Ban hành kế hoạch triển khai áp dụng ISO hành chính công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 - 2025

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, các văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ về triển khai HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 và kết quả đạt được trong những năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch số 2145/KH-UBND ngày 15/6/2021 về việc triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (HTQLCL) trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Chi tiết
Kết quả triển khai áp dụng ISO hành chính công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017 - 2020

Qua 4 năm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 873/KH-UBND ngày 13/3/2017 về việc triển khai áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017-2020. Đến nay, tỉnh Bình Thuận đã có 146 cơ quan, đơn vị nhà nước đang vận hành, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001, gồm 42 cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng bắt buộc phải xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 (đạt 100%), 104 cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng khuyến khích thực hiện xây dựng và áp dụng HTQLCL (02 đơn vị sự nghiệp công lập và 102/124 UBND cấp của 10/10 huyện, thị xã, thành phố, đạt 82%).

Chi tiết
Áp dụng TCVN ISO 9001 tại cơ quan hành chính Nhà nước: Những hiệu quả thiết thực

Tại Hội nghị sơ kết việc triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống Hành chính nhà nước giai đoạn 2015 – 2020, các ý kiến đã nhấn mạnh những hiệu quả thiết thực mà hoạt động này mang lại.

Chi tiết
Giao kinh phí triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 cho các cơ quan năm 2021

Theo Quyết định số 3039/QĐ-UBND ngày 07/12/2020, UBND tỉnh đã giao kinh phí cho các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2021 với tổng kinh phí 1.414 triệu đồng.

Chi tiết
Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 năm 2021

Để nâng cao hoạt động giám sát, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh thực hiện tốt hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001; đánh giá kết quả triển khai hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các cơ quan góp phần vào công tác cải cách hành chính của tỉnh Bình Thuận, ngày 03/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 726/KH-UBND về việc kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước  tỉnh Bình Thuận năm 2021. 

Chi tiết
Những kết quả chính trong triển khai công tác ISO hành chính công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2020

Về hoạt động tham mưu: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh ban hành văn bản số 4718/UBND-KGVXNV ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 711/KH-UBND ngày 28/02/2020 về kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

Chi tiết
Tập huấn chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho UBND các xã, phường, thị trấn

Trong các ngày, 17/11/2020 và 24/11/2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã tổ chức 02 lớp tập huấn chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 cho các UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết
Tập huấn hướng dẫn đánh giá nội bộ trong HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các đơn vị chuyển đổi trong năm 2020

Ngày 27/10/2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận tiếp tục tổ chức lớp tập huấn Hướng dẫn đánh giá nội bộ trong Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 cho hơn 80 cán bộ, công chức của 13 cơ quan, đơn vị.

Chi tiết
Thông báo tập huấn chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các UBND cấp xã

Thực hiện Kế hoạch số 1959/KH-UBND ngày 17/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của tỉnh Bình Thuận, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo tổ chức tập huấn chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho UBND cấp xã trong năm 2020, cụ thể như sau:

Chi tiết
Tập huấn hướng dẫn đánh giá nội bộ trong HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015

Ngày 15/10/2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã tổ chức lớp tập huấn Hướng dẫn đánh giá nội bộ trong Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 cho hơn 60 cán bộ, công chức, viên chức của 09 cơ quan, đơn vị gồm Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, các chi cục, UBND các huyện và thành phố Phan Thiết thuộc 22 cơ quan, đơn vị thực hiện chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2020.

Chi tiết
Tổng số : 103 bài viết
Trang
12345678910Tiếp