Hệ thống Văn bản
 Văn bản của Chi cục
 Văn bản của Tỉnh
 Văn bản của Trung Ương
Danh sách văn bản
Tiêu đềTrích yếu
Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ngày 17/3/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ v/v ban hành Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp
Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ v/v ban hành “Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt Đề án Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN ngày 26/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa TT 05.2019.BKHCN_quy_dinh_chi_tiet_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_43.2017_ve_nhan_hang_hoa.pdf
Văn bản 143/CCTĐC-QLĐL ngày 29/6/2018 V/v Hướng dẫn bổ sung thực hiện quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
Văn bản 135/CCTĐC-QLĐL ngày 5/7/2016 V/v Hướng dẫn thực hiện các quy định về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
Văn bản 134/CCTĐC-QLĐL ngày 5/7/2016 V/v Hướng dẫn thực hiện các quy định về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
Văn bản 1287/TĐC-HCHQ ngày 17/5/2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng V/v Hướng dẫn thực hiện Thông tư 15/2015/TT-BKHCN về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
Thông tư 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu 
Văn bản 314/TĐC-ĐL ngày 5/2/2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng V/v kiểm định lại cột đo xăng dầu để bán xăng E5 và thực hiện quy định gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu
1 2 3 4 5 6 7 8