Chỉ thị Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp

Ngày 27/10/2023 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg về việc Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Chi tiết
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số

Từ ngày 09 đến ngày 11/10/2023, Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận phối hợp với Viện Phát triển năng lực lãnh đạo – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số cho 65 công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết
Công tác cải cách hành chính tại Chi cục trong 9 tháng đầu năm 2023

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Chi cục đã triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính nghiêm túc, niêm yết công khai thủ tục hành chính, mẫu đơn từ, lệ phí, phiếu giao hẹn hồ sơ, thời hạn giải quyết từng loại công việc. Chi cục thực hiện duy trì tốt việc áp dụng hệ thống thư điện tử công vụ và phần mềm quản lý văn bản để giải quyết công việc giữa các phòng, đơn vị trực thuộc; trong công tác quản lý nhà nước được Chi cục quan tâm; duy trì và vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, kết quả cụ thể như sau:

Chi tiết
Bộ nội vụ hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử

Ngày 31/8/2023, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 13/2023/TT-BNV về hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2023.

Chi tiết
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Ngày 15/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 1965/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thực hiện trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chi tiết
QUY ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG TỔ CHỨC KH&CN CÔNG LẬP

Ngày 09/8/2023, Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư 17/2023/TT-BKHCN Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành khoa học và công nghệ, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Chi tiết
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2023 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Trong quý III năm 2023, công tác cải cách hành chính tại Chi cục được thực hiện nghiêm túc, niêm yết công khai thủ tục hành chính, mẫu đơn từ, lệ phí, phiếu giao hẹn hồ sơ, thời hạn giải quyết từng loại công việc. Chi cục thực hiện duy trì tốt việc áp dụng hệ thống thư điện tử công vụ và phần mềm quản lý văn bản để giải quyết công việc giữa các phòng, đơn vị trực thuộc; trong công tác quản lý nhà nước được Chi cục quan tâm; duy trì và vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, kết quả cụ thể như sau:

Chi tiết
Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ

Ngày 09/8/2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 16/2023/TT-BKHCN Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2023.

Chi tiết
Bộ Nội vụ bãi bỏ 10 Thông tư quy định về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

Ngày 08/8/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 12/2023/TT-BNV bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/10/2023.

Chi tiết
Nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Ngày 6/8/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 933/QĐ-TTg về Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chi tiết
Tổng số : 68 bài viết
Trang
1234567