Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020

Xem nội dung công khai tại đây Cong khai ngan sach 6 thang dau nam 2020.pdf