Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý II/2020

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý II/2020

Xem nội dung công khai tại đây Cong khai ngan sach quy II-2020.pdf