi

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 612/KH-UBND ngày 02/3/2023 của UBND tỉnh về kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2023, ngày 15/8/2023, Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ đã kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015 tại UBND thị xã La Gi.

Chi tiết
Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Bình Thuận

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 612/KH-UBND ngày 02/3/2023 của UBND tỉnh về kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2023, ngày 09/8/2023, Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ đã kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015 tại Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Bình Thuận.

Chi tiết
Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện Hàm Thuận Bắc

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 612/KH-UBND ngày 02/3/2023 của UBND tỉnh về kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2023, ngày 08/8/2023, Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ đã kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện Hàm Thuận Bắc.

Chi tiết
Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Phong Phú, huyện Tuy Phong

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 612/KH-UBND ngày 02/3/2023 của UBND tỉnh về kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2023, ngày 03/8/2023, Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ đã kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Phong Phú, huyện Tuy Phong.

Chi tiết
Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND thành phố Phan Thiết

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 612/KH-UBND ngày 02/3/2023 của UBND tỉnh về kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2023, ngày 19/7/2023, Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ đã kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015 tại UBND thành phố Phan Thiết.

Chi tiết
Tổng số : 150 bài viết
Trang
12345678910Tiếp