Thông báo tập huấn về Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong tháng 7/2022

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 2145/KH-UBND ngày 15/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025.

Chi tiết
Triển khai mở rộng xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND cấp xã năm 2023

Ngày 22/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Văn bản số 1962/UBND-KGVXNV về việc mở rộng triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND cấp xã năm 2023.

Chi tiết
Tập huấn hướng dẫn đánh giá nội bộ và họp xem xét của lãnh đạo trong HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015

Ngày 14 và 15/6/2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã phối hợp với Công ty TNHH Chuyển giao Tri thức Trí Tân tổ chức 02 lớp tập huấn Hướng dẫn đánh giá nội bộ và họp xem xét của lãnh đạo theo yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 cho hơn 135 cán bộ, công chức, viên chức của 33 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết
Thông báo tập huấn đánh giá nội bộ và họp xem xét lãnh đạo trong HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015

Thực hiện Kế hoạch số 2145/KH-UBND ngày 15/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025.

Chi tiết
Kiểm tra tình hình áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính năm 2022

Triển khai Kế hoạch số 755/KH-UBND ngày 16/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2022.

Chi tiết
Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL năm 2022

Nhằm đánh giá kết quả và nâng cao hiệu quả của việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, góp phần vào công tác cải cách hành chính của tỉnh Bình Thuận; ngày 16/3/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 755/KH-UBND về việc kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2022. 

Chi tiết
Hướng dẫn một số nội dung về triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2022

Ngày 26/01/2022, Sở Khoa học và Công nghệ có Công văn số 126/SKHCN-CCTĐC về việc triển khai công tác duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2022 gửi đến các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh, cụ thể:

Chi tiết
Tình hình triển khai ISO hành chính công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2021

Về công tác tham mưu: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện: Kế hoạch số 2145/KH-UBND ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh về triển khai áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch số 726/KH-UBND ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2021.

Chi tiết
Ban hành kế hoạch triển khai áp dụng ISO hành chính công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 - 2025

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, các văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ về triển khai HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 và kết quả đạt được trong những năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch số 2145/KH-UBND ngày 15/6/2021 về việc triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (HTQLCL) trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Chi tiết
Kết quả triển khai áp dụng ISO hành chính công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017 - 2020

Qua 4 năm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 873/KH-UBND ngày 13/3/2017 về việc triển khai áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017-2020. Đến nay, tỉnh Bình Thuận đã có 146 cơ quan, đơn vị nhà nước đang vận hành, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001, gồm 42 cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng bắt buộc phải xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 (đạt 100%), 104 cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng khuyến khích thực hiện xây dựng và áp dụng HTQLCL (02 đơn vị sự nghiệp công lập và 102/124 UBND cấp của 10/10 huyện, thị xã, thành phố, đạt 82%).

Chi tiết
Tổng số : 111 bài viết
Trang
12345678910Tiếp