Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu Tổ chức của Chi cục TC-ĐL-CL

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA
CHI CỤC TC-ĐL-CL BÌNH THUẬN

(Theo Quyết định số 107/QĐ-SKHCN ngày 01/8/2017 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận)

  Vị trí và chức năng
1. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (gọi tắt là Chi cục) là tổ chức trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thanh tra chuyên ngành, thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước và quản lý các dịch vụ công về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
2. Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chi tiết
Tổng số : 1 bài viết
Trang
1