Một số công việc cần triển khai để nâng cao kết quả thực hiện công tác ISO tại UBND cấp huyện

Nhằm nâng cao kết quả, hiệu quả hoạt động duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND các huyện, thị xã, thành phố, vừa qua, Chi cục tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ văn bản hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện một số công việc. Cụ thể, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị phải thường xuyên phổ biến, ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung của việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL đến các cán bộ, công chức, viên chức có liên quan. Trong đó, phải xác định việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính và là công cụ thiết thực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong  thực thi công vụ, của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công.

Quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các phòng, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đầy đủ, đúng quy định các hoạt động duy trì áp dụng và cải tiến HTQLCL như: ban hành các văn bản chỉ đạo, định kỳ họp Ban chỉ đạo ISO, xem xét đưa kết quả thực hiện hoạt động duy trì áp dụng và cải tiến HTQLCL vào đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của các phòng, công chức, viên chức,…

Bên cạnh đó, phải tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng duy trì và cải tiến HTQLCL cho bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo ISO, Thư ký ISO và các  cán bộ, công chức có liên quan của đơn vị.

Tuân thủ thực hiện đầy đủ các hoạt động duy trì, cải tiến HTQLCL HTQLCL theo yêu cầu quy định của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Cần áp dụng linh hoạt theo tình hình thực tế của đơn vị, gắn kết với các hoạt động khác của công tác cải cách hành chính, đặc biệt hoạt động cải cách thủ tục hành chính.

Ngoài ra, hiện nay trên địa bàn mỗi huyện có 02 UBND cấp xã đang triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các UBND cấp xã thuộc địa bàn quản lý tuân thủ thực hiện đầy đủ các hoạt động duy trì, cải tiến HTQLCL theo quy định./.

Quang Luận


Các tin tiếp
Chi cục TC-ĐL-CL tập huấn hướng dẫn duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008   (4/12/2017)
Thông báo tập huấn duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong tháng 11/2017   (27/10/2017)
Kiểm tra, đôn đốc UBND cấp xã khẩn trương xây dựng HTQLCL   (18/10/2017)
Triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại Ban Tôn giáo từ năm 2018   (6/10/2017)
Kết quả kiểm tra hoạt động duy trì, áp dụng HTQLCL tại UBND huyện Hàm Thuận Bắc trong năm 2017   (3/10/2017)
Trình UBND tỉnh bổ sung Ban Tôn giáo triển khai xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong năm 2018.   (18/9/2017)
Đôn đốc các đơn vị khẩn trương xây dựng mới HTQLCL năm 2017   (18/9/2017)
Bình Thuận: Phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020   (11/8/2017)
Kết quả kiểm tra hoạt động duy trì áp dụng HTQLCL trong quý II/2017   (3/8/2017)
Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020   (20/7/2017)
Thông báo mức kinh phí phân khai xây dựng mới HTQLCL năm 2017   (26/6/2017)
Hướng dẫn các đơn vị triển khai xây dựng mới HTQLCL năm 2017   (19/6/2017)
Tập huấn hướng dẫn xây dựng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001   (6/6/2017)
Hội nghị tổng kết ISO hành chính công tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2014-2016   (5/6/2017)
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL năm 2017 trên địa bàn tỉnh   (20/4/2017)
Hướng dẫn triển khai công tác áp dụng và duy trì HTQLCL trong đơn vị hành chính nhà nước năm 2017   (20/4/2017)
Bình Thuận: Tập huấn hướng dẫn áp dụng HTQLCL cho UBND cấp huyện, xã năm 2017   (14/4/2017)
Giao kinh phí thực hiện áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 năm 2017   (12/4/2017)
Kế hoạch triển khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 trong các cơ quan HCNN của tỉnh giai đoạn 2017-2020   (15/3/2017)
Chi cục TĐC Bình Thuận công bố lại HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001   (7/3/2017)
Kết quả 03 năm triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2016   (23/2/2017)
Một số công việc cần triển khai để nâng cao kết quả thực hiện công tác ISO tại UBND cấp huyện   (20/10/2016)
UBND Thị trấn Lương Sơn công bố HTQLCL phù hợp theo TCVN 9001:2008   (29/9/2016)