BÌNH THUẬN LẤY NGÀY 10 THÁNG 10 HÀNG NĂM LÀ NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH BÌNH THUẬN

Ngày 14/9/2022 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký ban hành Quyết định số 1902/QĐ-UBND về Ngày chuyển đổi số tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, Quyết định lấy ngày 10 tháng 10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bình Thuận.
Chi tiết
Bình Thuận ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và công chức, viên chức

Ngày 14/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và công chức, viên chức thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Chi tiết
6 nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 06/9/2022, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ký Quyết định số 1046/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/2/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026 và Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị.

Chi tiết
Chính phủ ban hành Nghị quyết về phương án phân loại tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022

Ngày 05/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP về phương án phân loại tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022.

Chi tiết
Chấn chỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về kê khai tài sản thu nhập

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình thuận ban hành Văn bản số 2160/UBND-NCKSTTHC ngày 07/7/2022 về việc chấn chỉnh và thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về kê khai tài sản thu nhập. Theo đó, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Chi tiết
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư về định mức kinh tế - kỹ thuật lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh quy hoặc phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử

Ngày 28/7/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 09/2022/TT-BKHCN về định mức kinh tế - kỹ thuật lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh quy hoặc phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Chi tiết
Chính phủ quyết định ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam

Ngày 15/7/2022, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 840/QĐ-TTg về ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam.

Chi tiết
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 02/8/2022 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 923/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình) .

Chi tiết
Chính phủ ban hành Nghị định 50/2022/NĐ-CP quy định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022 Quy định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Chi tiết
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường

Ngày 07/7/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường.

Chi tiết
Tổng số : 367 bài viết
Trang
12345678910Tiếp