Quy định về đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ngày 02/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 2639/QĐ-UBND  về việc ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.


Chi tiết
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 qua báo cáo của các đơn vị năm 2018
Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 385/KH-UBND ngày 30/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước  tỉnh Bình Thuận năm 2018. Theo tiến độ Kế hoạch, trong Quý II và Quý III năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, hoàn thành việc kiểm tra trực tiếp tại 20 đơn vị và trong Quý IV sẽ tiếp tục kiểm tra 71 đơn vị còn lại bằng hình thức báo cáo của các đơn vị. 
Chi tiết
Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại UBND cấp xã trong năm 2018

Triển khai Kế hoạch số 873/KH-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh về triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017-2020, trong đó, giao trách nhiệm xây dựng và áp dụng HTQLCL cho 25 đơn vị trong năm 2017, cụ thể gồm: Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và 24 UBND cấp xã (thành phố Phan Thiết: 16 đơn vị, thị xã La Gi: 07 đơn vị và huyện Phú Quý: UBND xã Long Hải) và Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ (triển khai trong năm 2018).


Chi tiết
Tình hình triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL tại các UBND cấp xã của tỉnh Bình Thuận
Thực hiện Kế hoạch số 873/KH-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn 2017-2020. Năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND tỉnh triển khai xây dựng HTQLCL cho 24 UBND cấp xã, cụ thể gồm: thành phố Phan Thiết: 16 đơn vị, thị xã La Gi: 07 đơn vị và huyện Phú Quý: UBND xã Long Hải.

Hướng dẫn các UBND cấp xã triển khai xây dựng HTQLCL

Chi tiết
Tình hình kiểm tra hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh trong năm 2018
Triển khai Kế hoạch số 385/KH-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh về kiểm tra h xâoạt độngy dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2018, đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức kiểm tra tại chỗ đạt 100% kế hoạch giao.

Đoàn Kiểm tra Sở KH&CN kiểm tra tại UBND thị trấn Ma Lâm
Chi tiết
Kiểm tra hoạt động duy trì áp dụng HTQLCL tại UBND thành phố Phan Thiết
Triển khai Kế hoạch số 385/KH-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh về kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2018. Ngày 21/8/2018, Đoàn Kiểm tra Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL trực tiếp tại UBND thành phố Phan Thiết.

Đoàn Kiểm tra Sở KH&CN kiểm tra tại UBND thành phố Phan Thiết
Chi tiết
Kết quả triển khai áp dụng Mô hình khung HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 của Tỉnh Bình Thuận
Triển khai Quyết định số 2968/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố MHK HTQLCL cho các loại hình cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương, UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn triển khai áp dụng MHK HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 cho các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh (không thuê tư vấn), qua 08 năm triển khai đã đem lại kết quả như sau:

Tập huấn hướng dẫn đánh giá nội bộ và họp xem xét lãnh đạo theo MHK năm 2015


Chi tiết
Những điểm thay đổi của ISO 9001:2015 so với phiên bản ISO 9001:2008

Phiên bản mới ISO 9001:2015 chính thức được ban hành và áp dụng từ ngày 15/09/2015 (thay thế cho phiên bản ISO 9001:2008) với những thay đổi đột phá, giúp doanh nghiệp đi vào quản lý thực chất trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu đang ngày càng phát triển. Phiên bản mới ISO 9001:2015 được tổ chức ISO kỳ vọng có thể duy trì đến 25 năm.

Chi tiết
Tập huấn giới thiệu về Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Thực hiện Kế hoạch 1959/KH-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của các cơ quan trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và nhằm giúp các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh chuẩn bị tốt cho việc chuyển đổi HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại đơn vị. Ngày 26/7/2018 tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức lớp tập huấn giới thiệu về Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh.


Chi tiết
Kết quả triển khai công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018

Kết quả triển khai công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018


Chi tiết
Tổng số : 42 bài viết
Trang
12345