Hệ thống Văn bản
 Văn bản của Chi cục
 Văn bản của Tỉnh
 Văn bản của Trung Ương
Danh sách văn bản
Tiêu đềTrích yếu
Kết luận số 252/KL-CCTĐC ngày 21/11/2018 về thanh tra đo lường Kết luận về việc thanh tra đo lường đối với Điện lực Hàm Tân thuộc Điện lực Bình Thuận

Kết luận số 243/KL-CCTĐC ngày 16/11/2018 về thanh tra đo lường Kết luận về việc thanh tra đo lường đối với Điện lực Tuy Phong và Điện lực Đức Linh thuộc Điện lực Bình Thuận.

Văn bản 143/CCTĐC-QLĐL ngày 29/6/2018 V/v Hướng dẫn bổ sung thực hiện quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
Văn bản 135/CCTĐC-QLĐL ngày 5/7/2016 V/v Hướng dẫn thực hiện các quy định về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
Văn bản 134/CCTĐC-QLĐL ngày 5/7/2016 V/v Hướng dẫn thực hiện các quy định về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
Văn bản 1287/TĐC-HCHQ ngày 17/5/2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng V/v Hướng dẫn thực hiện Thông tư 15/2015/TT-BKHCN về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
Thông tư 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu 
Văn bản 314/TĐC-ĐL ngày 5/2/2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng V/v kiểm định lại cột đo xăng dầu để bán xăng E5 và thực hiện quy định gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu
Văn bản 08/CCTĐC-QLĐL ngày 10/01/2018
Nghị định 132/2008/NĐ-CP của Chính Phủ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính Phủ Hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Nghị định 107/2016/NĐ-CP của Chính Phủ Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính Phủ Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp
Nghị định 89/2006/NĐ-CP của Chính Phủ Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/9/2006 của Chính Phủ Quy định về nhãn hàng hóa
Thông tư 09/2007/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư 09/2007/TT-BKHCN ngày 6/4/2007 của Bộ Khoa học và Công nghê Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 89/2006/NĐ-CP của Chính Phủ về nhãn hàng hóa
Thông tư 18/2009/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/6/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ Về việc ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em"
QCVN 3:2009/BKHCN QCVN 3:2009/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em
123456