Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 30/4/2023, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BNV hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2023.

Chi tiết
Ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước

Ngày 04/5/2023 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BNV về việc ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước.

Chi tiết
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình triển khai trong năm 2023

Ngày 17/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 931/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình triển khai trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/5/2023.

Chi tiết
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Ngày 18/4/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 740/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Chi tiết
Nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Ngày 05/4/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2023/TT-VPCP quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Chi tiết
Tăng cường đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính tại Chi cục trong năm 2023

Để triển khai tốt công tác cải cách hành chính tại cơ quan trong năm 2023, ngày 04/4/2023 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Công văn số 77/CCTĐC-NV1, theo đó Lãnh đạo Chi cục đề nghị các phòng thuộc Chi cục thực hiện các công việc sau:

Chi tiết
UBND tỉnh Bình Thuận ban hành quy định đánh giá công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

Ngày 22/3/2023 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 517/QĐ-UBND về việc ban hành quy định đánh giá công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Chi tiết
Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ bưu chính công ích

Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích (Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg).

Chi tiết
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023

Ngày 30/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 194/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Kế hoạch đã xác định cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023, các nội dung chính như sau:

Chi tiết
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong quý I năm 2023 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Trong quý I năm 2023, công tác cải cách hành chính tại Chi cục được thực hiện nghiêm túc, niêm yết công khai thủ tục hành chính, mẫu đơn từ, lệ phí, phiếu giao hẹn hồ sơ, thời hạn giải quyết từng loại công việc. Chi cục thực hiện duy trì tốt việc áp dụng hệ thống thư điện tử công vụ và phần mềm quản lý văn bản để giải quyết công việc giữa các phòng, đơn vị trực thuộc; trong công tác quản lý nhà nước được Chi cục quan tâm; duy trì và vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, với những kết quả cụ thể như sau:

Chi tiết
Tổng số : 52 bài viết
Trang
123456