Chi cục TC-ĐL-CL công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2022

Chi cục TC-ĐL-CL công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2022

Cong khai 6 thang cuoi nam 2022.pdf