Các phòng, đơn vị trực thuộc

1/ Phòng Hành chính – Tổng hợp (Nhận và trả kết quả)

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Ngọc Ngô

- Phó trưởng phòng: Bà Phạm Thị Cúc

- Điện thoại: 0252. 754027

- Chức năng - nhiệm vụ:

a/Chức năng:

- Đảm bảo công tác tài chính và nhu cầu cơ sở vật chất cho mọi hoạt động của Chi cục.

- Thực hiện công tác hành chính, văn thư lưu trữ phục vụ cho việc điều hành của cấp trên đối với Chi cục, của lãnh đạo Chi cục đối với các phòng và sự phối hợp giữa các phòng, đơn vị.

- Thực hiện công tác quản lý cán bộ, phổ biến chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động.

- Tổng hợp, tham mưu xây dựng kế hoạch, tổng hợp hoạt động của các phòng, đơn vị để giúp lãnh đạo Chi cục điều hành, thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

b/Nhiệm vụ:

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo quy định hiện hành.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các phòng chuyên môn thuộc Chi cục thực hiện nội quy, quy chế làm việc và các quy chế khác do Chi cục ban hành.

- Phổ biến và hướng dẫn chế độ, chính sách, thủ tục quy định … có liên quan đến quyền, lợi ích về tài chính cho CB, CC thực hiện đúng chế độ chi tiêu và mục đích.

- Tổ chức họp, điều phối phương tiện làm việc, đi lại phục vụ kịp thời và thuận lợi cho các phòng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ.

- Tổ chức phối hợp hoạt động các phòng, đơn vị để đảm bảo sự điều hành của lãnh đạo.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch với các phòng chức năng tổ chức thực hiện việc mua sắm, sửa chữa, đảm bảo cơ sở vật chất cho mọi hoạt động thường xuyên của Chi cục.

- Tổ chức phòng gian bảo mật, an ninh trật tự, phòng chống hỏa hoạn đảm bảo an toàn cơ quan, tổ chức kiểm kê tài sản hàng năm.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính quý, năm, 5 năm của Chi cục theo quy định trình Chi cục trưởng phê duyệt.

- Tổng hợp báo cáo mọi hoạt động của Chi cục theo định kỳ hoặc đột xuất.

- Thực hiện việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí, các khoản thu khác liên quan đến hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo quy định của Pháp luật

- Thực hiện đầy đủ và đúng thời gian quy định về chế độ trình ký các loại sổ sách, chứng từ.

- Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, tham mưu đề xuất nâng lương, theo dõi công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, nghỉ phép…

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Chi cục giao.2/ Phòng Quản lý Tiêu chuẩn – Chất lượng

- Trưởng phòng: Ông Ngô Quang Luận

- Phó trưởng phòng: Bà Lê Thị Ngọc Xin

- Điện thoại:  0252. 828513

- Chức năng - nhiệm vụ:

a/Chức năng:

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn chất lượng

b/Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục và Giám đốc Sở Khoa học&Công nghệ trình cấp có thẩm quyền:

+ Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản triển khai thực hiện cơ chế, chính sách và pháp luật của nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm hàng hoá phù hợp với điều kiện địa phương.

+ Chương trình, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về phát triển hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm hàng hoá trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá sau khi cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt; thông tin, truyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm hàng hoá tại địa phương.

- Tổ chức xây dựng và tham gia xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương, phố biến áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài; hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức, quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình và môi trường theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Tiếp nhận bản công bố phù hợp tiêu chuẩn của tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương; tiếp nhận bản công bố hợp quy, công bố hợp chuẩn trong lĩnh vực được phân công. Tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ về hoạt động công bố hợp chuẩn, hợp quy trên địa bàn.

- Tổ chức triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương theo phân cấp hoặc uỷ quyền của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

- Tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ cấp phép vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiệngiao thông cơ giới đường bộ cho các tổ chức, cá nhân trong tỉnh.

- Hướng dẫn doanh nghiệp tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia hàng năm .

- Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hoá cho tổ chức, cá nhân có liên quan; tổ chức nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm hàng hoá.

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thanh kiểm tra chuyên ngành việc thực hiện các quy định pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, ghi nhãn và chất lượng sản phẩm hàng hoá lưu thông thị trường và nhập khẩu theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Chi cục giao.


3/ Phòng Quản lý Đo lường


- Phó trưởng phòng: Ông Đặng Trịnh Thiên Hòa

- Điện thoại:  0252. 754028

- Chức năng - nhiệm vụ:

a/Chức năng:

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về đo lường.

b/Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, tham mưu Lãnh đạo Chi cục và Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ trình cấp có thẩm quyền dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản triển khai thực hiện cơ chế, chính sách và pháp luật của nhà nước về đo lường phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

- Tham mưu Chi cục tổ chức và quản lý hoạt động đo lường pháp quyền, thực thi văn bản quy phạm pháp luật về đo lường trên địa bàn tỉnh, đề xuất biện pháp quản lý về đo lường đối với phương tiện đo, đảm bảo đo lường được chính xác và thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh.

- Đề xuất, xây dựng kế hoạch phát triển chuẩn đo lường, mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo đáp ứng yêu cầu quản lý trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động trong lĩnh vực quản lý đo lường sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyển truyền phổ biến kiến thức pháp luật về đo lường tại địa phương.

