Chi cục TC-ĐL-CL công khai thuyết minh tình hình thực hiên dự toán ngân sách nhà nước quý IV năm 2021

Chi cục TC-ĐL-CL công khai thuyết minh tình hình thực hiên dự toán ngân sách nhà  nước quý IV năm 2021

Xem chi tiết nội dung công khai tại đây: Cong bo quy iv 12-Jan-2022 14-41-08.pdf