Trách nhiệm của tổ chức quản lý chợ, trung tâm thương mại theo Nghị định 55/2024/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 16/5/2024 vừa qua, Chính phủ có ban hành Nghị định số 55/2024/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thay thế Nghị định 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011. Trong đó, đáng chú ý Nghị định có những nội dung quy định trách nhiệm của tổ chức quản lý chợ, trung tâm thương mại, cụ thể là:

Chính phủ ban hành Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 25/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2024/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

Tham dự Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác thông tin, truyền thông chính sách tỉnh Bình Thuận năm 2024

Vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã cử công chức tham dự Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác thông tin, truyền thông chính sách tỉnh Bình Thuận năm 2024 tại Khách sạn Bình Minh, do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cùng với sự tham dự của 200 học viên là các công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2024 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Trong 6 tháng đầu năm 2024, công tác cải cách hành chính tại Chi cục được thực hiện nghiêm túc, niêm yết công khai thủ tục hành chính, mẫu đơn từ, lệ phí, phiếu giao hẹn hồ sơ, thời hạn giải quyết từng loại công việc. Chi cục thực hiện duy trì tốt việc áp dụng hệ thống thư điện tử công vụ và phần mềm quản lý văn bản để giải quyết công việc giữa các phòng, đơn vị trực thuộc; trong công tác quản lý nhà nước được Chi cục quan tâm; duy trì và vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, kết quả cụ thể như sau:

Kiểm tra hoạt động duy trì HTQLCL tại UBND các xã thuộc huyện Bắc Bình

Triển khai Kế hoạch số 926/KH-UBND ngày 15/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2024.

TIN TỨC

Vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã cử công chức tham dự Lớp bồi dưỡng kỹ năng xây dựng đề án vị trí việc làm tại Hội trường B - Trung tâm Hội nghị tỉnh, do Sở Nội vụ tổ chức cùng với sự tham dự của 117 học viên là các công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị và địa phương.

KẾT QUẢ CÔNG TÁC

Hoạt động đo lường đã và đang diễn ra hàng ngày trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, khoa học và công nghệ, an ninh và quốc phòng,… ở mỗi quốc gia, trên phạm vi khu vực và toàn thế giới; do đó đo lường có vai trò quan trọng trong đời sống, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, bảo vệ an ninh, quốc phòng…Trong năm 2023, với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Lãnh đạo và toàn thể CCVC, NLĐ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận hoạt động quản lý đo lường đã hoàn thành kế hoạch đề ra góp phần vào việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo công bằng xã hội, văn minh thương mại, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Hoạt động quản lý đo lường của Chi cục đã có những điểm nhấn tích cực như sau: