CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1/ Phòng Nghiệp vụ 1

- Trưởng phòng: ông Đặng Trịnh Thiên Hòa

Phó Trưởng phòng: bà Phạm Thj Cúc

- Điện thoại: 0252. 2754027 - 3754028

- Chức năng - nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Chi cục trưởng tổng hợp, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Chi cục; thực hiện công tác tổ chức cán bộ, hành chính, văn thư, lưu trữ, đảm bảo công tác tài chính và nhu cầu cơ sở vật chất cho mọi hoạt động của Chi cục; thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực đo lường; thanh, kiểm tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; triển khai Đề án 996 của Thủ tướng Chính phủ Đề án ‘Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế đến 2025, định hướng đến 2030’; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực đo lường trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2/ Phòng Nghiệp vụ 2

- Trưởng phòng: bà Ngô Minh Toàn

Phó Trưởng phòng: bà Lê Thị Ngọc Xin

- Điện thoại:  0252. 3828513 - 3754042

- Chức năng - nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Chi cục trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, chất lượng, mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; thông báo và hỏi đáp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực tiêu chuẩn, chất lượng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

3/ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Giám đốc: Ông Lương Đình Quát - Điện thoại: 0252. 3699699

- Phó giám đốcÔng Nguyễn Hoàng Bảo Tâm - ĐT: 0252. 3822390

- Chức năng - nhiệm vụ:

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Trung tâm có chức năng thực hiện các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo quy định của pháp luật.

a) Phòng Hành chính (Nhận mẫu)

- Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Hạnh

- Điện thoại: 0925847924

b) Phòng Thử nghiệm

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thành Tín

- Điện thoại: 

c) Phòng Kiểm định

- Trưởng phòng: ông Nguyễn Hoàng Bảo Tâm

- Điện thoại: 

 
Chi tiết
BAN LÃNH ĐẠO

1. CHI CỤC TRƯỞNG: Bà Lê Thị Kim Ngân

Điện thoại: 0252. 3822766

Email:nganltk@skhcn.binhthuan.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách chung, điều hành các hoạt động của Chi cục theo chế độ thủ trưởng và theo chức năng, nhiệm vụ đã được UBND tỉnh quy định.

- Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về công tác quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại địa phương do Sở KH&CN và Tổng cục giao.

- Chủ tài khoản thứ nhất.

- Theo dõi hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng huyện Đức Linh, Tánh Linh, thị xã La Gi và thành phố Phan Thiết.

- Trực tiếp chỉ đạo:

+ Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng;

+ Hoạt động quản lý đo lường;

+ Công tác quản lý tài chính;

+ Công tác tổ chức, hành chính tổng hợp, quản trị;

+ Toàn bộ hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

+ Đại diện Chất lượng của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 của Chi cục;

+ Các công tác khác do Giám đốc Sở KH&CN giao.

- Tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp theo dõi: Phòng Nghiệp vụ 1.

2. PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG: ông Nguyễn Ngọc Ngô

Điện thoại: 0252. 3754029

Email: ngonn@skhcn.binhthuan.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

- Được ủy quyền xử lý công việc của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng khi Chi cục trưởng đi công tác, vắng mặt tại cơ quan dài ngày và báo cáo kết quả xử lý công việc cho Chi cục trưởng.

- Chủ tài khoản thứ hai.

- Giúp Chi cục trưởng trực tiếp chỉ đạo:

+ Hoạt động quản lý tiêu chuẩn, chất lượng, mã số mã vạch;

+ Hoạt động ISO trong các cơ quan hành chính công;

 + Hoạt động năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa;  giải thưởng chất lượng quốc gia; triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc.

+ Hoạt động thông báo và hỏi đáp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT).

+ Hoạt động Wesbsite Chi cục.

+ Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, Tuy Phong, Bắc Bình, Phú Quý.

+ Các công tác khác do Chi cục trưởng phân công.

- Trực tiếp theo dõi: Phòng Nghiệp vụ 2.

- Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và cấp trên về lĩnh vực công tác được phân công và uỷ quyền.