- Quản lý chuẩn cao nhất của địa phương theo phân cấp. Bảo quản, kiểm chuẩn định kỳ và sử dụng chuẩn để kiểm tra nhà nước theo quy định.

- Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về kiểm tra đo lường cho tổ chức, cá nhân có liên quan; nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực đo lường.

- Chủ trì, phối hợp với phòng quản lý tiêu chuẩn chất lượng và các cơ quan có liên quan tổ chứcthực hiện kiểm tra việc chấp hành quy định về đo lường chất lượng: kiểm tra phép đo, phương tiện đo, hàng hóa đóng gói sẵn theo định lượng, nhãn hàng hóa, chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông thị trường, hàng hóa xuất nhập khẩu theo phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Đề xuất và tham mưu cho lãnh đạo Chi cục về việc ban hành các quy định nhằm cụ thể hoá chế độ, thể lệ về quản lý đo lường cho phù hợp với điều kiện của địa phương.

- Quản lý các hoạt động dịch vụ kỹ thuật về đo lường theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Chi cục giao.

4/ Phòng Thông báo hỏi đáp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT)

- Phó trưởng phòng: Ông Võ Mậu Tuyên
- Điện thoại:  0252. 754042

- Chức năng - nhiệm vụ:

a/Chức năng

Thực hiện thông báo và hỏi đáp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại trên địa bàn tỉnh.

b/Nhiệm vụ

- Thực hiện các nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại theo quy định tại Quyết định số 114/2004/QĐ-TTg ngày 26/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thường trực Ban công tác liên ngành thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của tỉnh.

- Nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo trình cấp có thẩm quyền dự thảo văn bản quy phạm pháp luật,chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện cơ chế, chính sách của nhà nước về hàng rào kỹ thuật trong thương mại phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

- Tổ chức hoặc phối hợp tham gia phổ biến, thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn cơ chế, chính sách của nhà nước về hàng rào kỹ thuật trong thương mại và thông tin, phổ biến về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của nước ngoài cho các tổ chức, cá nhân.

- Phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Chi cục, các tổ chức khác có liên quan triển khai thực hiện cơ chế, chính sách của nhà nước có mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua hàng rào kỹ thuật trong thương mại trong khuôn khổ WTO cho phép .

- Tổ chức quản lý và phát triển webiste Chi cục.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Chi cục giao.

5/ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Giám đốc: Ông Lương Đình Quát - Điện thoại: 0252. 754139

- Phó giám đốc: Bà Ngô Minh Toàn - Điện thoại: 0252. 835218

- Chức năng - nhiệm vụ:

Tổ chức thực hiện công tác dịch vụ kỹ thuật về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại địa phương theo Quyết định 326/QĐ-UBND ngày 14/2/2012 của UBND tỉnh Bình Thuận.

Trung tâm Kỹ thuật TC-ĐL-CL có chức năng giúp Chi cục TC-ĐL-CL thực hiện một số nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước và các hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Chi cục và dịch vụ khoa học và công nghệ khác theo quy định.

- Thực hiện công tác giám định chất lượng sản phẩm hàng hóa

- Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn các loại phương tiện đo trong các lĩnh vực và phạm vi được công nhận, chỉ định cho các cá nhân, tổ chức

- Thử nghiệm mẫu phương tiện đo, kiểm tra phép đo, hàng hóa đóng gói sẵn theo định lượng

- Tổ chức thực hiện thử nghiệm, kiểm nghiệm về chất lượng sản phẩm hàng hóa, chất lượng môi trường, vật liệu xây dựng

- Thực hiện dịch vụ hỏi đáp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa và hàng rào kỹ thuật trong thương mại

- Tổ chức các lớp tập huấn, phối hợp đào tạo nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

- Tư vấn, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, hợp chuẩn, hợp quy

- Dịch vụ ứng dụng kỹ thuật mã số, mã vạch

- Thực hiện các dịch vụ tư vấn xác lập hồ sơ cho các đơn vị, tổ chức tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia.


a) Phòng Tổ chức – Hành chính (Nhận mẫu)

- Phụ trách: Ông Lương Đình Quát

- Điện thoại: 0252. 8222390

b) Phòng Thử nghiệm

- Trưởng phòng: Bà Ngô Minh Toàn (Phó giám đốc kiêm nhiệm)

- Điện thoại: 0919959591

c) Phòng Kiểm định - An toàn Vật liệu xây dựng

- Trưởng phòng: Ông Phan Hữu Minh

- Điện thoại: 0909339366 

d) Phòng Kiểm định – Hiệu chuẩn

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Quang Huy Hùng

- Điện thoại: 0973900994 

e) Phòng Tư vấn phát triển dịch vụ

- Phó trưởng phòng phụ trách: Ông Dương Hữu Tâm

- Điện thoại: 01233777069

f) Phòng Chứng nhận đào tạo

- Phó trưởng phòng phụ trách: Bà Nguyễn Thị Hạnh

- Điện thoại: 0925847924


Các tin tiếp
Các phòng, đơn vị trực thuộc   (23/9/2016)