Ban lãnh đạo

1. CHI CỤC TRƯỞNG: Bà Lê Thị Kim Ngân

Điện thoại: 0252.822766

Email: nganltk@skhcn.binhthuan.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

 

- Phụ trách chung, điều hành các hoạt động của Chi cục theo chế độ thủ trưởng và theo chức năng, nhiệm vụ đã được UBND tỉnh quy định.
- Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương do Sở KH&CN và Tổng cục giao.
- Chủ tài khoản thứ nhất.
- Theo dõi hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng huyện Đức Linh, Tánh Linh, thị xã Lagi và thành phố Phan Thiết.
- Trực tiếp chỉ đạo:
+ Công tác quản lý tài chính.
+ Công tác tổ chức, hành chính tổng hợp, quản trị.
+ Toàn bộ hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
+ Hoạt động quản lý tiêu chuẩn chất lượng.
+ Công tác thanh tra, kiểm tra tiêu chuẩn – đo lường – chất lượng.
+ Đại diện Chất lượng của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 của Chi cục.
+ Các công tác khác do Giám đốc Sở KH&CN giao.

 

Chi tiết
Tổng số : 1 bài viết
Trang
1