 

Chi tiết
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu Tổ chức của Chi cục TC-ĐL-CL

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA
CHI CỤC TC-ĐL-CL BÌNH THUẬN

(Theo Quyết định số 107/QĐ-SKHCN ngày 01/8/2017 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận)

Vị trí và chức năng
1. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (gọi tắt là Chi cục) là tổ chức trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thanh tra chuyên ngành, thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước và quản lý các dịch vụ công về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
2. Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Nhiệm vụ
1. Nghiên cứu, xây dựng trình Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ để trình cấp có thẩm quyền dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản triển khai thực hiện cơ chế, chính sách và pháp luật của nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương.
2. Trình Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành theo thẩm quyền hoặc để Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, quy hoạch và kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về phát triển hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, thử nghiệm, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá tại địa phương.
3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, quản lý đo lường, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá tại địa phương.
4. Thực hiện các nhiệm vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng quy định tại khoản 10 Điều 2 của Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, cụ thể:
a) Tổ chức việc xây dựng và tham gia xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương;
b) Tổ chức phổ biến áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, áp dụng phương thức đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trên địabàn tỉnh;
c) Tổ chức, quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình và môi trường theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
d) Tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn của tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương; tiếp nhận bản công bố hợp quy trong lĩnh vực được phân công;
đ) Thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại trên địa bàn tỉnh;
e) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
g) Tổ chức mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường đáp ứng yêu cầu của địa phương; tổ chức thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường trong các lĩnh vực và phạm vi được công nhận hoặc được chỉ định;
h) Tiếp nhận bản công bố sử dụng dấu định lượng; chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn theo quy định của pháp

luật;
i) Tổ chức thực hiện việc kiểm tra về đo lường đối với chuẩn đo lường, phương tiện đo, phép đo, hàng đóng gói sẵn, hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các biện pháp để người có quyền và nghĩa vụ liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện phép đo, phương pháp đo, phương tiện đo, chuẩn đo lường, chất lượng hàng hóa;
k) Tổ chức thực hiện việc thử nghiệm phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh;
l) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, hàng hóa nhập khẩu, hàng hoá lưu thông trên địa bàn tỉnh và nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
m) Tổ chức thực hiện việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật.
5. Tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành các hoạt động về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh trong phạm vi thẩm quyền quản lý nhà nước được phân cấp.
6. Tổ chức triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương theo phân cấp hoặc ủy quyền của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ:
a) Xây dựng và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức

thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương;
b) Xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo về việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng và nghiệp vụ kiểm tra cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị.
7. Tập huấn, đào tạo, hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá cho các tổ chức, cá nhân có liên quan; tổ chức nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương.
8. Quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá và các hoạt động dịch vụ kỹ thuật khoa học và công nghệ khác; tổ chức việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí và các khoản thu theo quy định của pháp luật.
9. Tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn, bản công bố hợp quy, bản công bố sử dụng dấu định lượng và chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn theo quy định của pháp luật.
10. Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.
11. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức, lao động hợp đồng và tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao.

Cơ cấu tổ chức:

1. Lãnh đạo Chi cục:
a) Chi cục có Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng.
b) Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục.
c) Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.
2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Chi cục
a) Phòng Hành chính - Tổng hợp;
b) Phòng Quản lý Đo lường;
c) Phòng Quản lý Tiêu chuẩn - Chất lượng;
d) Phòng Thông báo hỏi đáp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT).
Các phòng có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng giúp Chi cục trưởng thực hiện các nhiệm vụ của phòng.
Ngoài các phòng trên, Chi cục trưởng Chi cục phân công bộ phận tham mưu công tác thanh tra chuyên ngành thuộc Phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Chi cục.
3. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục: Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục, giúp Chi cục trưởng thực hiện các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Chi cục theo quy định của pháp luật.
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.
Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quy định.
4. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, biệt phái, từ chức, giải quyết chính sách đối với các chức danh Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Chi cục, Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước và quy định phân công, phân cấp về quản lý công chức, viên chức của UBND tỉnh.Chi tiết
Tổng số : 3 bài viết
Trang
1