Những thay đổi tạo thuận lợi cho người lao động hưởng BHXH khi bị ốm đau, tai nạn lao động hoặc mắc COVID-19 điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Ngày 31/12/2022 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 18/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/2/2023.

Chi tiết
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận tổ chức Hội nghị Công chức- Người lao động năm 2022

Thực hiện Công văn số 2044/UBND-SNV ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện kế hoạch số 160/KH-BNV ngày 12/4/2016 của Bộ Nội vụ triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ.

Chi tiết
Quy định mới về tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC, NLĐ) do người đứng đầu cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp với Công đoàn cơ quan, đơn vị tổ chức.

Chi tiết
11 lĩnh vực người có chức vụ, quyền hạn sau khi thôi giữ chức vụ không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý

Ngày 03/10/2022 vừa qua, Bộ trưởng  Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 60/2022/TT-BTC Quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Chi tiết
Chi bộ Chi cục TCĐLCL đã tổ chức Lễ kết nạp hai Đảng viên mới

Sáng ngày 24/10/2022, tại Hội trường Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận, Chi bộ Chi cục đã tổ chức Lễ kết nạp cho hai Đảng viên mới là đồng chí Lê Hữu Tân và đồng chí Dương Thị Thanh Nghĩa, cùng với sự tham gia của toàn thể đảng viên Chi bộ Chi cục tham dự.

Chi tiết
Tham dự Hội nghị tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Bình Thuận

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính và chỉ đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Chi tiết
Điểm mới trong tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán

Ngày 03 tháng 6 năm 2022 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư 29/2022/TT-BTC quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 18/7/2022 và bãi bỏ Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

Chi tiết
BÌNH THUẬN LẤY NGÀY 10 THÁNG 10 HÀNG NĂM LÀ NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH BÌNH THUẬN

Ngày 14/9/2022 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký ban hành Quyết định số 1902/QĐ-UBND về Ngày chuyển đổi số tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, Quyết định lấy ngày 10 tháng 10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bình Thuận.
Chi tiết
Bình Thuận ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và công chức, viên chức

Ngày 14/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và công chức, viên chức thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Chi tiết
6 nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 06/9/2022, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ký Quyết định số 1046/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/2/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026 và Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị.

Chi tiết
Tổng số : 374 bài viết
Trang
12345678910Tiếp