Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng HTQLCL tại UBND cấp xã năm 2018
Nhằm đôn đốc các UBND cấp xã khẩn trương triển khai xây dựng, áp dụng và thực hiện công bố HTQLCL theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tại Văn bản số 3728/UBND-KGVX ngày 04/9/2018. Sở khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch và tiến hành kiểm tra, đôn đốc các UBND cấp xã triển khai xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong Qúy IV năm 2018.
Chi tiết
Tập huấn về HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh
Trong hai ngày 15 và 16/11/2018, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Thuận, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2, tổ chức 02 lớp tập huấn tập huấn về Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 cho các UBND cấp xã, để chuẩn bị tốt cho hoạt động chuyển đổi, cũng như xây dựng mới HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Linh Nhơn – Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ phát biểu khai mạc lớp tập huấn 
Chi tiết
Điều chỉnh cấp kinh phí triển khai HTQLCL cho UBND cấp xã năm 2018
Ngày 15/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3166/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự toán kinh phí năm 2018 của ngành Khoa học và Công nghệ. Trong đó, UBND tỉnh cấp một phần kinh phí cho các UBND cấp xã triển khai xây dựng mới HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 giai đoạn 2018-2019, thuộc các huyện: Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Thuận Nam và Hàm Tân.
Chi tiết
Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Ngày 15/9/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành văn bản số 3003/BKHCN-TĐC về việc hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Theo hướng dẫn, đối với các cơ quan, tổ chức lần đầu xây dựng, áp dụng HTQLCL cần nghiên cứu, áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Nội dung và các bước xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg và các Điều 5, 6, 7 Thông tư 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg.


Chi tiết
Quy định về đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ngày 02/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 2639/QĐ-UBND  về việc ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.


Chi tiết
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 qua báo cáo của các đơn vị năm 2018
Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 385/KH-UBND ngày 30/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước  tỉnh Bình Thuận năm 2018. Theo tiến độ Kế hoạch, trong Quý II và Quý III năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, hoàn thành việc kiểm tra trực tiếp tại 20 đơn vị và trong Quý IV sẽ tiếp tục kiểm tra 71 đơn vị còn lại bằng hình thức báo cáo của các đơn vị. 
Chi tiết
Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại UBND cấp xã trong năm 2018

Triển khai Kế hoạch số 873/KH-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh về triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017-2020, trong đó, giao trách nhiệm xây dựng và áp dụng HTQLCL cho 25 đơn vị trong năm 2017, cụ thể gồm: Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và 24 UBND cấp xã (thành phố Phan Thiết: 16 đơn vị, thị xã La Gi: 07 đơn vị và huyện Phú Quý: UBND xã Long Hải) và Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ (triển khai trong năm 2018).


Chi tiết
Tình hình triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL tại các UBND cấp xã của tỉnh Bình Thuận
Thực hiện Kế hoạch số 873/KH-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn 2017-2020. Năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND tỉnh triển khai xây dựng HTQLCL cho 24 UBND cấp xã, cụ thể gồm: thành phố Phan Thiết: 16 đơn vị, thị xã La Gi: 07 đơn vị và huyện Phú Quý: UBND xã Long Hải.

Hướng dẫn các UBND cấp xã triển khai xây dựng HTQLCL

Chi tiết
Tình hình kiểm tra hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh trong năm 2018
Triển khai Kế hoạch số 385/KH-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh về kiểm tra h xâoạt độngy dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2018, đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức kiểm tra tại chỗ đạt 100% kế hoạch giao.

Đoàn Kiểm tra Sở KH&CN kiểm tra tại UBND thị trấn Ma Lâm
Chi tiết
Kiểm tra hoạt động duy trì áp dụng HTQLCL tại UBND thành phố Phan Thiết
Triển khai Kế hoạch số 385/KH-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh về kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2018. Ngày 21/8/2018, Đoàn Kiểm tra Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL trực tiếp tại UBND thành phố Phan Thiết.

Đoàn Kiểm tra Sở KH&CN kiểm tra tại UBND thành phố Phan Thiết
Chi tiết
Tổng số : 46 bài viết
Trang
12345