Bình Thuận: Phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020

Theo Kế hoạch số 2898/KH-UBND ngày 31/7/2017 về việc triển khai ISO điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018 – 2020 sẽ triển khai áp dụng ISO điện tử tại 29 các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh, gồm các sở, ngành, UBND cấp huyện đang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Với  lộ trình thực hiện như sau:Năm 2018 triển khai thí điểm tại 05 cơ quan gồm: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông; UBND thị xã LaGi.

Năm 2019 triển khai 13 cơ quan gồm: Sở Tư pháp; Sở Giao thông Vận tải; Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch – Đầu tư; Sở Tài chính;  Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Ban Dân tộc; Thanh tra tỉnh; UBND huyện Đức Linh; UBND huyện Hàm Thuận Nam; UBND TP. Phan Thiết.

 Năm 2020 triển khai 11 cơ quan gồm: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Công thương; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Ban Quản lý các KCN; UBND huyện Phú Quý; UBND huyện Hàm Thuận Bắc; UBND huyện Tuy Phong; UBND huyện Bắc Bình; UBND huyện Tánh Linh; UBND huyện Hàm Tân.

Đối với các cơ quan cấp chi cục và cấp xã sẽ được triển khai ở giai đoạn sau, khi các cơ quan cấp tỉnh và cấp huyện đã triển khai hoàn chỉnh.

Cũng theo Kế hoạch, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Khoa học và Công nghệ:

- Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Xây dựng Đề án và dự toán kinh phí triển khai ISO điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo đúng quy định.

- Làm chủ đầu tư, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông lựa chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực để hướng dẫn triển khai phần mềm ISO điện tử tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Hỗ trợ các cơ quan hành chính nhà nước rà soát, hoàn chỉnh HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và các quy trình chuyên môn phù hợp với quy định hiện hành.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các sở, ngành và địa phương tổ
chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định./.

Lê Xin


Các tin tiếp
Chi cục TC-ĐL-CL tập huấn hướng dẫn duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008   (4/12/2017)
Thông báo tập huấn duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong tháng 11/2017   (27/10/2017)
Kiểm tra, đôn đốc UBND cấp xã khẩn trương xây dựng HTQLCL   (18/10/2017)
Triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại Ban Tôn giáo từ năm 2018   (6/10/2017)
Kết quả kiểm tra hoạt động duy trì, áp dụng HTQLCL tại UBND huyện Hàm Thuận Bắc trong năm 2017   (3/10/2017)
Trình UBND tỉnh bổ sung Ban Tôn giáo triển khai xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong năm 2018.   (18/9/2017)
Đôn đốc các đơn vị khẩn trương xây dựng mới HTQLCL năm 2017   (18/9/2017)
Bình Thuận: Phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020   (11/8/2017)
Kết quả kiểm tra hoạt động duy trì áp dụng HTQLCL trong quý II/2017   (3/8/2017)
Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020   (20/7/2017)
Thông báo mức kinh phí phân khai xây dựng mới HTQLCL năm 2017   (26/6/2017)
Hướng dẫn các đơn vị triển khai xây dựng mới HTQLCL năm 2017   (19/6/2017)
Tập huấn hướng dẫn xây dựng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001   (6/6/2017)
Hội nghị tổng kết ISO hành chính công tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2014-2016   (5/6/2017)
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL năm 2017 trên địa bàn tỉnh   (20/4/2017)
Hướng dẫn triển khai công tác áp dụng và duy trì HTQLCL trong đơn vị hành chính nhà nước năm 2017   (20/4/2017)
Bình Thuận: Tập huấn hướng dẫn áp dụng HTQLCL cho UBND cấp huyện, xã năm 2017   (14/4/2017)
Giao kinh phí thực hiện áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 năm 2017   (12/4/2017)
Kế hoạch triển khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 trong các cơ quan HCNN của tỉnh giai đoạn 2017-2020   (15/3/2017)
Chi cục TĐC Bình Thuận công bố lại HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001   (7/3/2017)
Kết quả 03 năm triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2016   (23/2/2017)
Một số công việc cần triển khai để nâng cao kết quả thực hiện công tác ISO tại UBND cấp huyện   (20/10/2016)
UBND Thị trấn Lương Sơn công bố HTQLCL phù hợp theo TCVN 9001:2008   (29/9/2016)