Quy định mới về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 30/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2022/NĐ-CP quy định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Chi tiết
Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức

Ngày 31/12/2022, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BNV về hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2023.

Chi tiết
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023

Ngày 20/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023. Kế hoạch đã xác định cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính nhà nước của tỉnh trong năm 2023.

Chi tiết
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Trong năm 2022, công tác cải cách hành chính tại Chi cục được thực hiện nghiêm túc, niêm yết công khai thủ tục hành chính, mẫu đơn từ, lệ phí, phiếu giao hẹn hồ sơ, thời hạn giải quyết từng loại công việc. Chi cục thực hiện duy trì tốt việc áp dụng hệ thống thư điện tử công vụ và phần mềm quản lý văn bản để giải quyết công việc giữa các phòng, đơn vị trực thuộc; trong công tác quản lý nhà nước được Chi cục quan tâm; duy trì và vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, kết quả cụ thể như sau:

Chi tiết
Từ ngày 1/7/2023 tăng lương cơ sở lên mức 1.800.000 đồng/tháng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 69/2022/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 ngày 11/11/2022 tại chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV)

Chi tiết
Bình Thuận ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước

Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý và giảm các nguy cơ gây mất an toàn thông tin mạng và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong quá trình ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Ngày 03/10/2022 vừa qua, UBND tỉnh Bình Thuận đã ký ban hành Quyết định 2061/QĐ-UBND về Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước.

Chi tiết
Bình Thuận triển khai thí điểm khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2022 thông qua ứng dụng phần mềm điện tử và mã QR

Nhằm phục vụ việc đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2022 đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; đồng thời, cung cấp thông tin, số liệu, làm cơ sở để cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh phân tích, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của người dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; ngày 14/9/2022, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 2051/KH-SNV triển khai thí điểm khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2022 thông qua ứng dụng phần mềm điện tử và mã QR.

Chi tiết
12 thủ tục hành chính thuộc phẩm quyền giải quyết của Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Căn cứ Quyết định số 2064/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ.

Nay, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận thông báo Danh mục 12 thủ tục hành chính còn hiệu lực đến quý doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính được biết và thực hiện.

Chi tiết
Chính phủ: Ban hành Nghị quyết đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp

Ngày 06/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 131/NQ-CP về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp,

Chi tiết
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2025

Ngày 15/9/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1085/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025.

Chi tiết
Tổng số : 39 bài viết
Trang
1234