Chi cục TC-ĐL-CL công khai thực hiên dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023

Chi cục TC-ĐL-CL công khai thực hiên dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023

cong khai thu chi NSNN 6 thang 2023