Các phòng, đơn vị trực thuộc

1/ Phòng Hành chính – Tổng hợp

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Ngọc Ngô

- Phó trưởng phòng: Bà Phạm Thị Cúc

- Điện thoại: 0252. 754027

- Chức năng - nhiệm vụ:

Tham mưu giúp Chi cục trưởng tổng hợp, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Chi cục; thực hiện công tác tổ chức cán bộ, hành chính, văn thư, lưu trữ, đảm bảo công tác tài chính và nhu cầu cơ sở vật chất cho mọi hoạt động của Chi cục.

2/ Phòng Quản lý Tiêu chuẩn – Chất lượng

- Phó trưởng phòng: Bà Lê Thị Ngọc Xin - Ông Võ Mậu Tuyên

- Điện thoại:  0252. 828513

- Chức năng - nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Chi cục trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật.


3/ Phòng Quản lý Đo lường

- Phó trưởng phòng: Ông Đặng Trịnh Thiên Hòa

- Điện thoại:  0252. 754028

- Chức năng - nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Chi cục trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực đo lường; thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước và quản lý các dịch vụ công về đo lường trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

4/ Phòng Thông báo hỏi đáp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT)

- Trưởng phòng: Ông Ngô Quang Luận
- Điện thoại:  0252. 754042

- Chức năng - nhiệm vụ: 
Tham mưu, giúp Chi cục trưởng thực thi chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về thông báo và hỏi đáp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại; năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; giải thưởng chất lượng quốc gia; triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc theo quy định của pháp luật.

5/ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Giám đốc: Ông Lương Đình Quát - Điện thoại: 0252. 754139

- Phó giám đốc:

+ Bà Ngô Minh Toàn - Điện thoại: 0252. 822390

+ Ông Nguyễn Hoàng Bảo Tâm

- Chức năng - nhiệm vụ:

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Trung tâm có chức năng thực hiện các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo quy định của pháp luật.

a) Phòng Hành chính (Nhận mẫu)

- Phó trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Hạnh

- Điện thoại: 0925847924

b) Phòng Thử nghiệm

- Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thành Tín

- Điện thoại: 

c) Phòng Kiểm định

- Phó Trưởng phòng: Ông Phan Hữu Minh

- Điện thoại: 0909339366  

d) Phòng Tư vấn phát triển dịch vụ

- Phó Trưởng phòng: Ông Dương Hữu Tâm

- Điện thoại: 01233777069

Chi tiết
Ban lãnh đạo

1. CHI CỤC TRƯỞNG: Bà Lê Thị Kim Ngân

Điện thoại: 0252.822766

Email: nganltk@skhcn.binhthuan.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

 

- Phụ trách chung, điều hành các hoạt động của Chi cục theo chế độ thủ trưởng và theo chức năng, nhiệm vụ đã được UBND tỉnh quy định.
- Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương do Sở KH&CN và Tổng cục giao.
- Chủ tài khoản thứ nhất.
- Theo dõi hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng huyện Đức Linh, Tánh Linh, thị xã Lagi và thành phố Phan Thiết.
- Trực tiếp chỉ đạo:
+ Công tác quản lý tài chính.
+ Công tác tổ chức, hành chính tổng hợp, quản trị.
+ Toàn bộ hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
+ Hoạt động quản lý tiêu chuẩn chất lượng.
+ Công tác thanh tra, kiểm tra tiêu chuẩn – đo lường – chất lượng.
+ Đại diện Chất lượng của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 của Chi cục.
+ Các công tác khác do Giám đốc Sở KH&CN giao.

 

Chi tiết
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu Tổ chức của Chi cục TC-ĐL-CL

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA
CHI CỤC TC-ĐL-CL BÌNH THUẬN

(Theo Quyết định số 107/QĐ-SKHCN ngày 01/8/2017 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận)

  Vị trí và chức năng
1. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (gọi tắt là Chi cục) là tổ chức trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thanh tra chuyên ngành, thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước và quản lý các dịch vụ công về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
2. Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chi tiết
Tổng số : 3 bài viết
Trang
1