Quy chế hoạt động của BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ vừa ký Quyết định số 51/QĐ-BCĐCCHC ngày 27/4/2022 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Chi tiết
Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 06 tháng 12 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2021/NĐ-CP về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Chi tiết
Triển khai thanh toán trực tuyến phí, lệ phí trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Thuận

(binhthuan.gov.vn) Nhằm đẩy mạnh việc thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt trong giải quyết các thủ tục hành chính và tạo thuận tiện cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các dịch vụ công trên địa bàn tỉnh. Trung tâm Hành chính công hướng dẫn Tổ chức/cá nhân thực hiện việc thanh toán trực tuyến như sau:

Chi tiết
Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022 tại Chi cục TCĐLCL

Nhằm thực hiện tốt Kế hoạch số 4890/KH-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 99/KH-SKHCN ngày 19/01/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-CCTĐC ngày 27/01/2022 triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 tại Chi cục với một số nhiệm vụ chính sau:

Chi tiết
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong năm 2021 tại Chi cục TCĐLCL Bình Thuận

Năm 2021, trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, với sự Lãnh đạo kịp thời của Cấp ủy đảng, chính quyền, tập thể công chức Chi cục đã triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính một cách nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định, niêm yết công khai thủ tục hành chính, mẫu đơn từ, lệ phí, phiếu giao hẹn hồ sơ, thời hạn giải quyết từng loại công việc, kết quả cụ thể như sau:

Chi tiết
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 06/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 107/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, có hiệu lực thi hành từ ngày 06/12/2021.

Chi tiết
Chỉ thị đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

Ngày 02/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

Chi tiết
Bình Thuận ban hành danh mục thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định của pháp luật năm 2021

Thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, UBND tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong năm 2021 như: Công bố thủ tục hành chính thuộc phân cấp giải quyết từ UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; Công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính; Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Ban hành quy trình điện tử 1 cửa trong giải quyết thủ tục hành chính; Ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Quy định tổ chức đánh giá và khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính; Quy chế tổ chức và hoạt động của công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính…

Chi tiết
Giải pháp thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 về việc Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chi tiết
Hướng dẫn kê khai TTHC - Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận (mã số TTHC: 2.001209)
Hướng dẫn mẫu phiếu Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận (mã số TTHC: 2.001209)
Chi tiết
Tổng số : 17 bài viết
Trang
12