Ban hành Thông tư quy định về lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công

Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2021.

Chi tiết
Những quy định mới về nâng bậc lương thường xuyên và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ 15/8/2021

Ngày 29/6/2021,Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Thông tư có hiệu lực thi hành từ 15/8/2021.

Chi tiết
Chi cục TCĐLCL tuyên truyền Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021

Thực hiện Công văn số 2756/UBND-NCKSTTHC ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh và Công văn số 948/SKHCN-VP ngày 28/7/2021 của Sở KH&CN về việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2021; Hướng dẫn số 480/HD-PA04 ngày 05/8/2021 của Phòng An ninh Kinh tế (PA04) Công an tỉnh về việc triển khai hưởng ứng “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2021.

Chi tiết
Ngày KH&CN Việt Nam 2021: Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai

Với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai”, mục đích tổ chức chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam năm 2021 nhằm biểu dương và tôn vinh những nhà khoa học, đội ngũ cán bộ KH&CN; tuyên truyền, phổ biến các thành tựu KH&CN, kết quả hoạt động đổi mới sáng tạo, nâng cao vai trò, vị thế của KH&CN…

Chi tiết
Thông tư quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân

Ngày 11/3/2021, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2021/TT-TTCP quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân. 

Chi tiết
Quyết định Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận

Quyết định Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận.

Xem nội dung Quyết định tại đây

Chi tiết
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Chi tiết
Ban hành Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, chính thức có hiệu lực từ ngày 20/12/2020.

Chi tiết
Chi bộ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kết nạp Đảng viên mới

Ngày 02/11/2020, Chi bộ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới đối với đồng chí Phạm Tú Oanh, cùng với sự tham gia của toàn thể đảng viên Chi bộ Chi cục tham dự.

Chi tiết
Ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ. Theo đó, hóa đơn giấy sẽ chỉ được sử dụng đến hết ngày 30/6/2022, từ ngày 1/7/2022 chính thức bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử.

Chi tiết
Tổng số : 345 bài viết
Trang
12345678910Tiếp