Triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại UBND cấp xã năm 2019.

Ngày 25/2/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Văn bản số 650/UBND-KGVX về việc triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND cấp xã năm 2019.


Chi tiết
Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL năm 2019

Nhằm nâng cao hoạt động giám sát, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh thực hiện tốt hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001, góp phần vào công tác cải cách hành chính của tỉnh Bình Thuận.


Chi tiết
Thông báo tập huấn viết tài liệu chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015

Thực hiện Kế hoạch số 1959/KH-UBND ngày 17/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của tỉnh Bình Thuận, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức lớp tập huấn chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh, cụ thể như sau:


Chi tiết
Một số nội dung triển khai xây dựng, duy trì HTQLCL trong năm 2019

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 873/KH-UBND ngày 13/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017-2020 và Kế hoạch số 1959/KH-UBND ngày 17/5/2018 về chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 của tỉnh Bình Thuận

Chi tiết
Dự thảo Mô hình khung HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 áp dụng trong các cơ quan hành chính nhà nước

Vừa qua Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Văn bản số 4104/BKHCN – TĐC ngày 24/12/2018 về việc lấy ý kiến, góp ý đối với dự thảo Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.


Chi tiết
Giao dự toán kinh phí triển khai HTQLCL năm 2019

Ngày 11/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3437/QĐ-UBND về việc phân giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2019.


Chi tiết
Kết quả triển khai áp dụng HTQLCL trong các cơ quan hành chính của tỉnh Bình Thuận năm 2018

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước và Kế hoạch số 873/KH-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn 2017-2020, trong năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ động, kịp thời tham mưu, tổ chức triển khai một số nhiệm vụ và đạt được một số kết quả:


Ông Nguyễn Linh Nhơn – Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ phát biểu khai mạc lớp tập huấn ngày 15-16/11/2018


Chi tiết
Hướng dẫn duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại UBND thị xã La Gi
Ngày 26/12/2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã phối hợp với UBND thị xã La Gi tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn các hoạt động duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 cho lãnh đạo, công chức phụ trách ISO các phòng, ban của thị xã.

Tập thể lãnh đạo, công chức phụ trách ISO của UBND thị xã tham dự lớp tập huấn
Chi tiết
Kết quả kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng HTQLCL tại UBND cấp xã năm 2018

Triển khai Kế hoạch số 873/KH-UBND ngày 13/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017-2020.


Đoàn Kiểm tra Sở KH&CN làm việc tại UBND phường Đức Long, thành phố Phan ThiếtChi tiết
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng HTQLCL tại UBND cấp xã

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 873/KH-UBND ngày 13/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017-2020.


Đoàn Kiểm tra Sở KH&CN làm việc tại UBND xã Tân Bình, thị xã La Gi


Chi tiết
Tổng số : 56 bài viết
Trang
123456