Kết quả thanh tra các đơn vị điện lực trên địa bàn Bình Thuận
Trong tháng 10-11/2018, Chi cục đã tổ chức thanh tra việc chấp hành pháp luật về Đo lường của 03 đơn vị điện lực thuộc địa bàn huyện Đức Linh, Tuy Phong và Thị xã La Gi. Kết quả 03 đơn vị điện lực đều thực hiện tốt các quy định của Luật Đo lường trong việc quản lý và sử dụng phương tiện đo, cụ thể như sau:
Chi tiết
Tổ chức đào tạo 5S tại Công ty Cổ phần Chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn

Theo nhu cầu đăng ký hỗ trợ của Công ty Cổ phần chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn và thực hiện Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” theo Quyết định 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận,


Chi tiết
Quy định biện pháp miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

Đây là nội dung đáng chú ý được Chính phủ nêu tại Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định kiểm tra chuyên ngành.


Chi tiết
Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018-2021
Ngày 19/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 3177/QĐ-UBND  về việc Phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018-2021
Chi tiết
Đào tạo kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường Bình Thuận

Nhằm hỗ trợ Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận trong việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm.

Vừa qua, ngày 14/11/2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã phối hợp với Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận tổ chức khóa đào tạo “Hướng dẫn kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015”. Việc tổ chức đào tạo này được thực hiện theo Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” tại Quyết định 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh.
Chi tiết
Xét chọn hỗ trợ 02 tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Vừa qua, ngày 09/11/2018,  Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với các sở ngành có liên quan tổ chức họp hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng của tổ chức doanh nghiệp năm 2018 (đợt 2) theo Chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh.


Chi tiết
Đào tạo kiến thức về tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 tại Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

Thực hiện Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020”, trong 02 ngày, 06-07/11/2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã phối hợp với Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tổ chức khóa đào tạo “Hướng dẫn cập nhật, chuyển đổi hệ thống quản lý phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 sang tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 và kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.


Chi tiết
Một số thay đổi về thành phần hồ sơ của Thủ tục cấp phép hàng nguy hiểm

Ngày 01/7/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 05/TT-BKHCN về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.


Chi tiết
Triển khai thực hiện Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018-2020

Ngày 09/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 4281/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018-2020. Theo Kế hoạch, để cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh Bình Thuận, phiên bản 1.0 đã được phê duyệt, góp phần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển về chiều rộng và chiều sâu trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh nhằm đạt được các mục tiêu:

Chi tiết
Thông báo kết luận Thanh tra về TCĐLCL tại Công ty Cổ phần Gas Long Sơn
Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 40/QĐ-CCTĐC ngày 10/9/2018 của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận về việc thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với Công ty Cổ phần Gas Long Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình thuận kết luận thanh tra như sau:
Chi tiết
Tổng số : 130 bài viết
Trang
12345678910Tiếp