Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Ngày 02/4/2024 vừa qua, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã ký Quyết định số 48/QĐ-BCĐCCHC về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Chi tiết
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Ngày 29/02/2024, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 218/QĐ-BKHCN về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Theo quyết định này có 96 thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, trong đó:

Chi tiết
Chính phủ quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 06/3/2024 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2024/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước.

Chi tiết
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch Nâng cao năng lực cạnh tranh, sự hài lòng của người dân doanh nghiệp và cải thiện các chỉ số PAR, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh Bình Thuận trong năm 2024

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 07/9/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao các chỉ số PAR, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/12/2023 của Tỉnh ủy về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Chi tiết
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong quý I năm 2024 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Trong quý I năm 2024, công tác cải cách hành chính tại Chi cục được thực hiện nghiêm túc, niêm yết công khai thủ tục hành chính, mẫu đơn từ, lệ phí, phiếu giao hẹn hồ sơ, thời hạn giải quyết từng loại công việc. Chi cục thực hiện duy trì tốt việc áp dụng hệ thống thư điện tử công vụ và phần mềm quản lý văn bản để giải quyết công việc giữa các phòng, đơn vị trực thuộc; trong công tác quản lý nhà nước được Chi cục quan tâm; duy trì và vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, kết quả cụ thể như sau:

Chi tiết
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024

Đầu năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 02/01/2024 về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 trên địa tỉnh.

Chi tiết
Chi cục TCĐLCL Bình Thuận triển khai công tác cải cách hành chính năm 2024

Nhằm triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 4912/KH-UBND ngày 15/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và Kế hoạch số 38/KH-SKHCN ngày 10/01/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Kế hoạch cải cách hành chính với các nhiệm vụ cụ thể, như sau:

Chi tiết
Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024

Ngày 22/01/2024 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số 35/QĐ-BNV về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024.

Chi tiết
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Ngày 31/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2023/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024.

Chi tiết
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2024

Ngày 15/12/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch số 4912/KH-UBND về cải cách hành chính nhà nước năm 2024 tỉnh Bình Thuận. Kế hoạch đã xác định cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính nhà nước của tỉnh trong năm 2024.

Chi tiết
Tổng số : 81 bài viết
Trang
123456789