Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Ngày 14/5/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023. Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Chi tiết
Bộ KH&CN ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thẩm định cấp Giấy chủng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao

Ngày 24/4/2023 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BKHCN về việc Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thẩm định cấp Giấy chủng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao, hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao.

Chi tiết
Chi cục tuyên truyền kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Thực hiện Kế hoạch số 1437/KH-UBND ngày 26/4/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2023, với chủ đề: Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên nền tảng văn hóa Việt Nam; Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - nâng cao tiềm lực và vị thế quốc gia; Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - động lực phát triển bền vững.

Chi tiết
Kho bạc Nhà nước ban hành quy trình thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông

Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa ký Quyết định số 2286/QĐ-KBNN về việc ban hành Quy trình thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông theo văn bản ủy quyền của đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

Chi tiết
Nội dung chi bảo đảm cho công tác kiểm tra hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư 09/2023/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Thông tư chính thức có hiệu lực từ ngày 01/4/2023.

Chi tiết
Hướng dẫn mới về kinh phí đào tạo, bồi dưỡng và nguyên tắc sử dụng kinh phí nguồn ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 31/01/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/3/2023.

Chi tiết
Chi cục ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2023

Nhằm khắc phục những hạn chế, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng lãng phí góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản nhà nước, sử dụng công chức và thời gian làm việc của cơ quan, đơn vị tăng cường việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP). Đồng thời ngăn chặn và giảm thiểu tối đa lãng phí trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước nhằm tăng thu nhập đối với công chức và người lao động (CC-NLĐ) góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngày 22/3/2023, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Chi cục. Theo đó, công tác THTK, CLP năm 2023 cần tập trung vào một số giải pháp chủ yếu sau:

Chi tiết
Chi bộ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức kết nạp quần chúng vào Đảng

Ngày 24/3/2023, Chi bộ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận long trọng tổ chức kết nạp quần chúng ưu tú Nguyễn Thanh Sơn vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Lễ kết nạp diễn ra theo đúng trình tự, thủ tục Điều lệ Đảng.

Chi tiết
Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”

Thực hiện Kế hoạch số 11- KH/CBCCTĐC ngày 06/3/2023 của Chi bộ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”. Ngày 23/3/2023, Chi bộ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”. Đồng chí Lê Thị Kim Ngân – Bí thư Chi bộ chủ trì cùng với sự tham gia của toàn thể đảng viên chi bộ.

Chi tiết
Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công

Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 2375/BTC-QLCS ngày 15/3/2023 về việc rà soát, hoàn thiện các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của bộ, cơ quan trung ương, địa phương về quản lý, sử dụng tài sản công.

Chi tiết
Tổng số : 391 bài viết
Trang
12345678910Tiếp