KẾT LUẬN THANH TRA Về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra chuyên ngành đối với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

KẾT LUẬN THANH TRA Về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra chuyên ngành đối với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

778-Ket luan thanh tra doi voi Chi cuc TCDLCL nam 2023.signed.signed.pdf
Các tin tiếp
KẾT LUẬN THANH TRA Về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra chuyên ngành đối với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (23/6/2023)
Kết luận tranh tra về đo lường   (29/5/2023)
Kết luận thanh tra về đo lường   (29/5/2023)
Kết luận tranh tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng   (29/5/2023)
Kết luận tranh tra về đo lường   (29/5/2023)