Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2018

Trong năm 2018, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận đã tham mưu Sở KH&CN trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 (Kế hoạch số 385/KH-UBND ngày 20/01/2018);

Danh sách 29 UBND cấp xã triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2018 (Công văn số 1209/UBND-KGVX ngày 29/3/2018);


Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2018

Trong tháng 12 năm 2018, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận đã tham mưu Sở KH&CN Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các UBND cấp xã năm 2018.

Báo cáo tổng kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong tình hình mới.


Quy định mới về thi tuyển công chức

Ngày 29/11/2018, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập,

Thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm

Ngày 26/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 47/2018/QĐ-TTg về việc Thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai.


Chính phủ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện cơ chế một của, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 23/11/2018, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông tư 01/2018/TT-VPCP về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23-4-2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính.


HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

Nhằm hỗ trợ Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận trong việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm.

Vừa qua, ngày 14/11/2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã phối hợp với Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận tổ chức khóa đào tạo “Hướng dẫn kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015”. Việc tổ chức đào tạo này được thực hiện theo Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” tại Quyết định 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh.

HOẠT ĐỘNG TBT

Hàng rào kỹ thuật trong thương mại là các biện pháp áp dụng đối với hàng hóa khi lưu thông trong nước và qua biên giới (nhập khẩu hoặc xuất khẩu), như: quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn; yêu cầu về an toàn, chất lượng; yêu cầu về ghi nhãn, thông tin tiêu dùng; các thủ tục đăng ký nhập khẩu; các thủ tục kiểm tra, chứng nhận phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn;… Bài viết đề cập đến một số công việc được cho là cấp bách để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của hàng rào kỹ thuật trong thương mại thời gian tới