Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Trong năm 2022, công tác cải cách hành chính tại Chi cục được thực hiện nghiêm túc, niêm yết công khai thủ tục hành chính, mẫu đơn từ, lệ phí, phiếu giao hẹn hồ sơ, thời hạn giải quyết từng loại công việc. Chi cục thực hiện duy trì tốt việc áp dụng hệ thống thư điện tử công vụ và phần mềm quản lý văn bản để giải quyết công việc giữa các phòng, đơn vị trực thuộc; trong công tác quản lý nhà nước được Chi cục quan tâm; duy trì và vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, kết quả cụ thể như sau:Về công tác chỉ đạo, điều hành: Ngày 27/01/2022, Chi cục đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 (Kế hoạch số 27/KH-CCTĐC). Đồng thời đã triển khai đến các phòng, đơn vị thuộc Chi cục để thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch đề ra. Triển khai các Kế hoạch do Sở KH&CN ban hành liên quan đến công tác cải cách hành chính đến các phòng, đơn vị thuộc Chi cục để biết thực hiện (Kế hoạch số 109/KH-SKHCN ngày 21/01/2022 về kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch số 1135/KH-SKHCN ngày 28/01/2022 khắc phục các tồn tại, hạn chế qua kết quả khảo sát đánh giá sự hài lòng trong giải quyết TTHC năm 2021; Kế hoạch số 197/KH-SKHCN ngày 17/02/2022 phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2025; Kế hoạch số 250/KH-SKHCN ngày 02/3/2022 về khắc phục các tồn tại, hạn chế qua kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số CCHC năm 2021). Ngoài ra, Chi cục cũng đã ban hành Công văn số 152/CCTĐC-NV1 ngày 10/8/2022 về việc tăng cường đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan trong 4 tháng cuối năm 2022.

Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-SKHCN ngày 09/02/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục có báo cáo phục vụ kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 gửi Đoàn kiểm tra của Sở theo quy định. Đồng thời, triển khai Kế hoạch số 926/KH-SKHCN ngày 08/8/2022 của Sở KH&CN về tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp, sáng kiến trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022”, Chi cục đã tham gia 03 giải pháp/sáng kiến. Kết quả, được Hội đồng chấm điểm của Sở công nhận 01 giải pháp/sáng kiến đạt giải nhì trong cuộc thi.

Về xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật: Tham mưu Sở trình UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (UBND tỉnh ban hành Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 24/12/2021). Tham mưu và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 06/9/2012 về quy định xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương của tỉnh Bình Thuận (Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND ngày 26/6/2022). Trình UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh (Tờ trình số 1023/TTr-SKHCN ngày 06/9/2022 của Sở KH&CN).

Về cải cách thủ tục hành chính: Tiếp nhận 03 hồ sơ của cá nhân, tổ chức và đã giải quyết hồ sơ sớm hẹn. Tham mưu Sở trình UBND tỉnh bãi bỏ 06 thủ tục hành chính và sửa đổi, bổ sung 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng (UBND tỉnh ban hành Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 và Quyết định số 2064/QĐ-UBND ngày 03/10/2022). Văn bản đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính 01 thủ tục hành chính; không đề xuất đơn giản hóa các bộ phận tạo thành thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2022. Lập danh mục thành phần hồ sơ giải quyết TTHC cần số hóa thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Thực hiện công khai thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử Chi cục, Sở và trên bảng thông báo cơ quan; viết tin, bài về cải cách thủ tục hành chính đăng trên trang trang thông tin điện tử Chi cục, Sở và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đinh kỳ, đột xuất đảm bảo thời gian quy định.

Định kỳ hàng quý, Chi cục đã thực hiện đánh giá, xếp loại công chức trong việc giải quyết TTHC để gửi Sở tổng hợp chung theo quy định. Kết quả đánh giá đều hoàn thành 100% nhiệm vụ và giải quyết sớm hẹn. Về tiếp nhận đơn thư phản ánh: Không nhận ý kiến phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Tiếp tục sắp xếp cơ cấu tổ chức của Chi cục theo Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận: Tham mưu Sở sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Quyết định số 12/QĐ-SKHCN ngày 08/02/2022). Trình Sở KH&CN bổ nhiệm các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Chi cục. Xây dựng hướng dẫn công việc trên cơ sở sáng kiến của năm 2021: “Hướng dẫn tiến hành quy trình bổ nhiệm chức danh lãnh đạo các phòng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đối với nguồn nhân sự tại chỗ” áp dụng tại cơ quan. Sửa đổi, bổ sung các quy chế hoạt động tại Chi cục: Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan, Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Chi cục, Hướng dẫn việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, người lao động hàng tháng.

Về cải cách chế độ công vụ, công chức:  Đăng ký nhu cầu tuyển dụng 01 vị trí về quản lý đo lường; giải quyết chế độ thôi việc cho 01 công chức; báo cáo danh sách, số lượng công chức, người lao động gửi Sở KH&CN. Thực hiện rà soát, cập nhật dữ liệu phần mềm quản lý CBCCVC; báo cáo việc thực hiện biên chế năm 2022 và xây dựng kế hoạch biên chế năm 2023. Thực hiện công tác tự kiểm tra, rà soát văn bằng, chứng chỉ của công chức làm việc tại cơ quan, đơn vị. Đã xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, người lao động năm 2022. Theo đó, cử 04 lượt công chức tham gia Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá giải thưởng chất lượng quốc gia, về nghiệp vụ kiểm tra HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan hành chính nhà nước; 02 công chức tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính và chuyên viên; 01 công chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Sở.

