Ban lãnh đạo

1. CHI CỤC TRƯỞNG: Bà Lê Thị Kim Ngân

Điện thoại: 0252.822766

Email: nganltk@skhcn.binhthuan.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Phụ trách chung, điều hành các hoạt động của Chi cục theo chế độ thủ trưởng và theo chức năng, nhiệm vụ đã được UBND tỉnh quy định.
- Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương do Sở KH&CN và Tổng cục giao.
- Chủ tài khoản thứ nhất.
- Theo dõi hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng huyện Đức Linh, Tánh Linh, thị xã Lagi và thành phố Phan Thiết.
- Trực tiếp chỉ đạo:
+ Công tác quản lý tài chính.
+ Công tác tổ chức, hành chính tổng hợp, quản trị.
+ Toàn bộ hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
+ Hoạt động quản lý tiêu chuẩn chất lượng.
+ Công tác thanh tra, kiểm tra tiêu chuẩn – đo lường – chất lượng.
+ Đại diện Chất lượng của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 của Chi cục.
+ Các công tác khác do Giám đốc Sở KH&CN giao.
2. PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG: Ông Trần Hữu Thanh Nhã 

Điện thoại: 0252.754029

Email: nhatht@skhcn.binhthuan.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Được ủy quyền xử lý công việc của Chi cục TC-ĐL-CL khi Chi cục trưởng đi công tác, vắng mặt tại đơn vị dài ngày và báo cáo kết quả xử lý công việc cho Chi cục trưởng.
- Chủ tài khoản thứ 2.
- Giúp Chi cục trưởng trực tiếp chỉ đạo, theo dõi:
+ Hoạt động quản lý đo lường.
+ Hoạt động TBT.
+ Hoạt động Wesbsite Chi cục.
+ Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, Tuy Phong, Bắc Bình, Phú Quý.\
+ Các công tác khác do Chi cục trưởng phân công.
- Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và cấp trên về lĩnh vực công tác được phân công và ủy quyền. Các tin tiếp
Ban lãnh đạo   (23/9/2016)