Các phòng, đơn vị trực thuộc

1/ Phòng Hành chính – Tổng hợp

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Ngọc Ngô

- Phó trưởng phòng: Bà Phạm Thị Cúc

- Điện thoại: 0252. 754027

- Chức năng - nhiệm vụ:

Tham mưu giúp Chi cục trưởng tổng hợp, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Chi cục; thực hiện công tác tổ chức cán bộ, hành chính, văn thư, lưu trữ, đảm bảo công tác tài chính và nhu cầu cơ sở vật chất cho mọi hoạt động của Chi cục.

2/ Phòng Quản lý Tiêu chuẩn – Chất lượng

- Phó trưởng phòng: Bà Lê Thị Ngọc Xin - Ông Võ Mậu Tuyên

- Điện thoại:  0252. 828513

- Chức năng - nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Chi cục trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật.


3/ Phòng Quản lý Đo lường

- Phó trưởng phòng: Ông Đặng Trịnh Thiên Hòa

- Điện thoại:  0252. 754028

- Chức năng - nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Chi cục trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực đo lường; thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước và quản lý các dịch vụ công về đo lường trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

4/ Phòng Thông báo hỏi đáp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT)

- Trưởng phòng: Ông Ngô Quang Luận
- Điện thoại:  0252. 754042

- Chức năng - nhiệm vụ: 
Tham mưu, giúp Chi cục trưởng thực thi chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về thông báo và hỏi đáp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại; năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; giải thưởng chất lượng quốc gia; triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc theo quy định của pháp luật.

5/ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Giám đốc: Ông Lương Đình Quát - Điện thoại: 0252. 754139

- Phó giám đốc:

+ Bà Ngô Minh Toàn - Điện thoại: 0252. 822390

+ Ông Nguyễn Hoàng Bảo Tâm

- Chức năng - nhiệm vụ:

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Trung tâm có chức năng thực hiện các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo quy định của pháp luật.

a) Phòng Hành chính (Nhận mẫu)

- Phó trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Hạnh

- Điện thoại: 0925847924

b) Phòng Thử nghiệm

- Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thành Tín

- Điện thoại: 

c) Phòng Kiểm định

- Phó Trưởng phòng: Ông Phan Hữu Minh

- Điện thoại: 0909339366  

d) Phòng Tư vấn phát triển dịch vụ

- Phó Trưởng phòng: Ông Dương Hữu Tâm

- Điện thoại: 01233777069

Chi tiết
Tổng số : 1 bài viết
Trang
1