Tham mưu và trình Sở KH&CN xem xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với 02 công chức có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện và báo cáo Sở KH&CN về kết quả công tác quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2026-2031 và rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2021-2026. Triển khai công tác xét, công nhận sáng kiến năm 2022; công tác đánh giá, xếp loại và xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2022. Đề xuất Sở nâng bậc lương thường xuyên cho 02 công chức và 02 hợp đồng theo Nghị định 68. Tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động”.

Về cải cách tài chính công: Chi cục tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ; sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Chi cục sau Hội nghị CC-NLĐ năm 2021 (Quyết định số 03/QĐ-CCTĐC ngày 12/01/2022).

Về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số: Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị được duy trì và phát huy hiệu quả trong việc phục vụ cải cách hành chính. Định kỳ thực hiện viết tin, bài về cải cách hành chính đăng trên trang thông tin điện tử Chi cục và Sở. 100% văn bản được ký số, gửi và xử lý trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử công vụ, phần mềm một cửa điện tử của tỉnh. Chi cục tiếp tục áp dụng và duy trì đạt hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2022: Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo ISO của Chi cục, Quyết định công bố sửa đổi, bổ sung Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; đánh giá nội bộ và họp xem xét lãnh đạo năm 2022.

Về triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan hành chính nhà nước: Thực hiện kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2021 tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh. Báo cáo việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2021 tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh. Phối hợp Sở Nội vụ thực hiện thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đối với các cơ quan, đơn vị áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn tỉnh. Trình và được UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2022 (Kế hoạch số 755/KH-UBND ngày 16/3/2022). Theo đó, đã thực hiện kiểm tra trực tiếp tại 32 cơ quan và kiểm tra 112 cơ quan qua hồ sơ, báo cáo về hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2022.

Triển khai các hoạt động mở rộng xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các UBND xã. Tổ chức 04 lớp tập huấn duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 các cơ quan hành chính cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn với 595 lượt cán bộ, công chức tham gia.

Với những kết quả đạt được trong năm 2023, Chi cục đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27- CT/TU ngày 01/10/2012 về việc nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 08/01/2013 về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, công tác.

2. Đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 25/04/2019 của UBND tỉnh, đảm bảo các hồ sơ giải quyết cho công dân đúng và sớm hẹn.

3. Kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2023.

4. Triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho 18 UBND cấp xã.

                                                                                                 Phạm CúcCác tin tiếp
Chỉ thị Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp   (31/10/2023)
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số   (12/10/2023)
Công tác cải cách hành chính tại Chi cục trong 9 tháng đầu năm 2023   (27/9/2023)
Bộ nội vụ hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử   (26/9/2023)
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia   (20/9/2023)
QUY ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG TỔ CHỨC KH&CN CÔNG LẬP   (13/9/2023)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2023 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (28/8/2023)
Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ   (22/8/2023)
Bộ Nội vụ bãi bỏ 10 Thông tư quy định về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức   (17/8/2023)
Nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023   (8/8/2023)
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức   (31/7/2023)
Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công   (19/7/2023)
THÔNG BÁO Ứng dụng mã QR để tra cứu, thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ   (6/7/2023)
Chính phủ quy định mới về tinh giản biên chế   (6/6/2023)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm 2023 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (29/5/2023)
Chấn chỉnh một số nội dung liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh   (29/5/2023)
Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức   (24/5/2023)
Ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước   (19/5/2023)
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình triển khai trong năm 2023   (18/5/2023)
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh   (20/4/2023)
Nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử   (11/4/2023)
Tăng cường đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính tại Chi cục trong năm 2023   (11/4/2023)
UBND tỉnh Bình Thuận ban hành quy định đánh giá công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh   (5/4/2023)
Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ bưu chính công ích   (3/3/2023)
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023   (28/2/2023)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong quý I năm 2023 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (28/2/2023)
Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức   (28/2/2023)
Bộ Khoa học và Công nghệ quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ   (9/2/2023)
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023   (3/2/2023)
Quy định mới về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập   (31/1/2023)
Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức   (5/1/2023)
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023   (30/12/2022)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (2/12/2022)
Từ ngày 1/7/2023 tăng lương cơ sở lên mức 1.800.000 đồng/tháng   (2/12/2022)
Bình Thuận ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước   (7/11/2022)
Bình Thuận triển khai thí điểm khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2022 thông qua ứng dụng phần mềm điện tử và mã QR   (20/10/2022)
Chính phủ: Ban hành Nghị quyết đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp   (12/10/2022)
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2025   (12/10/2022)
Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng   (10/10/2022)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2022 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (6/9/2022)
Bình Thuận ban hành quy định về đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính đối với các Cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố   (30/8/2022)
Triển khai Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử   (30/8/2022)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 8 tháng đầu năm 2022 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (25/8/2022)
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng   (28/6/2022)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (20/6/2022)
Bình Thuận ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2022   (20/6/2022)
UBND tỉnh Bình Thuận công bố kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2021   (7/6/2022)
Quyết định bãi bỏ thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng   (7/6/2022)
UBND tỉnh Bình Thuận ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 triển khai trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh.   (7/6/2022)
Quy chế hoạt động của BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ   (5/5/2022)
Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính   (8/4/2022)
Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022 tại Chi cục TCĐLCL   (25/2/2022)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong năm 2021 tại Chi cục TCĐLCL Bình Thuận   (17/2/2022)
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính   (28/1/2022)
Chỉ thị đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030   (24/11/2021)
Bình Thuận ban hành danh mục thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định của pháp luật năm 2021   (22/11/2021)
Giải pháp thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030   (16/11/2021)
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số PAR Index, chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS năm 2021   (17/9/2021)
Kết quả công tác cải cách hành chính trong Quý III/2021 tại Chi cục TCĐCL   (17/9/2021)
Thông báo sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 để giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (31/8/2021)