Quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BKHCN ngày 20/4/2022 Quy định về quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ.

Chi tiết
CHÀO MỪNG NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 18/5

Ngày 18/5/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp mặt giới trí thức, đến năm 2013 Việt Nam đã chọn ngày này để kỷ niệm, tôn vinh những người làm khoa học.

Chi tiết
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030

Ngày 11 tháng 5 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 569/QĐ-TTg về việc Ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 (Chiến lược).

Chi tiết
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022

Vừa qua, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 1161/KH-UBND ngày 21/4/2022 về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.

Chi tiết
Ngày 10 tháng 10 hàng năm là Ngày chuyển đổi số quốc gia

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg về ngày chuyển đổi số quốc gia.

Theo đó, lấy ngày 10 tháng 10 hàng năm làm ngày chuyển đổi số quốc gia.

Chi tiết
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giai đoạn 2021 - 2025

Thực hiện Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025 và Chương trình số 229/CTr-SKHCN ngày 10/3/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021-2025, ngày 23/3/2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cũng đã ban hành Chương trình số 65/CTr-CCTĐC về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể Chương trình gồm các nội dung như sau:

Chi tiết
Tình hình thực hiện Quy chế dân chủ tại Chi cục trong Quý I năm 2022

Tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong Quý I/2022 được Chi cục triển khai nghiêm túc, Lãnh đạo Chi cục quan tâm chỉ đạo các phòng thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ, Thông tư số 01/2016/TTBNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ và các văn bản liên quan đến thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan; phát huy dân chủ trong nội bộ cơ quan và trong giải quyết công việc liên quan đến công dân. Đội ngũ CC-NLĐ làm việc có ý thức kỷ luật, thể hiện được nếp sống văn hóa nơi công sở. Kết quả cụ thể như sau:

Chi tiết
Một số điểm mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 18/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Chi tiết
Chi cục TCĐLCL Bình Thuận triển khai công tác tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động (CC-NLĐ) nhất là người đứng đầu các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Chi cục trong chỉ đạo, điều hành có hiệu quả các nội dung, biện pháp công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực (sau đây gọi tắt là PCTNTC). Tăng cường công tác phối hợp để nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong thực hiện công tác PCTNTC, gắn với tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước; phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi, vụ việc tham nhũng theo quy định của pháp luật; kiên quyết thu hồi tài sản tham nhũng; tăng cường công tác tự kiểm tra tại cơ quan để ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng. Ngày 15/02/2022 vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-CCTĐC về triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong năm 2022, với các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau:

Chi tiết
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận tổ chức Hội nghị công chức - người lao động năm 2021

Thực hiện Công văn số 2044/UBND-SNV ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 160/KH-BNV ngày 12/4/2016 của Bộ Nội vụ triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ.

Chi tiết
Tổng số : 356 bài viết
Trang
12345678910Tiếp