Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Ngày 15/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 1965/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thực hiện trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chi tiết
QUY ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG TỔ CHỨC KH&CN CÔNG LẬP

Ngày 09/8/2023, Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư 17/2023/TT-BKHCN Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành khoa học và công nghệ, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Chi tiết
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2023 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Trong quý III năm 2023, công tác cải cách hành chính tại Chi cục được thực hiện nghiêm túc, niêm yết công khai thủ tục hành chính, mẫu đơn từ, lệ phí, phiếu giao hẹn hồ sơ, thời hạn giải quyết từng loại công việc. Chi cục thực hiện duy trì tốt việc áp dụng hệ thống thư điện tử công vụ và phần mềm quản lý văn bản để giải quyết công việc giữa các phòng, đơn vị trực thuộc; trong công tác quản lý nhà nước được Chi cục quan tâm; duy trì và vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, kết quả cụ thể như sau:

Chi tiết
Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ

Ngày 09/8/2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 16/2023/TT-BKHCN Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2023.

Chi tiết
Bộ Nội vụ bãi bỏ 10 Thông tư quy định về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

Ngày 08/8/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 12/2023/TT-BNV bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/10/2023.

Chi tiết
Nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Ngày 6/8/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 933/QĐ-TTg về Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chi tiết
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 17/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Chi tiết
Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công

Ngày 12/7/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 48/2023/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công.

Chi tiết
THÔNG BÁO Ứng dụng mã QR để tra cứu, thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Nhằm ứng dụng công cụ QR (Quick Response) trên các thiết bị điện tử thông minh để các tổ chức và cá nhân tra cứu, thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ công bố công khai 55 mã QR tương ứng với 55 thủ tục hành chính; trong mỗi mã QR có đầy đủ nội dung về TTHC gồm: Thông tin chung về TTHC; quy trình các bước thực hiện; thành phần hồ sơ; thời gian giải quyết hồ sơ; căn cứ pháp lý; biểu mẫu...

Chi tiết
Chính phủ quy định mới về tinh giản biên chế

Ngày 03/6/2023 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2023. Các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này được áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030.

Chi tiết
Tổng số : 64 bài viết
Trang
1234567